Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1446 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-12
Data wydania:2001-09-06
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-11-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1446 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/28

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1446, Nr 154, poz. 1797, z 2002 r. Nr 107, poz. 937, z 2003 r. Nr 189, poz. 1853.

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Ustawa określa zasady regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych, w tym:

1) kwotowania krajowej produkcji mleka,

2) zakupu i sprzedaży interwencyjnej niektórych przetworów mlecznych,

3) stosowania dopłat do przechowywania, przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych.

2. Ustawa określa także organizację i kompetencje Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) Agencja - Agencję Rynku Rolnego,

2) gospodarstwo rolne - grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

3) mleko - surowe mleko krowie,

4) dostawca hurtowy - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą produkcję mleka w posiadanym gospodarstwie rolnym i sprzedającą je podmiotom skupującym,

5) dostawca bezpośredni - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą produkcję mleka w posiadanym gospodarstwie rolnym i wprowadzającą do obrotu mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do bezpośredniego spożycia, 03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 2/28

6) rok referencyjny - okres od dnia 1 kwietnia 2002 r. do dnia 31 marca 2003 r.,

7) rok kwotowy - okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem art. 41,

8) indywidualna reprezentatywna zawartość tłuszczu - średnią ważoną zawartość tłuszczu w mleku wyprodukowanym i wprowadzonym do obrotu przez dostawcę hurtowego w roku referencyjnym,

9) zakład przetwórczy - zakład, w którym dokonuje się przerobu mleka na przetwory mleczne,

10) podmiot skupujący - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność w zakresie skupu mleka od dostawców hurtowych,

11) przetwory mleczne - mleko spożywcze z dodatkami lub bez dodatków smakowych, odtłuszczone mleko w proszku, mleko fermentowane z dodatkami lub bez dodatków smakowych, śmietanę i śmietankę, masło, bezwodny tłuszcz mleczny, sery, maślankę w proszku, kazeinę, kazeiniany,

12) Komisja Porozumiewawcza - Komisję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych utworzoną na podstawie art. 37,

13) krajowy współczynnik przydziału indywidualnej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich - iloraz krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich i ilości mleka wprowadzonego do obrotu w roku referencyjnym jako mleko lub przetwory mleczne przez dostawców bezpośrednich,

14) krajowy współczynnik przydziału indywidualnej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych - iloraz krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych i ilości mleka wprowadzonego do obrotu w roku referencyjnym przez dostawców hurtowych. Art. 3.

1. Do postępowania w sprawach indywidualnych związanych z kwotowaniem krajowej produkcji mleka, rozstrzyganych przez Prezesa Agencji oraz dyrektora oddziału terenowego Agencji, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do działalności prowadzonej przez Agencję na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.

3. Do przetargów przeprowadzanych przez Agencję na podstawie przepisów rozdziałów 3 i 4 ustawy nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 3/28

Rozdział 2 Kwotowanie produkcji mleka Art. 4.

1. Wprowadza się kwotowanie krajowej produkcji mleka.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy mleka wyprodukowanego na własne potrzeby, w tym na cele żywienia zwierząt.

3. Kwotowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na określeniu:

1) maksymalnej ilości mleka w kilogramach o zawartości tłuszczu 3,90%, jaka może być wyprodukowana w kraju i wprowadzona do obrotu w roku kwotowym, zwanej dalej „krajową kwotą mleczną”,

2) maksymalnej ilości mleka w kilogramach o indywidualnej reprezentatywnej zawartości tłuszczu, jaka może być wyprodukowana i wprowadzona do obrotu w roku kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych, oraz maksymalnej ilości mleka w kilogramach, jaka może być wyprodukowana i wprowadzona do obrotu przez poszczególnych dostawców bezpośrednich w roku kwotowym jako mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do bezpośredniego spożycia, zwanej dalej „indywidualną kwotą mleczną”. 3a. Ilość mleka w kilogramach określa się, dzieląc ilość mleka wyrażoną w litrach przez 0,971.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) krajową kwotę mleczną z podziałem na kwotę mleczną przeznaczoną dla dostawców hurtowych i dla dostawców bezpośrednich,

2) krajową rezerwę krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych i dla dostawców bezpośrednich,

3) krajowy współczynnik przydziału indywidualnej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych i dla dostawców bezpośrednich - mając na względzie informacje o ilości mleka wyprodukowanego w kraju i wprowadzonego do obrotu w roku referencyjnym.

5. W przypadku gdy krajowa kwota mleczna przeznaczona dla dostawców bezpośrednich jest większa niż ilość mleka wprowadzona do obrotu w roku referencyjnym jako mleko lub przetwory mleczne, krajowy współczynnik przydziału indywidualnej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich przyjmuje się jako równy

1.

6. W przypadku gdy krajowa kwota mleczna przeznaczona dla dostawców hurtowych jest większa niż ilość mleka wprowadzona do obrotu w roku referencyjnym, krajowy współczynnik przydziału indywidualnej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych przyjmuje się jako równy 1.

03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 4/28

Art. 4a. Prezes Agencji do dnia 15 grudnia 2003 r. pisemnie informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych o:

1) ilości mleka wyprodukowanego przez dostawców hurtowych i wprowadzonego do obrotu w roku referencyjnym oraz o średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku,

2) ilości mleka wyprodukowanego przez dostawców bezpośrednich i wprowadzonego do obrotu w roku referencyjnym jako mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do bezpośredniego spożycia,

3) łącznej ilości mleka, o przyznanie której wnioskowali dostawcy hurtowi i dostawcy bezpośredni. Art. 5. Mleko lub przetwory mleczne mogą być wprowadzone do obrotu wyłącznie w ramach przyznanej indywidualnej kwoty mlecznej. Art. 6.

1. Indywidualną kwotę mleczną przyznaje się:

1) dostawcy hurtowemu - w wysokości proporcjonalnej do ilości mleka o średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku, sprzedanego podmiotom skupującym w roku referencyjnym,

2) dostawcy bezpośredniemu - w wysokości proporcjonalnej do: a) ilości mleka wprowadzonego do obrotu lub mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, wprowadzonych do obrotu w roku referencyjnym, albo b) ilości krów mlecznych posiadanych w gospodarstwie rolnym w roku referencyjnym oraz średniej wydajności mleka od krowy w kraju za rok 2002, opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny, z wyłączeniem ilości mleka sprzedanego podmiotom skupującym i mleka przeznaczonego na potrzeby własne gospodarstwa rolnego, w tym na cele żywienia zwierząt, albo c) ilości krów mlecznych posiadanych w gospodarstwie rolnym w roku referencyjnym oraz średniej wydajności mleka od krowy w stadzie, obliczonej w wyniku oceny przeprowadzonej przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, z wyłączeniem ilości mleka sprzedanego podmiotom skupującym i mleka przeznaczonego na potrzeby własne gospodarstwa rolnego, w tym na cele żywienia zwierząt.

2. Dostawcy bezpośredniemu, który nie posiada dowodów sprzedaży potwierdzających wprowadzenie do obrotu w roku referencyjnym mleka lub przetworów mlecznych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, indywidualną kwotę mleczną przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do ilości krów posiadanych w gospodarstwie rolnym. 03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 5/28

3. W przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego w okresie od dnia 1 kwietnia 2002 r. do dnia 31 października 2003 r. następcy prawnemu posiadacza, który zaprzestał prowadzenia produkcji mleka, indywidualną kwotę mleczną przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do:

1) ilości mleka o średniej ważonej zawartości tłuszczu, sprzedanego przez niego oraz poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego podmiotom skupującym w roku referencyjnym,

2) ilości mleka wprowadzonego do obrotu lub mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, wprowadzonych do obrotu w roku referencyjnym przez niego oraz poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego.

