Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1471 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-16
Data wydania:2001-10-18
Data wejscia w życie:2001-12-01
Data obowiązywania:2001-11-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1471 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 131                — 10322 —                Poz. 1471


1471

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1367) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) tygodniowy oraz dzienny wymiar czasu służby policjantów,

2) przypadki przedłużania czasu służby policjantów ponad ustaloną normę,

3) zmianowy rozkład czasu służby policjantów,

4) sposób pełnienia przez policjantów dyżurów domowych,

5) warunki i tryb udzielania policjantom czasu wolnego od służby lub przyznawania rekompensaty pieniężnej,

6) grupy policjantów zwolnionych z pełnienia służby w porze nocnej, niedziele i święta. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

2) przełożony właściwy w sprawach osobowych — przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy,

3) jednostka organizacyjna Policji — komendę, komisariat, komisariat specjalistyczny, oddział prewencji i pododdział antyterrorystyczny, Wyższą Szkołę Policji, szkołę policyjną i ośrodek szkolenia Policji,

4) kierownik komórki organizacyjnej — dyrektora biura (inspektoratu, laboratorium), naczelnika zarządu, naczelnika wydziału (inspektoratu, laboratorium), naczelnika sekcji, kierownika sekcji, kierownika izby dziecka, kierownika referatu, kierownika ogniwa, kierownika posterunku Policji, kierownika rewiru dzielnicowych, dyrektora instytutu, kierownika zakładu, redaktora naczelnego, kierownika studium, dyrektora biblioteki, kierownika biblioteki, dowódcę kompanii, dowódcę plutonu. § 3.

1. W jednostkach organizacyjnych Policji wprowadza się rozkład czasu służby:

1) zmianowy — na stanowiskach służbowych, na których wymaga się pełnienia służby w systemie zmianowym lub w sposób ciągły,

2) podstawowy — na pozostałych stanowiskach służbowych.

2. Rozkład czasu służby, o którym mowa w ust. 1, wprowadza w podległych jednostkach organizacyjnych Policji przełożony właściwy w sprawach osobowych. § 4.

1. Policjant w zmianowym rozkładzie czasu służby pełni służbę na zmiany trwające po 8 godzin, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przełożony właściwy w sprawach osobowych może wprowadzić pełnienie służby na zmiany trwające po 12 godzin na dobę.

3. Godziny rozpoczęcia i zakończenia służby w zmianowym rozkładzie czasu służby ustala przełożony właściwy w sprawach osobowych.

4. W zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 1, po 8 godzinach służby policjantowi udziela się co najmniej 10 godzin czasu wolnego. Po pięciu kolejnych służbach pełnionych w porze nocnej policjantowi udziela się 48 godzin czasu wolnego.

5. W zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 2, po 12 godzinach służby policjantowi udziela się 24 godziny czasu wolnego, a jeżeli pełnił służbę w porze nocnej, policjantowi udziela się 48 godzin czasu wolnego.

6. Policjant, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem samochodowym, może pełnić służbę do 12 godzin na dobę, w tym kierować pojazdem nie więcej niż 10 godzin.

7. Do czasu służby trwającej 8 godzin wlicza się 20 minut przerwy, a do służby trwającej 12 godzin wlicza się 45 minut przerwy, z zastrzeżeniem ust.

8. 8. Policjantowi pełniącemu służbę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych czas przerw można przedłużyć do 45 minut w służbie trwającej 8 godzin oraz do 60 minut w służbie trwającej 12 godzin. Czas przerw ustala policjant nadzorujący pełnienie służby. § 5.

1. W podstawowym rozkładzie czasu służby policjant pełni służbę przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 815 do 1615, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Przełożony właściwy w sprawach osobowych może wprowadzić inne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby:

1) w podległej jednostce organizacyjnej Policji,

2) w niektórych komórkach organizacyjnych,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1471 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1478 z 20012001-11-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2001 r. sygn. akt P. 6/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1477 z 20012001-11-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2001 r. sygn. akt U. 1/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1476 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2001 r. zmieniające w sprawie personelu lotniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1475 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1474 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1473 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1472 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1470 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1469 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1468 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1467 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1466 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia dokumentacji przez producentów suszu paszowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1465 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1464 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie sposobu tworzenia, ustalenia ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1463 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1462 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1461 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1460 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1459 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1458 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-11 poz. 1055

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 397

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalenia rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-05 poz. 152

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-25 poz. 448

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-14 poz. 1201

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.