Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1432 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-15
Data wejscia w życie:2001-11-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1432 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 128                — 10055 —                Poz. 1432


1432

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1006) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 skreśla się ust. 4;

2) w § 6 w pkt 6 lit. e) i f) otrzymują brzmienie: „e) gonitwy pozagrupowe kategorii A i B dla wszystkich koni bez ograniczeń, f) gonitwy pozagrupowe kategorii A i B z ograniczeniami, w szczególności z tytułu płci, wieku lub przynależności do grup.”;

3) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W gonitwach, o których mowa w § 6 pkt 6:

1) dopuszcza się udział konia: a) w gonitwie dla koni zakwalifikowanych o jedną grupę lub kategorię niżej niż grupa lub kategoria, do której zakwalifikowano tego konia, b) w gonitwie dla koni kategorii lub grup wyższych niż grupa lub kategoria, do której zakwalifikowano tego konia,

2) jeżeli koń wygra (także łeb w łeb) gonitwę dla koni zakwalifikowanych o jedną grupę lub kategorię niżej niż grupa lub kategoria, do której zakwalifikowano tego konia, do końca danego roku kalendarzowego koń ten nie może brać udziału w takich gonitwach; nie dotyczy to koni zakwalifikowanych do kategorii A.”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15.

1. Konie 3-letnie mogą biegać w gonitwach z płotami rozgrywanych wyłącznie dla koni tej grupy wiekowej— od dnia 1 czerwca, na dystansach do 3200 metrów.

2. Konie 3-letnie mogą biegać z końmi starszymi w gonitwach z płotami od dnia 1 września na dystansach do 2800 metrów.”;

5) w § 16 w ust. 4 wyrazy „300 metrów od celownika”, zastępuje się wyrazami „250 metrów od celownika”;

6) § 18 otrzymuje brzmienie: „§ 18.

1. Jeździec (powożący) może używać w gonitwie bata z klapką, o długości do 75 cm, z wyjątkiem gonitw z udziałem 2-letnich koni pełnej krwi angielskiej oraz 3-letnich koni arabskich czystej krwi, w których można używać bata z klapką, o długości do 45 cm.

2. Jeźdźcy (powożący), którzy nie wygrali 10 gonitw, nie mogą dosiadać (powozić) koni z batem w gonitwach płaskich.”;

7) w § 24 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) zapewnienie właściwego osiodłania konia do gonitwy.”;

8) w § 38: a) w ust. 2 wyrazy „krótszy niż 10 dni” zastępuje się wyrazami „krótszy niż 7 dni”, b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Zapis konia do gonitwy powinien zawierać:

1) określenie gonitwy, do której koń jest zapisany, z podaniem jej daty i numeru,

2) nazwę konia,

3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela konia,

4) imię i nazwisko jeźdźca (powożącego) mającego dosiadać (powozić) konia w gonitwie,

5) wagę, jaką koń ma nieść w gonitwie,

6) informacje dotyczące: a) ograniczenia pola widzenia u konia, b) udziału konia w gonitwie w okularach, c) dosiadania (powożenia) konia bez bata,

7) podpis osoby zgłaszającej konia do gonitwy.”;

9) § 40 otrzymuje brzmienie: „§ 40.

1. Organizator wyścigów konnych określa maksymalną liczbę koni, która może brać udział w gonitwach.

2. W przypadku zapisania do gonitwy krajowej większej liczby koni niż liczba, o której mowa w ust. 1, organizator wyścigów konnych kwalifikuje do gonitwy przede wszystkim konie zakwalifikowane do wyższej grupy, a następnie bierze pod uwagę wyższe sumy nagród otrzymanych przez właściciela danego konia.

3. W przypadku zapisania do gonitwy międzynarodowej większej liczby koni niż licz-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1432 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1423 z 20012001-11-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centrum Badań i Promocji Biznesu EKORNO" w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1415 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1414 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1419 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1429 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1412 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1418 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1421 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1413 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1434 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1417 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1437 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1420 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1416 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1411 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1436 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1428 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1435 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1433 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1427 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie koni), a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-10 poz. 1272

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-29 poz. 1158

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-31 poz. 1103

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-21 poz. 736

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie tych zwierząt.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.