Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1526 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-29
Data wydania:1999-10-26
Data wejscia w życie:2000-12-21
Data obowiązywania:2001-11-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1526 z 2001


Strona 1 z 14
1526

PROTOKÓŁ sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje się do powszechnej wiadomości: W dniu 27 listopada 1992 r. w Londynie został sporządzony Protokół z 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r., w następującym brzmieniu: Przekład PROTOKÓŁ z 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1969 r. Strony niniejszego protokołu, biorąc pod uwagę postanowienia Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1969 r. oraz Protokołu z 1984 r., PROTOCOL of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 The Parties to the Present Protocol, Having considered the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, and the 1984 Protocol thereto,

Dziennik Ustaw Nr 136                — 10562 —                Poz. 1526


mając na uwadze, że Protokół z 1984 r. do niniejszej konwencji, który przewiduje zwiększony wymiar i zakres odszkodowania, nie wszedł w życie, potwierdzając wagę utrzymania skutecznego systemu międzynarodowej odpowiedzialności i odszkodowań za zanieczyszczenie olejami, świadome potrzeby zapewnienia jak najszybszego wejścia w życie rozwiązań przyjętych w Protokole z 1984 r., uznając, że konieczne jest przyjęcie specjalnych postanowień związanych z wprowadzeniem odpowiednich zmian do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1971 r., uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Konwencja, do której niniejszy protokół wprowadza zmiany, to Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1969 r., zwana dalej „Konwencją o odpowiedzialności z 1969 r.” Dla Państw-Stron Protokołu z 1976 r. do Konwencji o odpowiedzialności z 1969 r. powyższe postanowienie odnosi się również do Konwencji o odpowiedzialności z 1969 r. zmienionej tym protokołem. Artykuł 2 W artykule I Konwencji o odpowiedzialności z 1969 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. «Statek» oznacza każdy statek morski i każde urządzenie jakiegokolwiek rodzaju pływające po morzu, skonstruowane lub przystosowane do przewożenia oleju luzem jako ładunku, z zastrzeżeniem że statek dopuszczony do przewożenia olejów i innych ładunków będzie uznany za statek jedynie w przypadku, gdy aktualnie przewozi olej luzem jako ładunek i podczas podróży następującej po takim przewozie, chyba że udowodni się, iż na statku nie ma pozostałości po przewozie olejów luzem.”

2. Ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „5. «Olej» oznacza każdy trwały węglowodorowy olej mineralny, taki jak ropa naftowa, paliwo olejowe, ciężki olej dieslowy i olej smarowy, jeżeli jest przewożony na pokładzie statku jako ładunek lub w zasobnikach bunkrowych takiego statku.”

3. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: „6. «Szkoda spowodowana zanieczyszczeniem» oznacza:

Having noted that the 1984 Protocol to that Convention, which provides for improved scope and enhanced compensation, has not entered into force, Affirming the importance of maintaining the viability of the international oil pollution liability and compensation system, Aware of the need to ensure the entry into force of the content of the 1984 Protocol as soon as possible, Recognizing that special provisions are necessary in connection with the introduction of corresponding amendments to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, Have agreed as follows: Article 1 The Convention which the provisions of this Protocol amend is the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, hereinafter referred to as the ”1969 Liability Convention”. For States Parties to the Protocol of 1976 to the 1969 Liability Convention, such reference shall be deemed to include the 1969 Liability Convention as amended by that Protocol. Article 2 Article I of the 1969 Liability Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. ”Ship” means any sea-going vessel and seaborne craft of any type whatsoever constructed or adapted for the carriage of oil in bulk as cargo, provided that a ship capable of carrying oil and other cargoes shall be ragarded as a ship only when it is actually carrying oil in bulk as cargo and during any voyage following such carriage unless it is proved that it has no residues of such carriage of oil in bulk aboard.

2. Paragraph 5 is replaced by the following text:

5. ”Oil” means any persistent hydrocarbon mineral oil such as crude oil, fuel oil, heavy diesel oil and lubricating oil, whether carried on board a ship as cargo or in the bunkers of such a ship.

3. Paragraph 6 is replaced by the following text:

6. ”Pollution damage” means:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1526 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1531 z 20012001-11-29

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1530 z 20012001-11-29

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1529 z 20012001-11-29

  Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1528 z 20012001-11-29

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1527 z 20012001-11-29

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-11 poz. 1142

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r., zmienionej Protokołem do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonym w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-26 poz. 1141

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r., zmienionej Protokołem do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonym w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-27 poz. 963

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-27 poz. 962

  Poprawki do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-27 poz. 965

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.