Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-08
Data wejscia w życie:2001-05-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 14                — 842 —                Poz. 133


133

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §

1. Następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mają znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa:

1) zakładanie i modernizowanie podstawowych osnów geodezyjnych oraz osnów grawimetrycznych i magnetycznych,

2) tworzenie i aktualizowanie zbiorów danych dotyczących podstawowych osnów geodezyjnych oraz osnów grawimetrycznych i magnetycznych,

3) sporządzanie, drukowanie i aktualizowanie map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000 i 1 : 500 000,

4) opracowywanie i aktualizowanie map grawimetrycznych i magnetycznych,

5) wykonywanie fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz przetwarzanie zobrazowań satelitarnych,

6) opracowywanie, drukowanie i aktualizowanie map lotniczych w skalach 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000 i 1 : 2 000 000,

7) prowadzenie państwowego rejestru granicy Rzeczypospolitej Polskiej,

8) tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie, na podstawie rezultatów prac, o których mowa w pkt 3—7. §

2. Służba Geodezyjna i Kartograficzna współdziała ze Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania prac określonych w §

1. § 3.

1. Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego przekazują sobie nieodpłatnie, w ramach współdziałania, opracowania i materiały geodezyjne, fotogrametryczne, kartograficzne, grawimetryczne i magnetyczne, niezbędne dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.

2. Roczne rozliczenie ilościowo-asortymentowe wzajemnie przekazanych opracowań i materiałów dokonywane jest między Głównym Geodetą Kraju a Szefem Służby Topograficznej Wojska Polskiego do dnia 31 marca roku następującego po roku objętym rozliczeniem.

3. Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego prowadzą na bieżąco, każdy w swoim zakresie, ewidencję przekazywanych sobie wzajemnie opracowań i materiałów. § 4.

1. Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego informują się wzajemnie, do dnia 30 listopada każdego roku, o zamierzeniach na rok następny w zakresie wykonywania prac określonych w §

1. Uzgadniają także ewentualny podział wykonywania tych prac między Służbę Geodezyjną i Kartograficzną a Służbę Topograficzną Wojska Polskiego.

2. Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego informują się wzajemnie, do dnia 31 marca każdego roku, o zakresie wykonania w roku poprzednim prac określonych w §

1.

3. Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego ustalają, do dnia 30 listopada każdego roku, rodzaje opracowań i materiałów, które będą w następnym roku wzajemnie przekazane.

4. Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego uwzględniają w informacjach, o których mowa w ust. 1, opracowania i materiały wykonane w ramach umów zawieranych bezpośrednio przez inne organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostkami organizacyjnymi Służby Topograficznej Wojska Polskiego, w zakresie prac określonych w §

1.

5. Przy ustalaniu zakresu współdziałania przy wykonywaniu prac określonych w § 1, przewidzianych do wykonania w poszczególnych latach, uwzględnia się międzynarodowe zobowiązania w zakresie geodezji i kartografii, podjęte przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa albo, z ich upoważnienia, odpowiednio przez Szefa Służby Topograficznej Wojska Polskiego albo Głównego Geodetę Kraju. §

5. Przy realizacji prac określonych w § 1, wykonywanych w ramach współdziałania, Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego mogą stosować standardy techniczne wynikające z międzynarodowych umów wojskowych. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: J. Kropiwnicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 146 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2001 r. sygn. akt P. 12/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 145 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2001 r. sygn. akt P.2/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 142 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 144 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2001 r. sygn. akt SK. 14/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów znakami akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 132 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 128 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 126 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 143 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2001 r. sygn. akt K. 19/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 147 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 141 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 2001

  Rozporządzenie Ministrów Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 131 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nieetyczne zachowanie się policjanta

  Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o Policji - policjant odpowiada za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu (...)

 • Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

  Czy fakt naniesienia na mapy geodezyjne budynków w sytuacji gdy nie były wcześniej wykazane jest aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków (czy przepisy dopuszczają (...)

 • Dodatkowy urlop policjanta

  Ile wynosi urlop dodatkowy dla policjantów?

 • Renta dla żołnierza

  Od 7 lat jestem zawodowym wojskowym. Podczas tych lat dostałem depresji, nerwicy i popadłem w alkoholizm. Czy może być to podstawą do ubiegania się o rentę?

 • Grzywna za niedopełnienie obowiązków

  Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się inwestor, który po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczął roboty bez zgłoszenia o rozpoczęciu robót oraz bez kierownika (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-22 poz. 718

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-10 poz. 939

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1772

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2038

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-03 poz. 936

  Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o ustanowieniu Medalu Wojska Polskiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.