4. Indywidualne kwoty mleczne zostaną przyznane po uwzględnieniu wielkości krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych i dla dostawców bezpośrednich oraz z uwzględnieniem krajowego współczynnika przydziału indywidualnej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych oraz krajowego współczynnika przydziału indywidualnej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich.

5. Wniosek o przyznanie indywidualnych kwot mlecznych składa do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na położenie gospodarstwa rolnego, w którym prowadzona jest produkcja mleka:

1) dostawca hurtowy - w terminie do 31 października 2003 r.,

2) dostawca bezpośredni - w terminie do 30 listopada 2003 r.

6. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania indywidualnej kwoty mlecznej obejmuje:

1) w przypadku dostawcy hurtowego: a) nazwę dostawcy hurtowego (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz numery PESEL i NIP), b) status prawny posiadanego gospodarstwa rolnego, c) adres dostawcy hurtowego (w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania), d) siedzibę dostawcy, e) wielkość powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego w hektarach, f) określenie ilości mleka sprzedanego podmiotom skupującym w roku referencyjnym i średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku, g) wysokość kwoty będącej przedmiotem wniosku oraz referencyjną zawartość tłuszczu, h) nazwy podmiotów skupujących, którym dostawca zamierza sprzedawać mleko w ramach przyznanej mu indywidualnej kwoty mlecznej, wraz z określeniem ilości mleka dla każdego z podmiotów skupujących,

2) w przypadku dostawcy bezpośredniego:

03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 6/28

a) nazwę dostawcy bezpośredniego (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz numery PESEL i NIP), b) status prawny posiadanego gospodarstwa rolnego, c) siedzibę dostawcy (w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania), d) adres gospodarstwa rolnego, e) wielkość powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego w hektarach, f) informacje o ilości mleka przeznaczonego na potrzeby własne gospodarstwa, w tym na cele żywienia zwierząt w roku referencyjnym, g) informacje o ilości mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, wprowadzonych do obrotu w roku referencyjnym, albo h) informacje o ilości krów mlecznych posiadanych w gospodarstwie w roku referencyjnym.

7. Do wniosku zawierającego dane, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. f) i pkt 2 lit. g), należy dołączyć dowody sprzedaży lub inne dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu mleka bądź przetworów mlecznych, albo oświadczenie o ilości krów posiadanych w gospodarstwie w roku referencyjnym.

8. Podmioty skupujące obowiązane są do przesłania, do dnia 31 października 2003 r., do dyrektorów właściwych oddziałów terenowych Agencji informacji o ilości skupionego mleka oraz średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku skupionym w roku referencyjnym od każdego dostawcy.

9. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji po przyznaniu indywidualnych kwot mlecznych poinformują niezwłocznie podmioty skupujące o ilości mleka, które dostawcy hurtowi zamierzają sprzedawać tym podmiotom. Art. 6a.

1. Decyzje w sprawie przyznania indywidualnych kwot mlecznych wydają dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji do dnia 29 lutego 2004 r.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

3. W przypadku niedołączenia przez dostawcę hurtowego dowodów sprzedaży, o których mowa w art. 6 ust. 7, dyrektor oddziału terenowego Agencji może zażądać, w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym w celu wydania decyzji w sprawie przyznania indywidualnej kwoty mlecznej, przedłożenia oświadczenia podmiotu skupującego o ilości sprzedanego mleka przez dostawcę hurtowego w roku referencyjnym wraz z podaniem średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3, dyrektor oddziału terenowego Agencji może zażądać, w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym w celu wydania decyzji w sprawie przyznania indywidualnej kwoty mlecznej, przedłożenia:

1) dokumentów potwierdzających przeniesienie tytułu prawnego do posiadanego gospodarstwa rolnego, 03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 7/28

2) oświadczenia posiadacza o zaprzestaniu prowadzenia produkcji mleka oraz o ilości mleka bądź przetworów mlecznych sprzedanych przez niego w roku referencyjnym. Art. 7.

1. Warunkiem wykonywania działalności przez podmiot skupujący jest wpisanie tego podmiotu, na jego wniosek, do rejestru podmiotów skupujących prowadzonego przez Agencję.

2. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Prezes Agencji po stwierdzeniu, że wnioskodawca:

1) dysponuje systemem informatycznym gwarantującym prawidłowe prowadzenie ewidencji i przekazywanie informacji, o których mowa w ust. 5, lub posiada dostęp do takiego systemu,

2) dysponuje systemem badania zawartości tłuszczu w mleku albo posiada dostęp do systemu.

3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów skupujących obejmuje:

1) imię i nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość albo nazwę, numer NIP oraz adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wnioskodawcy,

2) wskazanie województwa lub województw, na których obszarze wnioskodawca wykonuje lub będzie wykonywać działalność w zakresie skupu mleka,

3) opis systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

4) zaświadczenia o spełnianiu przez wnioskodawcę warunków weterynaryjnych i sanitarnych określonych w odrębnych przepisach.

4. Zaprzestanie wykonywania przez podmiot skupujący działalności podlega zgłoszeniu do rejestru nie później niż w ciągu 3 dni od zaprzestania skupu. 4a. W celu ustalenia ilości mleka skupionego od poszczególnych dostawców hurtowych o indywidualnej reprezentatywnej zawartości tłuszczu średnią ważoną zawartość tłuszczu w skupionym mleku porównuje się z indywidualną reprezentatywną zawartością tłuszczu. 4b. Jeżeli średnia ważona zawartość tłuszczu w skupionym mleku jest wyższa niż indywidualna reprezentatywna zawartość tłuszczu, ilość mleka skupionego powinna być powiększona o 0,18% za każde dodatkowe 0,1 g tłuszczu w 1 kilogramie mleka. 4c. Jeżeli średnia ważona zawartość tłuszczu w skupionym mleku jest niższa niż indywidualna reprezentatywna zawartość tłuszczu, ilość mleka skupionego powinna być pomniejszona o 0,18% za każde brakujące 0,1 g tłuszczu w 1 kilogramie mleka.

5. Podmioty skupujące są obowiązane do:

1) prowadzenia ewidencji ilości mleka skupowanego od poszczególnych dostawców hurtowych i zawartości tłuszczu w tym mleku oraz ewidencji wartości łącznej ilości skupionego od dostawców mleka,

03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 8/28

2) przesyłania dyrektorom oddziałów terenowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego dostawcy hurtowego, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, informacji za poprzedni miesiąc o: a) ilości mleka skupionego od poszczególnych dostawców hurtowych, z podaniem średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku, przeliczonego na mleko o indywidualnej reprezentatywnej zawartości tłuszdodany art. 7a wchoczu,

dzi w życie z dniem 1.04.2004 r. (Dz.U. z c) stosunku ilości mleka skupionego od początku roku kwotowego od 2003 r. Nr 189, poz. 1853)

b) łącznej ilości mleka skupionego od dostawców,

poszczególnych dostawców, przeliczonego na mleko o indywidualnej reprezentatywnej zawartości tłuszczu, do aktualnie posiadanych przez dostawców indywidualnych kwot mlecznych,

d) zaprzestaniu lub rozpoczęciu przez dostawców dostaw mleka do podmiotu skupującego,

3) przekazywania dostawcy hurtowemu, za każdy miesiąc, w terminie do 25 dnia następnego miesiąca, informacji o ilości mleka skupionego od dostawcy od początku roku kwotowego, z podaniem średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku, przeliczonego na mleko o indywidualnej reprezentatywnej zawartości tłuszczu.

