Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1514 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-26
Data wydania:2001-10-19
Data wejscia w życie:2001-12-11
Data obowiązywania:2001-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1514 z 2001


Strona 1 z 4
1514

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 i z 2001 r. Nr 129, poz. 1447) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie reguluje szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości i jej kontroli oraz rodzaje i wzory dokumentów stosowanych przy przeprowadzaniu taksacji.

§

2. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. §

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) strefie taksacyjnej — należy przez to rozumieć strefę, o której mowa w art. 166 ust. 1, stanowiącą cią-

Dziennik Ustaw Nr 135                — 10498 —                Poz. 1514


gły obszar gruntu, wyodrębniony ze względu na funkcję wyznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i ze względu na podobieństwo cech wpływających na jego wartość,

2) jednostce taksacyjnej — należy przez to rozumieć: a) w odniesieniu do gruntu — działkę gruntu lub jej część o przeznaczeniu odmiennym od pozostałej części działki, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub o innym sposobie użytkowania danej części działki, b) w odniesieniu do części składowych gruntu — budynek, lokal w budynku wielolokalowym lub inne urządzenie trwale z gruntem związane. §

4. Organ prowadzący kataster nieruchomości, w porozumieniu z zarządem właściwej gminy, podaje do publicznej wiadomości, w sposób określony w art. 169 ust. 2, informację o terminie rozpoczęcia powszechnej taksacji nieruchomości oraz o podjęciu czynności związanych z przeprowadzeniem taksacji. § 5.

1. W obwieszczeniu zawierającym informację, o której mowa w § 4, zamieszcza się:

1) wskazanie podstaw prawnych i celu przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości,

2) określenie osób obowiązanych uczestniczyć w procedurach związanych z przeprowadzeniem taksacji, o których mowa w art. 170 ust. 4,

3) określenie rodzajów dokumentów i zakresu informacji niezbędnych przy przeprowadzaniu taksacji oraz pouczenie o obowiązku dostarczenia tych dokumentów i informacji organowi przeprowadzającemu taksację,

4) termin i miejsce złożenia dokumentów i informacji, o których mowa w pkt 3,

5) pouczenie o skutkach niezłożenia dokumentów i informacji stosownie do art. 171 ust.

2. 2. Zakres informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje:

1) imię i nazwisko lub nazwę osób, o których mowa w art. 170 ust. 4, oraz ich adres lub siedzibę,

2) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości,

3) aktualny sposób użytkowania nieruchomości,

4) rodzaje części składowych gruntu. § 6.

1. Nieruchomości reprezentatywne wybiera się z uwzględnieniem charakterystycznych cech dla danego rodzaju nieruchomości w danej strefie taksacyjnej na obszarze gminy.

2. Wartość nieruchomości w procesie powszechnej taksacji nieruchomości ustala się z uwzględnieniem charakterystycznych cech nieruchomości wpływających na ich wartość katastralną.

§

7. Do celów powszechnej taksacji nieruchomości wyodrębnia się dwa rodzaje gruntów:

1) grunty zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę, a także grunty przeznaczone na inne cele niż rolne i leśne,

2) grunty rolne i leśne. § 8.

1. Do charakterystycznych cech gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, a także gruntów przeznaczonych na inne cele niż rolne i leśne, zalicza się:

1) położenie,

2) funkcję wyznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

3) stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej,

4) stan zagospodarowania,

5) intensywność zabudowy,

6) klasę gleboznawczą gruntu, jeżeli została określona w katastrze nieruchomości.

2. Do charakterystycznych cech gruntów rolnych i leśnych zalicza się:

1) położenie,

2) rodzaj użytku gruntowego,

3) stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej służące produkcji rolnej lub leśnej,

4) klasę gleboznawczą gruntu.

3. Do charakterystycznych cech budynków zalicza się:

1) położenie,

2) rodzaj budynku,

3) wyposażenie w instalacje wewnętrzne,

4) dane techniczne w rozumieniu przepisów o katastrze nieruchomości,

5) stopień zużycia.

4. Do charakterystycznych cech lokali zalicza się:

1) położenie w budynku,

2) rodzaj lokalu,

3) wyposażenie w instalacje wewnętrzne,

4) stopień zużycia.

5. Do charakterystycznych cech gruntów, budynków i lokali, o których mowa w ust. 1—4, można także zaliczać inne cechy, jeżeli są one charakterystyczne dla danej strefy taksacyjnej. § 9.

1. Podstawowymi źródłami danych o nieruchomościach są:

1) kataster nieruchomości,

2) księgi wieczyste,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1514 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1525 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wykazu szpitali klinicznych oraz państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych właściwych do przejęcia uprawnień organu założycielskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1524 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1523 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego na niektóre zboża przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1522 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1521 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1520 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1519 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1518 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1517 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów eksportowych objętych Programem DOKE.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1516 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1515 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.