Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 146 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2001 r. sygn. akt P. 12/2000.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-21
Data wejscia w życie:2001-02-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 146 z 2001


146

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 21 lutego 2001 r. sygn. akt P. 12/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Teresa Dębowska-Romanowska, Lech Garlicki, Stefan J. Jaworski, Wiesław Johann, Krzysztof Kolasiński, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Andrzej Mączyński,

Dziennik Ustaw Nr 14 Jadwiga SkórzewskaŁosiak, Jerzy Stępień — sprawozdawca, Janusz Trzciński, Marian Zdyb,        protokolant: Joanna Szymczak,                — 851 — orzeka:                Poz. 146


po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2001 r. na rozprawie pytań prawnych składu orzekającego Wydziału VIII Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: Sądu, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego: czy przepis art. 2 ust. 4 w związku z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o Trybunale Stanu jest zgodny z normą zawartą w przepisie art. 156 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i — w konsekwencji — czy w świetle normy zawartej w przepisie art. 156 ust. 1 Konstytucji członkowie Rady Ministrów za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem, ponoszą wyłącznie odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, czy też przed sądem powszechnym,

Art. 2 ust. 4 związku z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 1993 r. Nr 38, poz. 172, z 1996 r. Nr 73, poz. 350 i z 1999 r. Nr 35, poz. 321), rozumiany jako dopuszczający odpowiedzialność członka Rady Ministrów przed sądem powszechnym za przestępstwo popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem, jeżeli Sejm nie podjął uchwały o pociągnięciu go do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, jest zgodny z art. 156 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Marek Safjan Jerzy Ciemniewski Lech Garlicki Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Jadwiga Skórzewska-Łosiak Janusz Trzciński Teresa Dębowska-Romanowska Stefan J. Jaworski Krzysztof Kolasiński Andrzej Mączyński Jerzy Stępień Marian Zdyb

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 146 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 145 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2001 r. sygn. akt P.2/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 142 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 144 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2001 r. sygn. akt SK. 14/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów znakami akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 132 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 128 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 126 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 143 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2001 r. sygn. akt K. 19/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 147 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 141 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 2001

  Rozporządzenie Ministrów Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 131 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.