Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1356 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbywania tej służby w 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-11
Data wejscia w życie:2001-11-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1356 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 124                — 9635 —                Poz. 1356


1356

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2002 r. Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1353) zarządza się, co następuje: §

1. 1. ˚ołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej:

1) w dniu 25 stycznia 2001 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 15 stycznia 2002 r.,

2) od dnia 30 stycznia do dnia 31 stycznia 2001 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 15—17 stycznia 2002 r.,

3) od dnia 5 kwietnia do dnia 6 kwietnia 2001 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26—27 marca 2002 r.,

4) w dniu 9 kwietnia 2001 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 28 marca 2002 r.,

5) od dnia 5 czerwca do dnia 6 czerwca 2001 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 27—29 maja 2002 r.,

6) w dniu 20 czerwca 2001 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 18 czerwca 2002 r.,

7) od dnia 3 lipca do dnia 4 lipca 2001 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 19—21 czerwca 2002 r.,

8) w dniu 29 sierpnia 2001 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 20 sierpnia 2002 r.,

9) od dnia 2 października do dnia 4 października 2001 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 24—26 września 2002 r.,

10) w dniu 15 listopada 2001 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 5 listopada 2002 r.,

11) od dnia 3 stycznia do dnia 4 stycznia 2002 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 19—20 grudnia 2002 r.

2. ˚ołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w terminach innych niż określone w ust. 1, a także powołanych do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, jak również zwolnionych lub wydalonych ze służby kandydackiej i skierowanych do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, zwalnia się i przenosi do rezerwy na 3 dni przed dniem, w którym upływa łącznie 12 miesięcy służby wojskowej. §

2. ˚ołnierzy — absolwentów szkół wyższych, powoływanych do odbycia długotrwałego przeszkolenia wojskowego:

1) w dniu 3 stycznia 2002 r. — zwalnia się z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 28 czerwca 2002 r.,

2) w dniu 4 kwietnia 2002 r. — zwalnia się z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 27 września 2002 r.,

3) w dniu 2 lipca 2002 r. — zwalnia się z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 20 grudnia 2002 r. §

3. W wojskowych dokumentach ewidencyjnych zwolnionych żołnierzy wpisuje się, jako podstawę zwolnienia i przeniesienia do rezerwy, odpowiedni przepis niniejszego rozporządzenia oraz numer i datę rozkazu dowódcy jednostki wojskowej. §

4. Do zasadniczej służby wojskowej w 2002 r. powołuje się poborowych:

1) w dniach 3—4 stycznia do: a) wojskowych ośrodków szkolenia o trzymiesięcznym okresie szkolenia, podległych Dowódcom Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Marynarki Wojennej, b) wojskowego ośrodka szkolenia o trzymiesięcznym okresie szkolenia przy Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu — na potrzeby ˚andarmerii Wojskowej, c) jednostek wojskowych podległych Dowódcom Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Marynarki Wojennej oraz Garnizonu Warszawa,

2) w dniach 29—31 stycznia do: a) wojskowych ośrodków szkolenia o czteromiesięcznym i trzymiesięcznym okresie szkolenia, podległych Dowódcy Wojsk Lądowych, b) jednostek wojskowych wchodzących w skład Wojsk Lądowych, c) Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, d) Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie — na potrzeby Wojsk Lądowych,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1356 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1359 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1362 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1361 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1357 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1355 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1358 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1360 z 2001

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-20 poz. 255

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 548

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1466

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-23 poz. 432

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.