Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 117 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-24
Data wejscia w życie:2001-03-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 117 z 2001


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 13                — 797 —                Poz. 117


117

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej. Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Określa się ramowy statut:

1) publicznej szkoły artystycznej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) publicznej placówki artystycznej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Ramowe statuty, wymienione w ust. 1, stosuje się w publicznych szkołach artystycznych, placówkach artystycznych, a także w zespołach tych szkół i placówek. §

2. Statuty szkół artystycznych, placówek artystycznych oraz zespołów szkół i placówek artystycznych działających w dniu wejścia w życie rozporządzenia powinny być dostosowane do wymogów tego rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2001 r. §

3. Traci moc zarządzenie nr 31 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej (Dz. Urz. MKiS Nr 5, poz. 18). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2001 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: K. M. Ujazdowski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001 r. (poz. 117)

Załącznik nr 1

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ §

1. 1. Statut publicznej szkoły artystycznej lub zespołu szkół, zwanych dalej „szkołą”, określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera:

1) określenie, odpowiednio: „Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia”, „Szkoła Muzyczna I stopnia”, „Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia”, „Szkoła Muzyczna II stopnia”, „Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych”, „Liceum Plastyczne”, „Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa”, „Szkoła Sztuki Tańca”, „Szkoła Sztuki Cyrkowej” oraz, z zastrzeżeniem ust. 8, „Policealna Szkoła”, „Pomaturalna Szkoła”,

2) w przypadku szkół policealnych i pomaturalnych — określenie kierunku kształcenia,

3) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy szkoły, jeżeli w danej miejscowości istnieje więcej niż jedna szkoła tego samego typu i kierunku kształcenia,

4) imię szkoły, jeżeli szkole takie nadano,

5) oznaczenie siedziby szkoły.

2. Nazwa szkoły może zawierać dodatkowe sformułowanie określające organ prowadzący szkołę.

3. Nazwa szkoły filialnej zawiera nazwę szkoły, której szkoła filialna jest podporządkowana organizacyjnie.

7. Zespoły szkół muzycznych składające się z dwóch szkół mogą używać nazwy, odpowiednio: „Szkoła Muzyczna I i II stopnia” lub „Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia”.

8. Szkoły policealne i pomaturalne mogą używać nazw odpowiednio: „Policealne Studium”, „Pomaturalne Studium”.

4. Zespoły szkół używają nazwy „Zespół Szkół”, z zastrzeżeniem ust.

7. Nazwa zespołu ponadto zawiera:

1) określenie kierunku kształcenia w szkołach wchodzących w skład zespołu,

2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy zespołu szkół, jeżeli w danej miejscowości istnieje więcej niż jeden zespół tego samego kierunku kształcenia,

3) imię zespołu szkół, jeśli zespołowi takie nadano,

4) oznaczenie siedziby zespołu szkół.

5. Nazwa zespołu szkół może zawierać dodatkowe sformułowanie określające organ prowadzący zespół.

6. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 117 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 107 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 106 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 105 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 114 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 113 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 112 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2001/2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 111 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2001/2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 121 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 115 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 108 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 119 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2001 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 118 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 2001

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 123 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 120 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 110 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 109 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 116 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

 • Szkoły publiczne a niepubliczne

  Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną?

 • Rejestracja szkoły niepublicznej

  Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia (...)

 • Zezwolenia na szkolenia

  Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace (...)

 • Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły

  W dniu 11 maja odbył się konkurs na dyrektora szkoły publicznej. Dwoje członków komisji zostało powiadomionych o tym konkursie 8 maja i zastąpiło w ostatniej chwili (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-04 poz. 1092

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-22 poz. 438

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-05 poz. 1185

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-04 poz. 1099

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-19 poz. 1343

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.