Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1389 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-31
Data wejscia w życie:2001-10-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1389 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 126                — 9874 —                Poz. 1389


1389

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa. Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 74, poz. 834 i z 2001 r. Nr 10, poz. 76) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Minister Finansów może wyemitować obligacje nominowane w walucie obcej. Nominał obligacji wynosi 100 jednostek walut obcych bądź ich wielokrotność.”;

2) w § 11 w ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „Obliczona w powyższy sposób stopa procentowa jest ogłaszana przez Ministra Finansów w prasie o zasięgu ogólnopolskim lub w innych środkach przekazu, w szczególności za pomocą elektronicznych systemów informacji.”;

3) w § 22 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Minister Finansów może powierzyć, w drodze umowy, obsługę obligacji Narodowemu Bankowi Polskiemu. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym obligacje zostały zdeponowane, jest obowiązany do wskazania Narodowemu Bankowi Polskie-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1389 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-16 poz. 1157

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-06 poz. 76

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-18 poz. 846

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-07 poz. 845

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-29 poz. 470

  Ustawa z dnia 29 marca 2001 r. o zasadach i formach uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.