Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1437 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-17
Data wejscia w życie:2001-11-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1437 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 128                — 10062 —                Poz. 1437


1437

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się regulamin działania Rady do Spraw Autostrad, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad (Monitor Polski Nr 37, poz. 445, z 1997 r. Nr 17, poz. 160 i z 1999 r. Nr 37, poz. 565). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 października 2001 r. (poz. 1437)

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DO SPRAW AUTOSTRAD Postanowienie ogólne §

1. Rada do Spraw Autostrad, zwana dalej „Radą”, jest organem opiniodawczym ministra właściwego do spraw transportu w zakresie spraw dotyczących budowy i eksploatacji autostrad płatnych. Skład Rady § 2.

1. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw transportu, po ich delegowaniu przez:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Prezesa Rady Ministrów,

3) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

4) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

5) ministra właściwego do spraw gospodarki,

6) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

7) Ministra Obrony Narodowej,

8) ministra właściwego do spraw środowiska,

17) ministra właściwego do spraw zdrowia,

18) Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych,

19) Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,

20) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

21) Komendanta Głównego Policji,

9) ministra właściwego do spraw pracy,

10) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

11) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

12) ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa,

13) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

14) Ministra Sprawiedliwości,

15) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

16) ministra właściwego do spraw transportu,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1437 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1423 z 20012001-11-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centrum Badań i Promocji Biznesu EKORNO" w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1415 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1414 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1419 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1429 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1412 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1418 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1421 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1413 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1434 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1417 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1420 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1416 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1411 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1436 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1428 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1435 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1433 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1432 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1427 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.