Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1428 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-16
Data wejscia w życie:2001-11-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1428 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 128                — 10050 —                Poz. 1428


1428

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 października 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego. Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2001 (Dz. U. Nr 55, poz. 574 i Nr 84, poz. 907) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego, zwanej dalej „dotacją”, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, w tym:

1) tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji,

2) zasady, tryb przyznawania, ustalania kwot oraz obliczania i wypłacania odpraw ustawowych dla pracowników tego przemysłu. § 2.

1. Dotację przeznacza się na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw Nr 128

— 10051 —

Poz.1428

(Dz. U. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080), z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych wymienionych w tych przepisach.

2. Dotacja jest przeznaczona na finansowanie odpraw ustawowych wypłacanych pracownikom zwalnianym z pracy z powodu ograniczenia zdolności produkcyjnych, zmian technologicznych i asortymentowych produkcji, restrukturyzacji organizacyjnej, likwidacji stanowisk, oddziałów i wydziałów produkcyjnych — będących wynikiem realizacji programu restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. §

3. Dotację przeznacza się na odprawy pieniężne przysługujące na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) lub jednorazowe odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4 tej ustawy. § 4.

1. Odprawy, o których mowa w § 3, są przyznawane w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki ustala wysokość dofinansowania tych odpraw, w granicach ustalonej w budżecie na ten cel kwoty. § 5.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić dotacji na wniosek podmiotu przemysłowego potencjału obronnego. Wnioski składa się do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację obejmujące: a) firmę (nazwę), b) numer identyfikacyjny REGON, c) adres,

2) imienny wykaz osób uprawnionych, z podaniem rodzaju i wysokości odprawy, numeru PESEL, terminu otrzymania wypowiedzenia oraz terminu rozwiązania stosunku pracy,

3) kwotę wnioskowanej dotacji,

4) uzasadnienie przyznania dotacji,

5) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dotację.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia. §

6. Przyznawana przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacja jest przekazywana na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek bankowy podmiotu przemysłowego potencjału obronnego. §

7. Podmiot przemysłowego potencjału obronnego, który otrzymał dotację, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 stycznia 2002 r., sprawozdanie zawierające imienny wykaz osób, które otrzymały odprawy. W wykazie należy wskazać kwoty wypłaconych odpraw oraz wysokość ich dofinansowania ze środków dotacji. §

8. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa na zasadach i w trybie określonych w przepisach o finansach publicznych. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: J. Steinhoff

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1428 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1423 z 20012001-11-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centrum Badań i Promocji Biznesu EKORNO" w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1415 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1414 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1419 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1429 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1412 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1418 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1421 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1413 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1434 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1417 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1437 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1420 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1416 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1411 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1436 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1435 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1433 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1432 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1427 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-05 poz. 1100

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-13 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-07 poz. 805

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 452

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-08 poz. 1027

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wykazu spółek realizujących obrót specjalny.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.