Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1532 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-30
Data wydania:2001-11-14
Data wejscia w życie:2001-11-30
Data obowiązywania:2001-11-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1532 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 14 listopada 2001 r. o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych Art. 1.

1. Udziela się przewoźnikom lotniczym gwarancji Skarbu Państwa obejmującej odpowiedzialność użytkownika (operatora) eksploatującego statki powietrzne przewoźnika wykonującego przewozy lotnicze, będącego rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 103, poz. 1099), za szkody wobec osób trzecich związane z eksploatacją statków powietrznych, powstałe w wyniku wojny lub aktów terroru, o ile wartość szkody przewyższa kwotę 50 000 000 USD.

2. Łączna wartość gwarancji, o której mowa w ust. 1, dla wszystkich przewoźników lotniczych wynosi 1 000 000 000 USD.

3. Gwarancja jest ważna do dnia 30 czerwca 2003 r.

4. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zawarcia, w imieniu Skarbu Państwa, umów gwarancji. Art. 2. Do gwarancji, o której mowa w art. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 60, poz. 704 oraz z 2001 r. Nr 125, poz. 1363) oraz ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 167 i Nr 81, poz. 876), z wyjątkiem art.

31. Art. 3. Przepisy ustawy stosuje się do działań związanych z udzielaniem gwarancji, o której mowa w art. 1, podejmowanych od dnia 24 września 2001 r. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1532, z 2002 r. Nr 87, poz. 795, Nr 231, poz. 1937;

2006-11-07

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1532 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1544 z 20012001-11-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia badań opryskiwaczy.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1543 z 20012001-11-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1542 z 20012001-11-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1541 z 20012001-11-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1540 z 20012001-11-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1539 z 20012001-11-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1538 z 20012001-11-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1537 z 20012001-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1536 z 20012001-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1535 z 20012001-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1534 z 20012001-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie przypadków zwolnienia od obowiązku opracowywania programów udzielania pomocy dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1533 z 20012001-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-27 poz. 795

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1937

  Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-07 poz. 594

  Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-03 poz. 1212

  Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-06 poz. 171

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wyodrębnienia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.