Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1442 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-12
Data wydania:2001-09-06
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-11-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1442 z 2001


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 129                — 10113 —                Poz. 1442


1442

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw. Art. 1. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 487) wprowadza się następujące zmiany:

1) rozdział 4 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 4 Zapasy obowiązkowe paliw ciekłych Art. 15.

1. W celu zapewnienia bezpiecznego zaopatrzenia kraju w paliwa ciekłe na wypadek wystąpienia zakłóceń lub kryzysu w ich dostawach na rynku krajowym ustala się zapasy paliw ciekłych, których ilość w każdym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem przepisów wydanych na podstawie ust. 5, ma być równa ilości takich paliw z okresu 90 dni ich średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji.

2. Przez średnią dzienną wewnętrzną konsumpcję, o której mowa w ust. 1, rozumie się średnią dzienną wielkość dostaw paliw ciekłych na rynek wewnętrzny w roku poprzedzającym, ustaloną na podstawie odpowiednich danych statystycznych.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki corocznie, w terminie do dnia 31 marca, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski», w drodze obwieszczenia, wielkość średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji w roku poprzedzającym, uwzględniając dane, o których mowa w ust.

2.

4. W skład zapasów, o których mowa w ust. 1, wchodzą:

1) rezerwy gospodarcze paliw ciekłych określone w art. 3 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem wyodrębnionej ich części, o której mowa w art. 3 ust. 2,

2) zapasy obowiązkowe paliw ciekłych, o których mowa w art.

16.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy harmonogram osiągnięcia wymaganej ilości zapasów paliw ciekłych,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1442 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Dzierżawa stacji paliw

  Jakie dokumenty (legalizacje, odbiór techniczny, ochrona środowiska) należy skompletować przy przejmowaniu w dzierżawę stacji paliw od poprzedniego dzierżawcy? Czy (...)

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Sprzedaż paliw

  Podobno jest przepis zabraniający stacji paliw wewnętrznej np. na terenie SUR lub Nadleśnictwa, sprzedaży paliw klientom. Jeśli taki przepis jest łamany, gdzie można (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 329

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-16 poz. 1463

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 330

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-25 poz. 756

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-25 poz. 757

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie rejestru producentów i importerów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.