Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1369 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-06
Data wejscia w życie:2001-11-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1369 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 125                — 9763 —                Poz. 1369


1369

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Art. 1. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961 i Nr 125, poz. 1363) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 w ust. 6 w pkt 2: a) skreśla się lit. c), b) w lit. f) wyrazy „jednego bezrobotnego absolwenta skierowanego” zastępuje się wyrazami „nie więcej niż czterech bezrobotnych absolwentów skierowanych”, c) dodaje się lit. g) w brzmieniu: „g) łącznie nie więcej niż trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwentów — w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu — zarejestrowanych w urzędzie pracy, przy czym okres zarejestrowania w urzędzie pracy bezrobotnego musi trwać co najmniej 6 miesięcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym jego zatrudnienie.”;

2) w art. 27 w ust. 1: a) w pkt 1 wyrazy „art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. a) i c)” zastępuje się wyrazami „art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. a)”, b) w pkt 3 wyrazy „art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. c) i d)” zastępuje się wyrazami „art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d)”;

3) w art. 28: a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy „art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. c) i d)” zastępuje się wyrazami „art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d)”, b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę chociażby z jedną z osób, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. g), przed upływem 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, stawkę karty podatkowej podwyższa się o 50%, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę, do upływu okresu 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, która została rozwiązana.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania:

1) jeżeli pracodawca, na podstawie Kodeksu pracy, rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia,

2) w razie ponownego zawarcia umowy o pracę z inną osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy, nie później jednak niż w ciągu 10 dni po dniu rozwiązania poprzedniej umowy o pracę.”;

4) w art. 35 w ust. 1 wyrazy „art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. a), c), d) i f)” zastępuje się wyrazami „art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. a), d), f) i g)”;

5) w art. 36: a) w ust. 4: — w pkt 1 wyraz „trzech” zastępuje się wyrazem „sześciu”, — w pkt 2 wyraz „dwóch” zastępuje się wyrazem „pięciu”, — w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1369 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Składka zdrowotna dla ryczałtowców

  Składka zdrowotna w przeciwieństwie do pozostałych składek na ZUS wynosi 8% dochodu podatnika. Czy w przypadku korzystania osoby fizycznej prowadzącej działalność (...)

 • Wynajem lokali w ramach działalności

  Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali użytkowych. Przychód opodatkowany podatkiem zryczałtowanym. Jaką zastosować stawkę ryczałtu?

 • Ryczałt a usługi reklamowe

  Mąż prowadzi firmę jednoosobową opodatkowaną w formie książki przychodów i rozchodów. Czy ja, jego żona, mogę nowo otwartą firmę opodatkować ryczałtem? Firma (...)

 • Ryczałt od dzierżawy środkow trwałych (maszyn)

  Prowadzę dzialalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodow ewidencjonowanych (budownictwo hydrotechniczne - roboty ziemne itp). W tym roku wydzierżawilem sprzęt (...)

 • Opodatkowanie ryczałtem a składka zdrowotna

  Czy osoba będąca opodatkowana na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (17% stawka) odlicza składkę na ZUS (ubezpieczenie zdrowotne) od przychodu czy też (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.