Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1570 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-10
Data wydania:2001-10-16
Data wejscia w życie:2002-01-10
Data obowiązywania:2001-12-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1570 z 2001


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 139                — 11175 —                Poz. 1570


1570

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu. Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz.1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 123, poz. 1351) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

2) Komisji — rozumie się przez to Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,

3) rozporządzeniu o prospekcie — rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568),

4) rozporządzeniu o raportach bieżących i okresowych — rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569),

5) obowiązkach informacyjnych na rynku nieurzędowym — rozumie się przez to obowiązki informacyjne emitentów, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie na nieurzędowym rynku giełdowym, określone w regulaminie wydanym na podstawie art. 105 ustawy, albo których papiery wartościowe znajdują się w obrocie na nieurzędowym rynku pozagiełdowym, określone w regulaminie wydanym na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy. §

2. W przypadku gdy wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu jest połączone z przeprowadzeniem subskrypcji lub sprzedaży, termin ważności prospektu emisyjnego, zwanego dalej „prospektem”, z zastrzeżeniem § 3—7, nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego:

1) ostatniego, zbadanego przez podmiot uprawniony, sprawozdania finansowego emitenta lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta, zamieszczonego w prospekcie dołączonym do wniosku, na podstawie którego Komisja wydała zgodę na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, albo dołączonego do zawiadomienia o emisji, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, albo

2) zbadanego przez podmiot uprawniony sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, albo

3) poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie półrocznym lub skonsolidowanego spra-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1570 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1569 z 20012001-12-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1568 z 20012001-12-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Firma osoby prawnej

  Czy według nowych przepisów kc odnośnie firmy, mając na uwadze przepisy ksh, posługiwanie się np. firmą: "Rudzki Phoenix Business" Sp. z o.o. z siedzibą w ...., będzie (...)

 • Opodatkowana sprzedaż akcji zakupionych przed 2004 r.

  Osoba fizyczna (emerytka) w roku 1999 skorzystała z nieodpłatnego nabycia akcji Spółki Telekomunikacja Polska S.A. (na podstawie ustawy z 30 sierpnia 1996 o komercjalizacji (...)

 • Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

  Czy od akcji zakupionych w październiku 2003 (po 1 stycznia 2004 r. weszła w życie nowa ustawa) na GPW i sprzedanych w 2005 roku należy ściągnąć podatek dla urzędu (...)

 • Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

  W 2003 r. zakupiłem obligacje Skarbu Państwa. Część z nich w 2004 r. została zbyta. Otrzymałem PIT 8C na podstawie którego mam wypełnić zeznanie roczne na formularzu (...)

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 279

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-10 poz. 1129

  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • Komunikat UE z 2008-11-06 nr 282 poz. 315

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej (...)

 • Komunikat UE z 2008-11-06 nr 282 poz. 315

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007 r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego (...)

 • Legislacja UE z 2004-11-25 nr 349 poz. 30

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.