6. Podmiot skupujący jest obowiązany przechowywać przez 3 lata dokumentację związaną z prowadzeniem ewidencji, o której mowa w ust. 5 pkt 1, oraz kopie informacji, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i

3.

7. Prezes Agencji, w drodze decyzji, odmawia wpisania wnioskodawcy do rejestru podmiotów skupujących, jeżeli nie spełnia on wymagań, o których mowa w ust. 2 i

3.

8. Prezes Agencji, w drodze decyzji, wykreśla podmiot skupujący z rejestru podmiotów skupujących, jeżeli podmiot ten:

1) przestał spełniać wymogi niezbędne do wpisu lub

2) nie spełnia obowiązków wynikających z ustawy.

9. Od decyzji, o których mowa w ust. 7 i 8, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

10. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, metody pobierania próbek mleka do badań oraz metody ich oceny, biorąc pod uwagę rzetelność transakcji handlowych.

1. Laboratoria wykonujące badania zawartości tłuszczu i białka w mleku, uwzględnianej przy rozliczeniu wykorzystania indywidualnych kwot mlecznych:

1) uczestniczą w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną określoną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, zwaną dalej „laboratorium referencyjnym”, 03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 9/28

2) stosują do sprawdzania metod badawczych próby wzorcowe przygotowane przez laboratorium referencyjne.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, laboratorium referencyjne do badań zawartości tłuszczu i białka w mleku, mając na względzie zapewnienie uzyskiwania w laboratoriach wiarygodnych wyników badań zawartości tłuszczu i białka w mleku.> Art. 8.

1. Podmiot skupujący może kupować mleko wyłącznie od dostawców hurtowych posiadających przyznane indywidualne kwoty mleczne lub od innego podmiotu skupującego.

2. W przypadku zmiany podmiotu skupującego dostawca hurtowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora właściwego oddziału terenowego Agencji o wyborze podmiotu skupującego oraz ilości mleka, jaką zamierza sprzedać temu podmiotowi.

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2, następuje częściej niż raz w roku kwotowym, dyrektor oddziału terenowego Agencji, w drodze decyzji, zmniejsza każdorazowo dostawcy indywidualną kwotę mleczną o 5% z przeznaczeniem na powiększenie krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej.

4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wydaje się, jeżeli zmiana podmiotu skupującego nastąpiła z przyczyny niezależnej od dostawcy hurtowego, a w szczególności w wyniku działania siły wyższej lub likwidacji podmiotu skupującego.

5. Dostawca hurtowy, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia sprzedaży mleka nowemu podmiotowi skupującemu, jest obowiązany przedstawić temu podmiotowi zaświadczenie, wydane przez dotychczasowy podmiot skupujący, o ilości mleka skupionego od tego dostawcy hurtowego w danym roku kwotowym, przeliczonego na mleko o indywidualnej reprezentatywnej zawartości tłuszczu.

6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, podmiot skupujący jest obowiązany wydać dostawcy hurtowemu, na jego wniosek, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zakończenia przez tego dostawcę dostaw mleka.

7. W przypadku nieprzedłożenia zaświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 5, podmiot skupujący wstrzymuje kupno mleka od dostawcy hurtowego, chyba że nieprzedłożenie zaświadczenia w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od dostawcy hurtowego. Art. 9.

1. Prezes Agencji przydziela limity z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich oddziałom terenowym Agencji, zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Porozumiewawczą.

3. Krajowa rezerwa krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich może być przeznaczona w szczególności na:

ust. 2 w art. 9 skreślony

03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 10/28

1) przyznanie lub zwiększenie indywidualnych kwot mlecznych rolnikom rozpoczynającym lub rozwijającym produkcję mleka w posiadanych przez nich gospodarstwach rolnych,

2) przyznanie lub zwiększenie indywidualnych kwot mlecznych dostawcom hurtowym lub dostawcom bezpośrednim specjalizującym się w produkcji mleka,

3) uwzględnienie odwołań, o których mowa w art. 6a ust. 2,

4) zabezpieczenie przed ewentualnym przekroczeniem krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych i krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich. Art. 9a.

1. Wnioski o przyznanie indywidualnych kwot mlecznych z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich mogą być składane przez tych dostawców od dnia 1 stycznia 2004 r.

2. Decyzję w sprawie przyznania indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich wydaje dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego dostawcy.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

4. W okresie dwóch lat od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich nie można dokonać zbycia kwoty mlecznej przyznanej z rezerwy, z zastrzeżeniem art. 10 ust.

1. Art. 10.

1. W przypadku zbycia gospodarstwa rolnego przez dostawcę hurtowego lub dostawcę bezpośredniego przyznane im prawo do indywidualnej kwoty mlecznej przechodzi na nabywcę tego gospodarstwa.

2. W przypadku zawarcia umowy dzierżawy lub innej umowy, z którą wiąże się przeniesienie posiadania zależnego gospodarstwa rolnego, dzierżawca lub inny posiadacz zależny uzyskuje prawo do indywidualnej kwoty mlecznej przyznanej dotychczasowemu dostawcy hurtowemu lub bezpośredniemu na czas trwania umowy dzierżawy lub na czas trwania innej umowy.

3. Jeżeli przejście prawa do indywidualnej kwoty mlecznej następuje w trakcie roku kwotowego, wysokość kwoty, którą może wykorzystać nabywca, dzierżawca lub inny posiadacz zależny do końca tego roku, jest równa wysokości kwoty niewykorzystanej przez osoby, którym przyznano indywidualną kwotę mleczną.

4. Nabywca, dzierżawca lub inny posiadacz zależny przesyła dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia go-

03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 11/28

spodarstwa rolnego, wypis aktu notarialnego albo kopię zawartej umowy w terminie miesiąca od dnia jej zawarcia.

5. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, na podstawie wypisu aktu notarialnego albo kopii umowy, dokonuje wpisu do rejestru dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich o przejściu prawa do indywidualnej kwoty mlecznej na nabywcę, dzierżawcę lub innego posiadacza zależnego gospodarstwa rolnego. Art. 10a.

1. W przypadku wygaśnięcia umowy dzierżawy lub innej umowy, z którą wiąże się przeniesienie posiadania zależnego gospodarstwa rolnego, którego posiadanie stanowiło podstawę do uzyskania prawa do indywidualnej kwoty mlecznej, indywidualna kwota mleczna przechodzi do krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich, chyba że dzierżawca lub inny posiadacz zależny posiada inne gospodarstwo rolne lub najpóźniej do dnia wygaśnięcia umowy wejdzie w posiadanie gospodarstwa rolnego, w którym będzie prowadzić produkcję mleka, na podstawie umowy przenoszącej własność lub innej umowy przenoszącej posiadanie gospodarstwa rolnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli umowa, o której mowa w ust. 1, obejmowała również przeniesienie prawa do indywidualnej kwoty mlecznej. W przypadku wygaśnięcia takiej umowy prawo do indywidualnej kwoty mlecznej wraca do właściciela gospodarstwa rolnego, chyba że strony umowy postanowiły inaczej. Art. 11.

