Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1320 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizacji zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-23
Data wejscia w życie:2001-11-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1320 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320, z 2002 r. Nr 188, poz. 1571.

Art. 1. Ustawa określa:

1) zasady organizowania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,

2) organy administracji rządowej właściwe w zakresie organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań, o których mowa w pkt 1,

3) zasady finansowania zadań, o których mowa w pkt

1. Art. 2. W rozumieniu ustawy do zadań na rzecz obronności państwa należą w szczególności przedsięwzięcia w zakresie:

1) mobilizacji gospodarki, obejmujące zadania wybranych działów gospodarki w zakresie zabezpieczenia potrzeb obronnych państwa oraz na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

2) militaryzacji, obejmujące uzupełnienie potrzeb kadrowych i sprzętowych wynikających ze struktury jednostki zmilitaryzowanej oraz inne przedsięwzięcia w zakresie przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych, jeżeli na mocy odrębnych przepisów przedsiębiorca jest przewidziany do objęcia militaryzacją,

3) planowania operacyjnego, obejmujące przedsięwzięcia planistyczne, dotyczące w szczególności funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

4) szkolenia obronnego, obejmujące działania podejmowane w czasie pokoju, mających na celu przygotowanie załogi do realizowania zadań obronnych,

5) wynikającym z obowiązków państwa-gospodarza, obejmujące przedsięwzięcia związane z udzieleniem wsparcia przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wojskom sojuszniczym, w tym udostępnienie lokalnej infrastruktury, realizację zabezpieczenia logistycznego oraz ochrony wojsk i obiektów. 2005-08-22

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Art. 3. W rozumieniu ustawy przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczoobronnym jest przedsiębiorca realizujący zadania, o których mowa w art. 2, którego terenem działania jest obszar większy niż jedno województwo lub którego przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej jest:

1) eksploatacja lotnisk i portów morskich,

2) kolportaż,

3) nadawanie programów radiowych i telewizyjnych,

4) produkcja, transport i magazynowanie produktów naftowych,

5) produkcja, remont lub modernizacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

6) realizacja obrotu specjalnego,

7) transport,

8) usługi pocztowe,

9) usługi telekomunikacyjne,

10) wytwarzanie, dystrybucja i przesyłanie gazu ziemnego, paliw płynnych oraz energii elektrycznej. Art. 4. Organy administracji rządowej organizują zadania na rzecz obronności państwa, realizowane przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz sprawują nadzór nad ich realizacją. Art. 4a.

1. Rada Ministrów ustala program mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 2 pkt 1, zwany dalej „programem”.

2. Program wskazuje:

1) zadania organów administracji rządowej w zakresie prowadzenia działań o charakterze organizacyjno-planistycznym, związanych z przygotowaniem gospodarki do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

2) zadania, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w zakresie dostaw lub remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby: a) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych realizujących wspólne zadania obronne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) jednostek organizacyjnych nadzorowanych, podległych lub podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, c) jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

2005-08-22

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

d) jednostek organizacyjnych nadzorowanych, podległych lub podporządkowanych Ministrowi Sprawiedliwości,

3) możliwości w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych ludności oraz możliwości produkcyjno-usługowe wybranych działów gospodarki.

3. Do programu stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

4. Minister Obrony Narodowej, w uzgodnieniu z właściwymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych, koordynuje przygotowanie programu. Art. 5. Organem administracji rządowej właściwym do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa, wykonywanych przez przedsiębiorcę, jest:

1) wobec spółek handlowych, w których Skarb Państwa posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów - minister wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, w uzgodnieniu z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działania spółki,

2) wobec pozostałych spółek - właściwy terytorialnie wojewoda, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) wobec przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym organy wskazane w rozporządzeniu, o którym mowa w art.

6. Art. 6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, o których mowa w art.

3. W rozporządzeniu należy określić organy organizujące i nadzorujące wykonywanie zadań, wyszczególnionych w art. 2, przez poszczególnych przedsiębiorców. Art. 7.

1. Zadania na rzecz obronności państwa, o których mowa w art. 2, są nakładane na przedsiębiorcę w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez organ, o którym mowa w art. 5.

2. Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą, przez organ, który wydał decyzję nakładającą obowiązek ich realizacji, i jest finansowane z budżetu państwa oraz planowane w części budżetowej organu będącego stroną umowy, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, mające charakter planistyczny, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy. Art. 8. Ustawa nie narusza określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu oraz kompetencji organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie nakładania na 2005-08-22

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa, ich finansowania oraz sprawowania nadzoru nad ich wykonywaniem. Art. 9. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 637, Nr 72, poz. 745, Nr 76, poz. 807) skreśla się art.

20. Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

2005-08-22

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1320 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Obronność kraju a obowiązek pracodawcy

  Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudniającą na podstawie umów o pracę około 130 pracowników. Czy w związku z powyższym zachodzi konieczność (...)

 • Odtwarzanie treści sms

  Prowadzący dochodzenie stwierdził, że nie ma możliwości uzyskania od operatora treści sms. Wiem z doniesień prasowych o ich istnieniu tak pod względem formalnym, jak (...)

 • Obowiązek pracownika do wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie

  Na czym polega obowiązek pracownika do wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, o którym mowa w Ustawie o pracownikach samorządowych?

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

 • Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych

  Czy przesłanki określające dopuszczalność przetwarzania danych, opisane w art. 23 ustęp 1 pkt 1-5 Ustawy o ochronie danych osobowych, są przesłankami koniecznymi do (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1571

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-07 poz. 1135

  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-09 poz. 790

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-08 poz. 1222

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1354

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.