Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1445 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rzemiośle.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-12
Data wydania:2001-09-06
Data wejscia w życie:2002-02-13
Data obowiązywania:2001-11-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1445 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 129                — 10146 —                Poz. 1445


1445

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rzemiośle. Art. 1. W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz. 92 i z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się preambułę ustawy;

2) w art. 1 wyrazy „z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324)” zastępuje się wyrazami „z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679 i Nr 102, poz. 1115)”;

3) w art. 2: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub spółkę cywilną osób fizycznych” oraz wyrazy „przy zatrudnieniu do 15 pracowników najemnych” zastępuje się wyrazami „przy zatrudnieniu do 50 pracowników”, b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek, zatrudniających do 50 pracowników.”, c) skreśla się ust. 2, 3 i 5;

4) w art. 3: a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły” zastępuje się wyrazami „ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły”, b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, stosując kryterium zgodności z prawem.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po zasięgnięciu opinii Związku Rzemiosła Polskiego określi, w drodze rozporządzenia, zasady powoływania i działania komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, sposób przeprowadzania egzaminów, zasady ustalania opłat egzaminacyjnych i wynagradzania członków komisji egzaminacyjnych, wzory świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich oraz szczegółowe zasady, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad działalnością komisji egzaminacyjnych, uwzględniając w szczególności:

1) skład komisji egzaminacyjnych,

2) wymagania, jakim powinni odpowiadać członkowie komisji egzaminacyjnych,

3) zakres obowiązujących tematów egzaminów i tryb ich składania,

4) sposób oceniania osób biorących udział w egzaminie.”, d) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: „5. Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i

3. 6. Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych sprawuje izba rzemieślnicza lub z jej upoważnienia cech, właściwe ze względu na siedzibę rzemieślnika.”;

5) w art. 4: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zrzeszania się w organizacjach, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3, na zasadach określonych w ustawie,” b) w ust. 3 wyrazy „w szkołach średnich” zastępuje się wyrazami „w szkołach ponadgimnazjalnych”, c) w ust. 4 wyrazy „w szkołach ponadpodstawowych” zastępuje się wyrazami „w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych”, d) w ust. 5 wyrazy „dowodami kwalifikacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności gospodarczej” zastępuje się wyrazami „posiadaniem uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 10 ustawy wymienionej w art. 1”;

6) w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Przepis ust. 1 dotyczy także członków organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, o których mowa w art. 7 ust. 7.”;

7) w art. 6 w ust. 1 skreśla się wyraz „cechowi”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1445 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Ochrona lokatorów w spółdzielni

  Czy jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mogę posługiwać się przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów (...)

 • Renta rodzinna a umowa zlecenie

  Czy osoba posiadająca rentę rodzinną po mężu może podjąć pracę jako akwizytor na umowę zlecenie, jeżeli tak to ile może zarobić brutto na miesiąc żeby nie (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.