1. Prawo do przyznanej indywidualnej kwoty mlecznej lub jej części może być zbywane lub wydzierżawiane, w drodze umowy, wyłącznie posiadaczowi gospodarstwa rolnego.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta w formie pisemnej i dla swej ważności wymaga zarejestrowania przez dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

3. Umowa zbycia może być zawarta, nie później niż do końca lutego danego roku kwotowego, wyłącznie z posiadaczem gospodarstwa rolnego, które jest położone na obszarze działania oddziału terenowego Agencji, w którym jest zarejestrowany dostawca zbywający kwotę.

4. Umowa dzierżawy na dany rok kwotowy jest zawierana, nie później niż do dnia 31 stycznia tego roku kwotowego, między:

1) dostawcami hurtowymi sprzedającymi mleko temu samemu podmiotowi skupującemu i posiadającymi gospodarstwa rolne na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji albo

2) dostawcami bezpośrednimi posiadającymi gospodarstwa rolne na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji.

5. Dostawca hurtowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić podmiot skupujący o zbyciu lub wydzierżawieniu przyznanej mu indywidualnej kwoty mlecznej lub jej części. 03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 12/28

6. Zbywca indywidualnej kwoty mlecznej nie może otrzymać kwoty z rezerwy, o której mowa w art. 9, przed upływem 5 lat od dnia zbycia. Art. 12.

1. Prawo do przyznanej indywidualnej kwoty mlecznej jest przedmiotem dziedziczenia, z tym że dziedziczy je osoba, która odziedziczyła gospodarstwo rolne. Jeżeli spadek przypada Skarbowi Państwa, indywidualna kwota mleczna przechodzi do krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich.

2. Do czasu wydania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po spadkodawcy będącym dostawcą hurtowym lub dostawcą bezpośrednim uprawnienia spadkobierców do indywidualnej kwoty mlecznej wykonuje upoważniony przez nich spadkobierca.

3. Spadkobierca, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia otwarcia spadku, przedstawić dokument dotyczący upoważnienia dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy.

4. W terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku osoba, o której mowa w ust. 1, przesyła dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego, kopię postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

5. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, na podstawie kopii postanowienia, o której mowa w ust. 4, dokonuje wpisu do rejestru dostawców hurtowych lub bezpośrednich o przejściu prawa do indywidualnej kwoty mlecznej na rzecz osoby, która odziedziczyła gospodarstwo rolne. Art. 13.

1. Następca prawny osoby prawnej będącej dostawcą hurtowym lub dostawcą bezpośrednim informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego tej osoby, o nabyciu prawa do indywidualnej kwoty mlecznej i przesyła kopię dokumentu potwierdzającego to nabycie w terminie miesiąca od dnia nabycia tego prawa.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do rejestru dostawców hurtowych lub bezpośrednich o przejściu prawa do indywidualnej kwoty mlecznej na rzecz następcy prawnego, o którym mowa w ust.

1. Art. 14.

1. W przypadku wykorzystania przez dostawcę hurtowego lub dostawcę bezpośredniego przyznanej mu indywidualnej kwoty mlecznej poniżej 70%, dyrektor oddziału terenowego Agencji, w drodze decyzji, może zmniejszyć indywidualną kwotę mleczną o jej niewykorzystaną część, chyba że niewykorzystanie kwoty było spowodowane działaniem siły wyższej lub innymi niezależnymi od dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego przyczynami albo prawo do indywidualnej kwoty mlecznej zostało wydzierżawione. 03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 13/28

2. W przypadku gdy dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni w ogóle nie wykorzysta przyznanej mu indywidualnej kwoty mlecznej, dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję o uchyleniu decyzji, o której mowa w art. 6a ust. 1, chyba że niewykorzystanie kwoty było spowodowane działaniem siły wyższej lub innymi niezależnymi od dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego przyczynami.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

4. Kwota mleczna określona w decyzji o uchyleniu decyzji, o której mowa w art. 6a ust. 1, oraz niewykorzystana część kwoty mlecznej, o którą zmniejszono indywidualną kwotę mleczną, zgodnie z decyzją, o której mowa w ust. 1, powiększają krajową rezerwę krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich.

5. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, dostawca hurtowy lub bezpośredni nie może ubiegać się o zwiększenie indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich w okresie dwóch lat od dnia wydania decyzji. Art. 14a.

1. Jeżeli wysokość indywidualnej kwoty mlecznej przyznanej dostawcy hurtowemu zostaje zwiększona w wyniku przyznania mu dodatkowej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej, to indywidualna reprezentatywna zawartość tłuszczu w mleku objętym kwotą nie ulega zmianie.

2. Jeżeli wysokość indywidualnej kwoty mlecznej zostaje zwiększona w sposób inny niż określony w ust. 1, to indywidualną reprezentatywną zawartość tłuszczu powstałą po zwiększeniu kwoty ustala się jako średnią ważoną indywidualnej reprezentatywnej zawartości tłuszczu w mleku objętym kwotą mleczną przed jej zwiększeniem i indywidualnej reprezentatywnej zawartości tłuszczu w ilości mleka, o którą zwiększono indywidualną kwotę mleczną.

3. Jeżeli indywidualna kwota mleczna przyznana dostawcy hurtowemu rozpoczynającemu produkcję mleka pochodzi z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej, to indywidualna reprezentatywna zawartość tłuszczu w mleku objętym kwotą mleczną jest równa średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym przez tego dostawcę do podmiotu skupującego w okresie pierwszych 12 miesięcy produkcji mleka. Art. 15.

1. W przypadku przekroczenia krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który wprowadził do obrotu mleko lub przetwory mleczne w ilości przekraczającej przysługującą mu indywidualną kwotę mleczną w danym roku kwotowym, jest obowiązany do wniesienia na wyodrębniony rachunek Agencji kwoty pieniężnej, zwanej dalej „opłatą”, w wysokości stanowiącej iloczyn:

03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 14/28

1) ilości mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługującą mu indywidualną kwotę mleczną, przeliczonego na mleko o indywidualnej reprezentatywnej zawartości tłuszczu - w przypadku dostawcy hurtowego,

2) ilości mleka wprowadzonego do obrotu łącznie z mlekiem zużytym do wyprodukowania przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu i przeznaczonych do bezpośredniego spożycia ponad przysługującą mu indywidualną kwotę mleczną - w przypadku dostawcy bezpośredniego,

3) różnicy liczby 1 i krajowego współczynnika realokacji określonego na podstawie art. 19 ust. 2,

4) 115% docelowej ceny mleka określonej na podstawie art. 29 ust.

1.

2. Na poczet opłaty dostawca hurtowy jest obowiązany do wnoszenia zaliczki w wysokości 30 groszy za każdy kilogram mleka przeliczonego na mleko o indywidualnej reprezentatywnej zawartości tłuszczu wprowadzony do obrotu ponad przysługującą mu indywidualną kwotę mleczną zadeklarowaną do sprzedaży danemu podmiotowi skupującemu. Art. 16.

1. Zaliczka, o której mowa w art. 15 ust. 2, jest obliczana przez podmiot skupujący i potrącana przy zapłacie należności za mleko sprzedane przez dostawcę hurtowego od dnia stwierdzenia przez podmiot skupujący przekroczenia przez danego dostawcę przysługującej mu indywidualnej kwoty mlecznej albo części indywidualnej kwoty mlecznej zadeklarowanej do sprzedaży danemu podmiotowi skupującemu.

