Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1558 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-04
Data wydania:2001-11-15
Data wejscia w życie:2001-12-04
Data obowiązywania:2001-12-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1558 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 138                — 10831 —                Poz. 1558


1558

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194 i Nr 130, poz. 1452) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z 1999 r. Nr 49, poz. 488 i Nr 75, poz. 847 oraz z 2001 r. Nr 95, poz. 1043) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wyłączeń z podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 1 pkt 31 i 32, nie stosuje się do przychodów pracowników, którzy są uczestnikami programu emerytalnego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 623), oraz do przychodów pracowników, którzy zostali objęci po dniu 21 września 2001 r. ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 31 i 32.” §

2. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 95, poz. 1043) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od dnia 1 stycznia 2001 r.” §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 22 września 2001 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1558 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1567 z 20012001-12-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r. sygn. akt K. 36/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1566 z 20012001-12-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2001 r. sygn. akt K. 2/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1565 z 20012001-12-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 19/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1564 z 20012001-12-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 15/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1563 z 20012001-12-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2001 r. sygn. akt K. 3/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1562 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1561 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2001 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1560 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego oraz metod badań stosowanych w ocenie wymagań jakościowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1559 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1557 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1556 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1555 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1554 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1553 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1552 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1551 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1550 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowa-kredytowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1549 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1548 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1547 z 20012001-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie odrębnego trybu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa.

porady prawne online

Porady prawne

 • Choroba pracownika a składka ZUS

  W jaki sposób jest obliczana podstawa wymiaru składki ZUS w przypadku gdy pracownik przebywał kilkanaście dni np.5 na zwolnieniu lekarskim, np. choroba ucha? Jak się (...)

 • Bony towarowe a składki ZUS

  Co roku na święta Bożego Narodzenia zakupujemy dla osób zatrudnionych w naszej firmie - spółce jawnej bony towarowe w całości sfinansowane ze środków zakładowego (...)

 • Oskładkowanie świadczeń urlopowych

  Czy od świadczenia urlopowego powinna być naliczona składka zdrowotna i ewentualnie składki na ubezpieczenie społeczne?

 • Zatrudnienie emeryta a składki ZUS

  Zamierzam zatrudnić emeryta w wieku 66 lat na 1/2 etatu. Zaznaczam, że jest on już zatrudniony u innego pracodawcy na pełny etat. Czy muszę opłacać składki ZUS? Jeśli (...)

 • Składka na Fundusz Pracy i FGŚP

  Proszę o wyjaśnienie czy Fundusz Pracy i FGŚP należy wyliczać od sumy wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w danym miesiącu, czy też od poszczególnych wypłat wynagrodzeń, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-30 poz. 90

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 stycznia 2001 r. sygn. akt K. 17/2000.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-07 poz. 847

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-21 poz. 488

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-03 poz. 1043

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-15 poz. 860

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.