Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-16
Data wejscia w życie:2001-03-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 2001


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 14                — 823 —                Poz. 125


125

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia. Na podstawie art. 16e ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 74, poz. 368, z 1997 r. Nr 98, poz. 604 i Nr 106, poz. 679 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1124) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Postępowanie dyscyplinarne wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego, zwanych dalej „członkami kolegium”, rozpoznają właściwe komisje dyscyplinarne pierwszej i drugiej instancji, zwane dalej „komisjami dyscyplinarnymi”. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. Rozdział 2 Postępowanie wyjaśniające i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego § 3.

1. W przypadku powzięcia wiadomości o uchybieniu przez członka kolegium swym obowiązkom lub godności zawodowej, prezes kolegium albo Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

2. Prezes kolegium albo Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych może polecić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powołanemu przez siebie rzecznikowi dyscyplinarnemu.

3. Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami organu, który go powołał. § 4.

1. W toku postępowania wyjaśniającego organ prowadzący postępowanie lub rzecznik dyscyplinarny mogą przesłuchiwać świadków i biegłych, a także przeprowadzać wszelkie inne dowody konieczne do wyjaśnienia sprawy.

2. W postępowaniu wyjaśniającym należy umożliwić członkowi kolegium, którego to postępowanie dotyczy, złożenie wyjaśnień, a po zakończeniu tego postępowania — zapoznać z treścią zebranych dowodów i umożliwić złożenie dodatkowych wyjaśnień. Członek kolegium ma prawo zgłosić wniosek o przesłuchanie wskazanych przez niego osób w charakterze świadków oraz zgłaszać inne wnioski dowodowe. § 5.

1. Jeżeli wyniki postępowania wyjaśniającego wskazują, że członek kolegium dopuścił się czynu uzasadniającego nałożenie kary, prezes kolegium sporządza wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i kieruje go do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji.

2. Data wpływu wniosku do komisji dyscyplinarnej jest datą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

3. Jeżeli wyniki postępowania wyjaśniającego nie potwierdzą wysuwanych zarzutów wobec obwinionego, postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się. §

6. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania członka kolegium, którego dotyczy wniosek,

2) dokładne określenie zarzucanego przewinienia, ze wskazaniem czasu, miejsca i okoliczności jego popełnienia,

3) proponowaną karę dyscyplinarną,

4) uzasadnienie oparte na wynikach postępowania wyjaśniającego,

5) wykaz zawierający imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz miejsce zatrudnienia świadków, którzy mają być wezwani na rozprawę,

6) wykaz innych dowodów. § 7.

1. W ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przewodniczący komisji dyscyplinarnej zarządza doręczenie obwinionemu odpisu wniosku oraz wyznacza termin rozprawy.

2. Jeżeli obwiniony występuje bez obrońcy, przewodniczący może obrońcę wyznaczyć z urzędu.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 146 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2001 r. sygn. akt P. 12/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 145 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2001 r. sygn. akt P.2/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 142 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 144 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2001 r. sygn. akt SK. 14/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów znakami akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 132 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 128 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 126 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 143 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2001 r. sygn. akt K. 19/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 147 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 141 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 2001

  Rozporządzenie Ministrów Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 131 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1202

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 403

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-30 poz. 1072

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1019

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-26 poz. 1739

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.