2. Podmioty skupujące przekazują kwoty pobranych zaliczek na poczet opłaty, w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na wyodrębniony rachunek oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja mleka. Art. 17.

1. W terminie określonym w art. 16 ust. 2 podmioty skupujące są obowiązane przesłać:

1) dostawcom hurtowym - informacje o ilości skupionego od nich mleka, przeliczonego na mleko o indywidualnej reprezentatywnej zawartości tłuszczu, ponad przysługującą im indywidualną kwotę mleczną, oraz o łącznej kwocie potrąconych zaliczek,

2) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja mleka - zbiorcze zestawienia, które zawierają dane o łącznej ilości mleka, przeliczonego na mleko o indywidualnej reprezentatywnej zawartości tłuszczu, skupionego od poszczególnych dostawców hurtowych ponad przysługujące im indywidualne kwoty mleczne, oraz łączną kwotę potrąconych zaliczek.

2. W terminie do dnia 15 maja roku następującego po roku kwotowym podmioty skupujące są obowiązane przesłać: 03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 15/28

1) dostawcom hurtowym - informacje o łącznej ilości mleka skupionego od nich w danym roku kwotowym, z podaniem średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku, przeliczonego na mleko o indywidualnej reprezentatywnej zawartości tłuszczu, a także o pobranych i przekazanych na rachunek oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego, zaliczkach na poczet opłaty,

2) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informacje o łącznej ilości mleka skupionego w danym roku kwotowym od dostawców hurtowych, z podaniem średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku, przeliczonego na mleko o indywidualnej reprezentatywnej zawartości tłuszczu, a także o pobranych i przekazanych na rachunek oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego, zaliczkach na poczet opłaty. Art. 18.

1. Dostawcy bezpośredni prowadzą rejestr, w którym wpisują w każdym miesiącu informacje o:

1) ilości mleka wyprodukowanego w gospodarstwie rolnym,

2) ilości mleka zużytego w gospodarstwie rolnym na własne potrzeby,

3) ilości mleka sprzedanego podmiotom skupującym,

4) ilości mleka wprowadzonego do obrotu,

5) ilości mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, wprowadzonych do obrotu,

6) ilości przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu,

7) wysokości posiadanej indywidualnej kwoty mlecznej oraz stopniu jej wykorzystania.

2. W terminie do dnia 15 maja po upływie danego roku kwotowego dostawcy bezpośredni są obowiązani do przekazywania dyrektorom oddziałów terenowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja mleka, rocznych informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, oraz informacji o ilości mleka wprowadzonego do obrotu i wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, ponad przysługującą indywidualną kwotę mleczną.

3. Dostawca bezpośredni jest obowiązany do przechowywania dowodów sprzedaży potwierdzających wprowadzenie do obrotu mleka i przetworów mlecznych przez okres 3 lat od dnia wystawienia dowodu sprzedaży.

4. Dostawca bezpośredni traci prawo do indywidualnej kwoty mlecznej, jeżeli nie spełnił obowiązków, o których mowa w ust. 2 lub

3.

5. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję w sprawie utraty prawa do indywidualnej kwoty mlecznej. Od decyzji w sprawie utraty prawa do indywidualnej kwoty mlecznej przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, szczegółowe zasady jego prowadzenia 03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 16/28

oraz wzór informacji rocznej, o której mowa w ust. 2, mając na uwadze potrzebę zapewnienia bieżącej informacji o stopniu wykorzystania krajowej kwoty mlecznej. Art. 19.

1. Prezes Agencji na podstawie informacji, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 oraz w art. 18 ust. 2, ustala stopień wykorzystania krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych oraz stopień wykorzystania krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich i do dnia 1 czerwca pisemnie informuje o tym ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz Komisję Porozumiewawczą.

2. W przypadku przekroczenia krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) krajowy współczynnik realokacji stanowiący iloraz sumy niewykorzystanych indywidualnych kwot mlecznych przeznaczonych dla dostawców hurtowych i krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych na dzień 31 marca oraz sumy przekroczeń indywidualnych kwot mlecznych przeznaczonych dla dostawców hurtowych lub

2) krajowy współczynnik realokacji stanowiący iloraz sumy niewykorzystanych indywidualnych kwot mlecznych przeznaczonych dla dostawców bezpośrednich i krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich na dzień 31 marca oraz sumy przekroczeń indywidualnych kwot mlecznych przeznaczonych dla dostawców bezpośrednich. Art. 20.

1. Rozliczenia wykorzystania poszczególnych indywidualnych kwot mlecznych, zaliczek na poczet opłaty oraz ustalenia wysokości opłaty za dany rok kwotowy od dostawców hurtowych, po uwzględnieniu współczynnika realokacji, dokonują podmioty skupujące w terminie do dnia 1 czerwca roku następującego po zakończeniu danego roku kwotowego.

2. W wyniku rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, dostawca hurtowy:

1) otrzymuje zwrot kwot wpłaconych w ramach zaliczek, jeżeli krajowa kwota mleczna nie została przekroczona,

2) otrzymuje zwrot części kwot wpłaconych w ramach zaliczek, jeżeli należna opłata jest niższa od sumy kwot wpłaconych tytułem zaliczek,

3) jest obowiązany do zapłaty określonej kwoty pieniężnej tytułem dopłaty do należnej opłaty, jeżeli opłata ta jest wyższa niż suma kwot wpłaconych tytułem zaliczek.

3. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lub jej części, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dyrektor właściwego oddziału terenowego Agencji przekazuje dostawcy hurtowemu za pośrednictwem podmiotu skupującego w terminie do dnia 1 września roku następującego po zakończeniu danego roku

03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 17/28

kwotowego, z tym że środki z tego tytułu muszą się znaleźć na rachunku podmiotu skupującego 30 dni przed upływem tego terminu.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, dyrektor oddziału terenowego Agencji potrąca kwotę stanowiącą 3% wpłaconej zaliczki lub jej części.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, podmiot skupujący w imieniu dostawcy hurtowego jest obowiązany wpłacić dopłatę z tytułu należnej opłaty na rachunek oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w którym produkowane jest mleko, w terminie do dnia 31 lipca roku następującego po zakończeniu danego roku kwotowego.

6. W odniesieniu do dostawców bezpośrednich rozliczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w którym produkowane jest mleko, w terminie do dnia 1 czerwca roku następującego po zakończeniu danego roku kwotowego.

7. Dostawca bezpośredni obowiązany jest wpłacić należną kwotę z tytułu przekroczenia przyznanej mu indywidualnej kwoty mlecznej na rachunek oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w którym produkowane jest mleko, w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania decyzji dyrektora oddziału terenowego Agencji nakazującej wniesienie należnej opłaty.

8. Od decyzji, o których mowa w ust. 4 i 7, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

9. Na wniosek dostawcy hurtowego dyrektor oddziału terenowego Agencji może przedłużyć termin wpłaty należności, o której mowa w ust. 5, lub rozłożyć tę należność na raty.

10. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-4 i 6 oraz w art. 15, 16 i 18 ust. 3 i 4 do opłaty i zaliczek na poczet opłaty stosuje się odpowiednio przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189 i Nr 125, poz. 1368). Art. 21.

1. Wpływy z tytułu opłat, wynikające z rozliczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, Agencja przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie do dnia 1 września roku następującego po zakończeniu danego roku kwotowego.

2. Środki pochodzące z potrąceń, o których mowa w art. 20 ust. 4, oraz z oprocentowania wpłat z tytułu zaliczek zwracanych dostawcom hurtowym Agencja przeznacza na fundusz promocji, o którym mowa w art.

