Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1518 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-26
Data wydania:2001-11-07
Data wejscia w życie:2001-12-11
Data obowiązywania:2001-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1518 z 2001


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 135                — 10543 —                Poz. 1518


1518

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe informacje, które powinien zawierać wniosek krajowego dostawcy, zagranicznego nabywcy lub banku, zwanych dalej „wnioskodawcami”, złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu uzyskania przyrzeczenia podpisania Umowy DOKE, a także zawiera wykaz dokumentów, które powinny być do niego dołączone, oraz określa wzór wniosku. § 2.

1. Wniosek o wydanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego przyrzeczenia podpisania Umowy DOKE, zwany dalej „wnioskiem”, powinien być sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wnioskodawca składa wniosek z kompletem dokumentów określonych w § 3 oraz dowodem uiszczenia opłaty przewidzianej odrębnymi przepisami.

3. W przypadku gdy wniosek oraz dokumenty, o których mowa w § 3, sporządzone są w języku obcym, wnioskodawca jest obowiązany do złożenia także ich tłumaczenia na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego. § 3.

1. Wnioskodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

1) dokumenty stwierdzające status prawny wnioskodawcy i uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej odpowiednio: a) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej — w przypadku krajowego dostawcy, b) dokumenty stwierdzające posiadanie koncesji lub zezwolenia — w przypadku prowadzenia przez krajowego dostawcę działalności objętej koncesjonowaniem albo wymagającej zezwolenia, c) pozwolenie właściwych władz — w przypadku gdy umowa eksportowa dotyczyć ma towaru, którego eksport jest ograniczony,

2) dokument wystawiony przez właściwy urząd statystyczny o nadaniu krajowemu dostawcy numeru identyfikacyjnego REGON,

3) dokument wystawiony przez właściwy urząd skarbowy o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

4) umowę eksportową lub jej projekt,

5) umowę kredytu eksportowego lub jej projekt,

6) umowę ubezpieczenia kredytu eksportowego lub jej projekt,

7) oświadczenie krajowego dostawcy stwierdzające, że przedmiot eksportu stanowi towar lub usługę krajową w rozumieniu art. 2 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych, które zawiera: a) numer kontraktu, b) datę zawarcia oraz wartość kontraktu, c) nazwę i adres kontrahenta, — sporządzone w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. W uzasadnionych przypadkach Bank Gospodarstwa Krajowego może żądać dołączenia dodatkowych dokumentów umożliwiających sprawdzenie i weryfikację danych zawartych we wniosku.

3. Dokumenty powinny być przedłożone w oryginale i aktualne na dzień złożenia wniosku, przy czym wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej powinny być sporządzone lub potwierdzone nie dłużej niż na trzy miesiące przed datą złożenia w Banku Gospodarstwa Krajowego. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1518 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1525 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wykazu szpitali klinicznych oraz państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych właściwych do przejęcia uprawnień organu założycielskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1524 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1523 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego na niektóre zboża przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1522 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1521 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1520 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1519 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1517 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów eksportowych objętych Programem DOKE.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1516 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1515 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1514 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wniosek o wcześniejszą emeryturę

  Brat skończy 7 maja 60 lat. Pobierał przez 4 lata rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 2 lata temu ZUS rentę tą zabrał bo lekarze orzecznicy ZUS ustalili, (...)

 • Dekretacja dokumentów księgowych

  Dokumenty księgowe powinny być odpowiednio opisane, zadekretowane. Zwykło się przystawiać na nich różnego rodzaju pieczątki, np. sprowadzono pod względem merytorycznym, (...)

 • Złożenie przysięgi przez świadka

  W postępowaniu cywilnym wniosłem o przesłuchaniu świadka. Chciałbym, aby przed rozpoczęciem przesłuchania świadka, złożył on przysięgę, że będzie mówił prawdę. (...)

 • Renta dla prowadzącego działalność gospodarczą

  Jestem od urodzenia niepełnosprawna osobą posiadajaca przyznaną II grupe inwalidzką na stałe, którą otrzymałem mając 16 lat w 1992 r.do Do maja 2003r pobieralem rente (...)

 • Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości

  Jestem właścicielem dużej działki z której następnie będą wydzielone mniejsze działki przeznaczone do sprzedaży. Duża działka ma swoją księgę wieczystą. Gdy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-12 poz. 276

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie pozwoleń na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ustanowieniem automatycznej rejestracji obrotu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1761

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz odzieży używanej i innych artykułów używanych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1751

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-21 poz. 565

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz niektórych olejów ropy naftowej.

 • Legislacja UE z 2004-12-04 nr 359 poz. 32

  Decyzja Rady z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.