Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1439 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-12
Data wydania:2001-07-27
Data wejscia w życie:2002-02-13
Data obowiązywania:2001-11-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1439 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 129                — 10098 —                Poz. 1439


1439

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane. Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18) wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową,”;

2) w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:”;

3) w art. 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5,”;

4) w art. 10: a) w ust. 2 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) wyroby budowlane: a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.”, b) dodaje się ust. 6—8 w brzmieniu: „6. Przy dokonywaniu oceny zgodności, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a), należy stosować następujące metody kontroli zgodności wyrobów:

1) wstępne badanie typu prowadzone przez producenta lub notyfikowaną jednostkę,

2) badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta lub notyfikowaną jednostkę, zgodnie z ustalonym planem badań,

3) badanie sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, w obrocie handlowym lub na budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowaną jednostkę,

4) badanie przez producenta lub notyfikowaną jednostkę próbek z partii przygotowanej do wysłania albo dostarczonej odbiorcy,

5) zakładową kontrolę produkcji,

6) wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji przez notyfikowaną jednostkę,

7) dozorowanie, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji przez notyfikowaną jednostkę.

7. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) systemy oceny zgodności, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a), z zastosowaniem metod kontroli zgodności wyrobów, o których mowa w ust. 6, oraz wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, a także sposób oznaczania wyrobów znakowaniem CE, uwzględniając odpowiednie unormowania Unii Europejskiej,

2) polskie jednostki organizacyjne upoważnione do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakres i formę aprobat oraz tryb ich udzielania, uchylania lub zmiany, mając na uwadze, że jednostki wydające europejskie aprobaty techniczne powinny: a) uzależniać pozytywną ocenę przydatności wyrobu do zamierzonego zastosowania w budownictwie od spełnienia przez obiekt budowlany, w którym stosuje się ten wyrób, wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1, b) dokonywać oceny przydatności wyrobu w oparciu o podstawy naukowe i wiedzę praktyczną, c) zapewniać podejmowanie bezstronnych rozstrzygnięć, d) dokonywać analiz danych w sposób zapewniający uzyskanie wyważonej oceny,

3) wykaz wyrobów budowlanych, które są dopuszczane do obrotu wyłącznie w sposób określony w ust. 2 pkt 3 lit. a), mając

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1439 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.