39. Art. 22.

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji prowadzi rejestr dostawców hurtowych i dostawców bezpośrednich, którym przysługują indywidualne kwoty mleczne, zwany dalej „rejestrem dostawców”. 03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 18/28

2. Rejestr dostawców może być prowadzony w formie elektronicznych nośników informacji.

3. Rejestr dostawców zawiera:

1) imię i nazwisko oraz numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość albo nazwę i numer NIP dostawcy hurtowego albo dostawcy bezpośredniego,

2) adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby,

3) numery dostawców hurtowych i numery dostawców bezpośrednich niepowtarzalne w skali kraju, nadane przez dyrektora oddziału terenowego Agencji przy wpisie do rejestru dostawców,

4) wielkość indywidualnych kwot mlecznych przysługujących poszczególnym dostawcom hurtowym i dostawcom bezpośrednim,

5) numery decyzji, na podstawie których przyznano indywidualne kwoty mleczne,

6) informacje o podstawie, z której wynika prawo dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego do indywidualnej kwoty mlecznej, jeżeli prawo to nie wynika z decyzji, o której mowa w pkt 5,

7) nazwy i adresy podmiotów skupujących, z którymi dostawca podpisał umowy na sprzedaż mleka w ramach przyznanej mu indywidualnej kwoty mlecznej, wraz z określeniem ilości mleka dla każdego z podmiotów skupujących,

8) wielkość powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego w hektarach,

9) status prawny posiadanego gospodarstwa rolnego.

4. Wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 3, dostawca jest obowiązany zgłosić w terminie 14 dni od dnia ich powstania, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4 i art. 12 ust. 4, do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego.

5. Dla każdego dostawcy hurtowego i dostawcy bezpośredniego prowadzi się oddzielne akta rejestrowe, które obejmują dokumenty stanowiące podstawę wpisu, w tym dokumenty, o których mowa w art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 2, oraz inne dokumenty składane dyrektorowi oddziału terenowego na podstawie przepisów ustawy.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory formularzy do przekazywania informacji, o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt 2 i 3 oraz w art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, a także zestawień, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2,

2) sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 5 pkt 1,

3) szczegółowe zasady prowadzenia rejestru podmiotów skupujących i rejestru dostawców. Art. 23.

1. Agencja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy przez dostawców hurtowych, dostawców bezpośrednich i podmioty skupujące w zakresie 03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 19/28

wykonywania przez te podmioty obowiązków związanych z kwotowaniem produkcji mleka, a w szczególności w zakresie zgodnego z prawem:

1) wykonywania prawa do indywidualnej kwoty mlecznej,

2) zbywania i wydzierżawiania prawa do indywidualnej kwoty mlecznej,

3) prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 5 pkt 1,

4) przekazywania informacji, o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt 2 i 3, art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 18 ust. 2, a także zestawień, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt

2. 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, upoważnieni przez Prezesa Agencji pracownicy Agencji lub inne upoważnione osoby mają prawo:

1) wstępu do pomieszczeń kontrolowanych podmiotów,

2) żądać pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli,

3) żądać okazywania i udostępniania dokumentów związanych z przedmiotem kontroli,

4) pobierać nieodpłatnie próbki do badań na zawartość tłuszczu w mleku. Rozdział 3 Zakup interwencyjny i sprzedaż interwencyjna Art. 24.

1. Agencja może dokonywać interwencyjnego zakupu i interwencyjnej sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

2. Przetwory mleczne, o których mowa w ust. 1, produkowane są wyłącznie z surowców krajowych.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania co do jakości przetworów mlecznych, o których mowa w ust. 1, oraz metody badań tych przetworów, mając na względzie zapewnienie interwencyjnego zakupu przetworów najwyższej jakości.

4. Agencja dokonuje zakupu lub sprzedaży przetworów mlecznych, o których mowa w ust. 1, wyprodukowanych w zakładach przetwórczych wpisanych do rejestru zakładów prowadzonego przez Agencję. Rejestr zakładów jest jawny.

5. Wpisu do rejestru zakładów dokonuje Prezes Agencji na wniosek zakładu przetwórczego po przedłożeniu przez ten zakład zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o spełnieniu warunków weterynaryjnych określonych w przepisach odrębnych.

6. Rejestr zakładów zawiera:

1) nazwę zakładu przetwórczego i adres siedziby,

2) numer NIP,

3) numer identyfikacyjny niepowtarzalny w skali kraju, nadany przez Prezesa Agencji przy wpisie do rejestru. 03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 20/28

Art. 25.

1. Agencja dokonuje zakupu interwencyjnego masła na rynku, jeżeli cena rynkowa masła, w okresie kolejnych 7 dni, jest niższa niż 92% ceny interwencyjnej masła.

2. Agencja dokonuje zakupu, o którym mowa w ust. 1, w drodze przetargu.

3. Cena masła zakupywanego przez Agencję w ramach interwencji:

1) nie może być niższa niż 90% ceny interwencyjnej masła,

2) obejmuje koszty dostarczenia masła do magazynów wskazanych przez Agencję na odległość nie większą niż określona na podstawie art. 28.

4. Jeżeli masło jest dostarczane do magazynów wskazanych przez Agencję położonych w odległości większej od ustalonej na podstawie art. 28, Agencja pokrywa koszty transportu ponad tę odległość.

5. Jednorazowa partia zakupu interwencyjnego masła nie może być mniejsza niż 10 ton.

6. Interwencyjny zakup masła jest zawieszany, jeżeli cena rynkowa masła w okresie kolejnych 7 dni jest równa lub wyższa od 92% ceny interwencyjnej masła. Art. 26.

1. Agencja dokonuje zakupu interwencyjnego odtłuszczonego mleka w proszku na rynku w okresie od dnia 15 maja do 31 października danego roku w ramach limitu zakupów interwencyjnych, określonego przez Radę Ministrów.

2. Agencja dokonuje zakupu, o którym mowa w ust. 1, po cenach interwencyjnych.

3. W przypadku powstania na rynku mleka i przetworów mlecznych sytuacji wskazującej na wystąpienie nierównowagi rynkowej, po wykorzystaniu limitu zakupów interwencyjnych odtłuszczonego mleka w proszku, Agencja może dokonywać dalszych zakupów interwencyjnych tego mleka w drodze przetargów. Przedmiotem przetargu jest wysokość ceny zakupu.

4. Cena, o której mowa w ust. 2, obejmuje koszty dostarczenia odtłuszczonego mleka w proszku do magazynów wskazanych przez Agencję na odległość nie większą niż określona na podstawie art. 28

5. Jeżeli odtłuszczone mleko w proszku jest dostarczane do magazynów wskazanych przez Agencję położonych w odległości większej od ustalonej na podstawie art. 28, Agencja pokrywa koszty transportu ponad tę odległość.

6. Jednorazowa partia zakupu interwencyjnego odtłuszczonego mleka w proszku nie może być mniejsza niż 40 ton.

7. Rada Ministrów określa corocznie w terminie do 31 marca, w drodze rozporządzenia, limit zakupów interwencyjnych odtłuszczonego mleka w proszku na następny rok kwotowy, mając na względzie zapewnienie stabilizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 21/28

Art. 27.

1. Masło i odtłuszczone mleko w proszku zakupione przez Agencję w ramach zakupu interwencyjnego mogą być sprzedawane:

1) na rynku krajowym,

2) za granicę - na podstawie odrębnych przepisów.

