Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 2001 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-16
Data wejscia w życie:2001-03-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 2001 - Strona 2


Strona 2 z 4

Dziennik Ustaw Nr 14                — 824 —                Poz. 125


3. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby między dniem doręczenia obwinionemu lub jego obrońcy wezwania na rozprawę a dniem rozprawy upłynęło co najmniej 7 dni. §

8. Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego nie odpowiada wymogom określonym w § 6, przewodniczący komisji dyscyplinarnej zwraca wniosek prezesowi kolegium, w celu usunięcia braków, w terminie 7 dni. Rozdział 3 Postępowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji §

9. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej, w terminie, o którym mowa w § 7, wzywa obwinionego, jego obrońcę, rzecznika dyscyplinarnego, a w razie potrzeby świadków lub biegłych do stawienia się na rozprawę. § 10.

1. Rozprawa przed komisją dyscyplinarną jest jawna dla członków kolegium.

2. Wyłączenie jawności rozprawy lub jej części może nastąpić na wniosek stron albo ze względu na ochronę tajemnicy państwowej lub służbowej. Wyłączenie jawności zarządza przewodniczący komisji dyscyplinarnej. §

11. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. §

12. Jeżeli w toku rozprawy ujawni się inne przewinienie oprócz objętego wnioskiem o wszczęcie postępowania, komisja dyscyplinarna może wydać co do tego przewinienia orzeczenie tylko za zgodą rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obrońcy. § 13.

1. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem.

2. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej jest obowiązany zapewnić stronom możliwość składania wyjaśnień i wniosków w sprawie oraz umożliwić im zadawanie pytań, a także wypowiadanie się co do wniosków strony przeciwnej i zebranych w sprawie dowodów. §

14. Komisja dyscyplinarna jest obowiązana dążyć do wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych okoliczności sprawy. W tym celu może dopuszczać z urzędu wszystkie dowody, nawet nie powołane przez strony, jeżeli uzna, że są potrzebne do uzupełnienia materiału dowodowego. § 15.

1. Odroczenie rozprawy może nastąpić z urzędu lub na wniosek strony jedynie z ważnych powodów; o odroczeniu postanawia przewodniczący komisji dyscyplinarnej.

2. Rozprawa ulega odroczeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 30 dni, w razie niestawienia się strony, której wezwanie na rozprawę nie zostało w sposób prawidłowy doręczone, lub usprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego lub jego obrońcy.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może ponownie odroczyć rozprawę. § 16.

1. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący komisji dyscyplinarnej i protokolant.

2. Protokolantem powinien być członek kolegium nie będący członkiem komisji dyscyplinarnej, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji. Protokolanta wyznacza przewodniczący komisji dyscyplinarnej.

3. Protokół powinien zawierać:

1) oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczących,

2) przebieg rozprawy oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników,

3) wydane w toku rozprawy postanowienia i zarządzenia, a jeżeli postanowienia i zarządzenia zostały wydane poza rozprawą — wzmiankę o ich wydaniu,

4) w miarę potrzeby, stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu rozprawy.

4. Protokół podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokolant. §

17. Rozprawę dyscyplinarną rozpoczyna odczytanie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, po czym następuje przesłuchanie obwinionego, a następnie, w miarę potrzeby, przesłuchuje się świadków i biegłych, bada dokumenty lub przeprowadza inne dowody. §

18. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący komisji dyscyplinarnej udziela głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy obwinionego oraz obwinionemu. § 19.

1. Po wysłuchaniu stron przewodniczący komisji dyscyplinarnej zamyka rozprawę, po czym komisja niezwłocznie przystępuje do narady.

2. Przebieg narady i przebieg głosowania są tajne. Podczas narady i głosowania, poza członkami komisji dyscyplinarnej, może być obecny jedynie protokolant. §

20. Komisja dyscyplinarna rozstrzyga sprawę po dokładnym ustaleniu stanu faktycznego, na podstawie swobodnej oceny materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy. §

21. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenia:

1) o uniewinnieniu,

2) o ukaraniu,

3) o umorzeniu postępowania. § 22.

1. Komisja dyscyplinarna wymierza karę, biorąc pod uwagę okoliczności popełnienia czynu, stopień winy, szkodliwość społeczną czynu, a także zachowanie się obwinionego przed popełnieniem czynu i po jego popełnieniu.

2. Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku czynów uzasadniających odpowiedzialność dyscyplinarną, komi-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 2001 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 146 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2001 r. sygn. akt P. 12/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 145 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2001 r. sygn. akt P.2/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 142 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 144 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2001 r. sygn. akt SK. 14/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów znakami akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 132 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 128 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 126 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 143 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2001 r. sygn. akt K. 19/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 147 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 141 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 2001

  Rozporządzenie Ministrów Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 131 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1202

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 403

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-30 poz. 1072

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1019

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-26 poz. 1739

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.