Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1524 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-26
Data wydania:2001-10-16
Data wejscia w życie:2001-12-11
Data obowiązywania:2001-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1524 z 2001


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 135                — 10552 —                Poz. 1524


1524

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych. Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127, z 1989 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 89, poz. 517, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1178) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych (Dz. U. Nr 51, poz. 610) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 skreśla się pkt 2;

2) w § 5 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) napisaniu planu zabezpieczeń kaskaderskich, obejmującego opis realizowanych na planie filmowym scen kaskaderskich, opis aktorskich scen niebezpiecznych i scen walki, określenie zadań oraz ustalenie liczby osób biorących udział w poszczególnych scenach.”;

3) w § 6: a) w ust. 1: — po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) posiada co najmniej średnie wykształcenie,” — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) odbyła czteroletnią praktykę zawodową pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje kaskadera filmowego — koordynatora, połączoną z udziałem w realizacji co najmniej dwudziestu filmów fabularnych i uczestnictwem w stu pięćdziesięciu dniach zdjęciowych,” — w pkt 5: — w zdaniu wstępnym wyraz „jedną” zastępuje się wyrazem „trzy”, — skreśla się lit. h), b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do odbycia praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może być dopuszczona osoba, która posiada zaświadczenie wystawione przez lekarza o dopuszczalności odbycia praktyki zawodowej oraz ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej, a także zdała przed komisją kwalifikacyjną, o której mowa w § 9, egzamin praktyczny dla kandydatów do odbycia praktyki zawodowej, obejmujący następujące dziedziny:

1) walkę na białą broń,

2) jazdę konną,

3) skoki i upadki z wysokości,

4) pływanie,

5) sporty i sztuki walki.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1524 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1525 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wykazu szpitali klinicznych oraz państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych właściwych do przejęcia uprawnień organu założycielskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1523 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego na niektóre zboża przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1522 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1521 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1520 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1519 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1518 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1517 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów eksportowych objętych Programem DOKE.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1516 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1515 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1514 z 20012001-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-26 poz. 740

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-20 poz. 1612

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 820

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego wyłączone jest uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-04 poz. 157

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zawodów regulowanych, dla których wykonywania wybory stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności dokonuje właściwy organ

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-03 poz. 1352

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.