2. Decyzje o sprzedaży przetworów mlecznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podejmuje Prezes Agencji po zasięgnięciu opinii Komisji Porozumiewawczej.

3. Sprzedaż przetworów mlecznych, o których mowa w ust. 1, odbywa się w drodze przetargów.

4. Cena wywoławcza masła i odtłuszczonego mleka w proszku sprzedawanego przez Agencję na rynek krajowy nie może być niższa niż cena interwencyjna.

5. Ceny rynkowe masła i odtłuszczonego mleka w proszku są to ceny masła i odtłuszczonego mleka w proszku ogłaszane przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.U. Nr 42, poz. 471). Art. 28. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, odległości, powyżej których Agencja pokrywa koszty transportu masła i odtłuszczonego mleka w proszku z miejsca przechowywania do magazynów wskazanych przez Agencję, oraz szczegółowe zasady obliczania kosztów transportu masła i odtłuszczonego mleka w proszku, a w szczególności stawkę szacowanych kosztów za transport 1 tony masła i odtłuszczonego mleka w proszku na odcinku 1 kilometra. Art. 29.

1. Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia, do dnia 31 marca, docelową cenę mleka o zawartości tłuszczu 3,7%, na okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca, uwzględniając, iż cena docelowa mleka jest to cena skupu, do której osiągnięcia dąży się na rynku, oraz mając na względzie stabilizację rynku mleka i przetworów mlecznych, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu dochodów dostawców hurtowych i bezpośrednich z produkcji mleka. Cena ta stanowi podstawę do ustalania cen interwencyjnych na masło i odtłuszczone mleko w proszku.

2. Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia, ceny interwencyjne masła i odtłuszczonego mleka w proszku, na okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca, biorąc pod uwagę docelową cenę mleka.

3. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są wydawane na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych, składany po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji i Komisji Porozumiewawczej.

03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 22/28

Rozdział 4 Dopłaty do przechowywania i konsumpcji przetworów mlecznych Art. 30. W przypadku powstania na rynku mleka i przetworów mlecznych sytuacji wskazującej na możliwość wystąpienia poważnych zakłóceń równowagi rynkowej Agencja może stosować dopłaty do przechowywania, wyprodukowanych przez zakłady przetwórcze wpisane do rejestru zakładów, następujących przetworów mlecznych:

1) masła niesolonego o minimalnej zawartości tłuszczu 82% i maksymalnej zawartości wody nieprzekraczającej 16%,

2) masła solonego o minimalnej zawartości tłuszczu 80% i maksymalnej zawartości wody nieprzekraczającej 16%,

3) odtłuszczonego mleka w proszku,

4) śmietanki o zawartości tłuszczu od 35% do 65%,

5) serów o co najmniej trzymiesięcznym okresie dojrzewania. Art. 31.

1. Dopłaty, o których mowa w art. 30, stosuje się na podstawie programu przechowywania przetworów mlecznych zatwierdzonego przez Radę Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany przez Agencję i zawiera w szczególności:

1) rodzaje przetworów mlecznych objętych dopłatami do przechowywania, z podaniem ich ilości i jakości,

2) minimalny i maksymalny okres przechowywania przetworów mlecznych,

3) maksymalną jednostkową wysokość dopłat do przechowywania 1 tony przetworów mlecznych przez okres jednej doby,

4) wielkość środków finansowych przeznaczonych na dopłaty do przechowywania przetworów mlecznych. Art. 32.

1. Agencja udziela dopłat do przechowywania przetworów mlecznych po zawarciu umowy z zakładem przetwórczym, określającej w szczególności:

1) rodzaj, ilość i jakość przetworów mlecznych objętych dopłatą do ich przechowywania,

2) wysokość dopłaty,

3) okres i warunki przechowywania przetworów mlecznych,

4) możliwość zmiany jej warunków, w przypadku gdy będzie to niezbędne dla przeciwdziałania destabilizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. 03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 23/28

2. Zakłady przetwórcze, z którymi Agencja zawiera umowę, są wyłaniane w drodze przetargu. Przedmiotem przetargu jest wysokość dopłaty jednostkowej. Art. 33.

1. Agencja może stosować dopłaty do:

1) mleka spożywczego z dodatkami lub bez dodatków smakowych oraz mleka fermentowanego z dodatkami lub bez dodatków smakowych, spożywanych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

2) masła lub bezwodnego tłuszczu mlecznego wykorzystanego do produkcji wyrobów cukierniczych, piekarniczych lub lodów,

3) masła zakupionego przez szkoły, przedszkola, żłobki, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adaptacyjnoopiekuńcze,

4) bezwodnego tłuszczu mlecznego zakupionego przez zakłady żywienia zbiorowego,

5) odtłuszczonego mleka w proszku i maślanki w proszku przeznaczonych do karmienia zwierząt lub do produkcji mieszanek paszowych,

6) odtłuszczonego mleka przeznaczonego do produkcji kazeiny i kazeinianów.

2. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, mogą być stosowane wyłącznie w przypadku zaistnienia nadmiernej podaży przetworów mlecznych na rynku krajowym, grożącej destabilizacją rynku mleka i przetworów mlecznych, a także w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dochodów dostawców hurtowych i bezpośrednich z produkcji mleka. Art. 34.

1. Dopłaty, o których mowa w art. 33, stosuje się na podstawie programu stosowania dopłat, zatwierdzonego przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany przez Agencję i zawiera w szczególności:

1) rodzaj przetworów mlecznych objętych dopłatami, z podaniem ich ilości i jakości,

2) maksymalny okres stosowania dopłat,

3) maksymalną wysokość dopłat, które mogą być udzielone jednemu podmiotowi,

4) wysokość środków finansowych przeznaczonych na dopłaty. Art. 35. Dopłatami, o których mowa w art. 30 i 33, mogą być objęte wyłącznie mleko i przetwory mleczne wyprodukowane z surowca krajowego.

03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 24/28

Art. 36. Agencja udziela dopłat, o których mowa w art. 33, po zawarciu umowy określającej w szczególności:

1) rodzaj, ilość i jakość przetworów mlecznych objętych dopłatą,

2) wysokość dopłaty,

3) okres i warunki stosowania dopłaty,

4) możliwość zmiany jej warunków, w przypadku gdy będzie to niezbędne dla przeciwdziałania destabilizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Rozdział 5 Komisja Porozumiewawcza do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych Art. 37.

1. Tworzy się Komisję Porozumiewawczą.

2. Członków Komisji Porozumiewawczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych.

3. Komisja Porozumiewawcza składa się z 18 członków, w tym:

1) 8 członków reprezentujących dostawców hurtowych lub bezpośrednich, powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe branżowe organizacje zrzeszające dostawców hurtowych lub bezpośrednich,

2) 8 członków reprezentujących podmioty skupujące i zakłady przetwórcze niebędące podmiotami skupującymi, powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe branżowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz podmioty skupujące niebędące zakładami przetwórczymi,

3) 2 członków reprezentujących samorząd rolniczy, powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez krajową reprezentację izb rolniczych.

4. Członek Komisji Porozumiewawczej może zostać odwołany na wniosek organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę.

5. Kadencja Komisji Porozumiewawczej trwa 4 lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia komisji. Pierwsze posiedzenie zwołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych w terminie 14 dni od dnia powołania komisji.

6. Komisja Porozumiewawcza działa na podstawie regulaminu określającego w szczególności tryb powoływania i odwoływania członków komisji, częstotliwość posiedzeń oraz tryb podejmowania uchwał.

7. Jeżeli Komisja Porozumiewawcza nie uchwali regulaminu w ciągu 1 miesiąca od dnia pierwszego posiedzenia, o którym mowa w ust. 5, regulamin zostanie nadany, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, z uwzględnieniem ust. 6.

03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 25/28

8. Koszty działania Komisji Porozumiewawczej pokrywają organizacje, których kandydaci zostali powołani do Komisji, przy czym koszty obsługi technicznobiurowej oraz koszty obsługi prawnej dotyczącej Funduszu Promocji Mleczarstwa ponosi Agencja. Art. 38.

1. Do zadań Komisji Porozumiewawczej należy:

1) reprezentowanie interesów dostawców, zakładów przetwórczych i podmiotów skupujących niebędących zakładami przetwórczymi wobec ministra właściwego do spraw rynków rolnych lub innych organów administracji rządowej oraz Prezesa Agencji, a w szczególności opiniowanie: a) propozycji ceny docelowej mleka oraz cen interwencyjnych masła i odtłuszczonego mleka w proszku, b) programów stosowania dopłat do przechowywania, przetwórstwa i konsumpcji produktów mleczarskich, o których mowa w art. 31 i 34, c) decyzji o sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych Agencji na rynek krajowy, d) projektów regulacji prawnych dotyczących rynku mleka i przetworów mlecznych,

2) ustalanie szczegółowych zasad rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej,

3) ustalanie zasad współdziałania w warunkach rynkowych między dostawcami, zakładami przetwórczymi i podmiotami skupującymi niebędącymi zakładami przetwórczymi,

4) ustalanie szczegółowych zasad gospodarowania funduszem promocji, o którym mowa w art. 39, a w szczególności coroczne ustalanie planu finansowego tego funduszu. 1a. Minister właściwy do spraw rynków rolnych zatwierdza szczegółowe zasady ustalone przez Komisję Porozumiewawczą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4.

2. Jeżeli Komisja Porozumiewawcza nie ustali zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie do 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia roku kwotowego, zasady te ustali, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rynków rolnych, mając na względzie potrzebę restrukturyzacji gospodarstw rolnych, w których produkowane jest mleko wprowadzane do obrotu, oraz uwzględniając odwołania, jak również zabezpieczenie przed przekroczeniem krajowej kwoty mlecznej. Art. 39.

1. Tworzy się fundusz promocji, zwany „Funduszem Promocji Mleczarstwa”, którego celem jest w szczególności:

1) promocja spożycia artykułów mleczarskich w szczególności wśród dzieci i młodzieży,

2) promocja produktów mleczarskich w kraju i za granicą, 03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 26/28

3) pomoc w organizacji wystaw lub udziału w targach, związanych z hodowlą bydła mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka w kraju i za granicą,

4) wspieranie prac badawczo-rozwojowych,

5) poprawa jakości produktów mleczarskich,

6) wspieranie działalności krajowych mleczarskich organizacji branżowych we współpracy z branżowymi organizacjami międzynarodowymi,

7) dofinansowywanie szkoleń dostawców oraz podmiotów skupujących.

2. Podmioty skupujące obowiązane są do wpłat na fundusz promocji w wysokości 0,2 grosza od każdego skupionego przez nie litra mleka. Wpłaty naliczane są za okresy kwartalne i przekazywane na konto funduszu w terminie 1 miesiąca po upływie danego kwartału.

3. Źródłami finansowania funduszu promocji są:

1) wpłaty przekazywane przez podmioty skupujące, o których mowa w ust. 2,

2) darowizny, zapisy, dotacje,

3) środki, o których mowa w art. 21 ust.

2.

4. Środkami funduszu promocji, gromadzonymi na wyodrębnionym rachunku Agencji, dysponuje Prezes Agencji w zakresie określanym corocznie przez Komisję Porozumiewawczą w planie finansowym.

5. Prezes Agencji w ciągu 1 miesiąca od zakończenia roku przedkłada ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Komisji Porozumiewawczej sprawozdanie z wykorzystania funduszu promocji. Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 40. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 81, poz. 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W ramach Agencji wyodrębnia się biuro Agencji i oddziały terenowe.”;

2) po art. 7 dodaje się art. 7a i 7b w brzmieniu: „Art. 7a. Oddziałem terenowym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Agencji. Art. 7b.

1. Prezes Agencji i dyrektorzy oddziałów terenowych wydają decyzje administracyjne w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

2. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sto-

03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 27/28

sunku do dyrektorów oddziałów terenowych jest Prezes Agencji.”;

3) w art. 8 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zasięg terytorialny oddziałów terenowych,”. Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 41. Pierwszym rokiem kwotowym w rozumieniu ustawy jest okres od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. Art. 42.

1. W okresie do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela dostawcom hurtowym dopłat do mleka Ekstra sprzedanego podmiotom skupującym w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, przy czym za mleko Ekstra uważa się mleko o jakości standardowej zgodnej z Polską Normą.

2. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, są udzielane za okresy miesięczne na podstawie wykazu dostawców hurtowych przekazanego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez podmiot skupujący w terminie 2 tygodni po upływie danego okresu.

3. Środki finansowe na wypłatę dopłat, o których mowa w ust. 1, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje na rachunki podmiotów skupujących w terminie 4 tygodni po upływie okresu, za który przysługuje dopłata.

4. Dopłaty są wypłacane przez podmioty skupujące za okresy miesięczne, w terminie 6 tygodni po upływie danego okresu.

5. Rada Ministrów określa corocznie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłat, o których mowa w ust. 1, na rok następny, mając na względzie opłacalność produkcji mleka, z zastrzeżeniem ust.

6. 6. W 2002 r. dopłaty, o których mowa w ust. 1, przysługują od dnia 1 lipca, a ich wysokość wynosi 7 groszy za litr mleka. Art. 43.

1. Podmioty skupujące wykonujące działalność w dniu 1 stycznia 2002 r. są obowiązane złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów skupujących w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r.

2. Do dnia 31 grudnia 2002 r. Agencja może dokonywać interwencyjnego zakupu i interwencyjnej sprzedaży oraz stosować dopłaty do przechowywania przetwo-

03-12-08

©Kancelaria Sejmu

s. 28/28

rów mlecznych wyprodukowanych przez zakłady przetwórcze niewpisane do rejestru zakładów. Art. 44. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem art. 5, art. 8 i art. 33 ust. 1 pkt 2-6, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

03-12-08

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1446 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprzedaż i oddanie przyznanej kwoty mlecznej

  Na podstawie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych otrzymałem decyzję o przyznaniu mi indywidualnej kwoty mlecznej jako dostawcy bezpośredniemu. Ponieważ (...)

 • Sprzedaż kwoty mlecznej a VAT

  Jestem rolnikiem. VAT rozliczam na zasadach ogólnych. Chcę sprzedać kwotę mleczną. Czy muszę wystawić fakturę? Jeżeli tak, to jaka będzie stawka VAT?

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Stan nietrzeźwości według Kokdeksu karnego

  Kiedy zachodzi stan nietrzeźwości według Kodeksu karnego? Ostatnio zostałem złapany po jednym piwku na prowadzeniu samochodu.

 • Renta rodzinna a umowa zlecenie

  Czy osoba posiadająca rentę rodzinną po mężu może podjąć pracę jako akwizytor na umowę zlecenie, jeżeli tak to ile może zarobić brutto na miesiąc żeby nie (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.