Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1615 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-17
Data wydania:2001-11-21
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1615 z 2001


1615

USTAWA z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy — Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 128, poz. 1404) w art. 42 w ust. 3 w tabeli w lp. 3 w rubryce 2 wyrazy „szkołach zawodowych, szkołach zawodowych specjalnych” zastępuje się wyrazami „szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych”. Art. 2. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) profilu kształcenia ogólnozawodowego — należy przez to rozumieć kształcenie w zakresie określonej dziedziny gospodarki,”;

2) w art. 7: a) w ust. 1 w pkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, w przypadku liceum profilowanego — również podstawę programową kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,” b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1,

Zam. 688

Korekta III: 17.12.01 — 11466 — a) wychowania przedszkolnego, b) kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, c) kształcenia w poszczególnych kształcenia ogólnozawodowego, profilach Poz. 1615

Dziennik Ustaw Nr 144                albo w innych zawodach za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku liceum profilowanego — kształci w profilach kształcenia ogólnozawodowego, o których mowa w art. 24 ust. 6,”;

3) w art. 9 w ust. 1: a) w pkt 2 wyrazy „w liceum profilowanym lub w szkole zawodowej” zastępuje się wyrazami „w szkołach, o których mowa w pkt 3 lit. a)—d)”, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) szkoły ponadgimnazjalne: a) zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach wymienionych w lit. e) i f), b) trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, c) trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, e) dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a), których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, f) trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a), których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a także uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, g) szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.”;

4) w art. 11a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a).”;

5) w art. 22 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) podstawy programowe:                d) kształcenia w poszczególnych zawodach, uwzględniając w szczególności zestawy celów i treści nauczania, umiejętności uczniów, a także zadania wychowawcze szkoły, odpowiednio do poszczególnych etapów kształcenia i typów szkół oraz zawodów i profili kształcenia ogólnozawodowego,”;

6) w art. 24: a) skreśla się ust. 5, b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, profile kształcenia ogólnozawodowego odpowiadające określonym dziedzinom gospodarki.”;

7) w art. 39 w ust. 4a po wyrazie „kształcenia” dodaje się wyraz „ogólnozawodowego”;

8) w art. 82: a) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazie „kształcenia” dodaje się wyraz „ogólnozawodowego”, b) w ust. 3a: — pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — nazwę zawodu, w jakim szkoła kształci,” — dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) w przypadku liceum profilowanego — nazwę profilu albo profili kształcenia ogólnozawodowego.” Art. 3. W ustawie z dnia 8 stycznia 1999 r. — Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)—d) ustawy wymienionej w art. 1, są tworzone z dniem 1 września 2002 r.

4. Szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. e) i f) ustawy wymienionej w art. 1, są tworzone z dniem 1 września 2004 r.”, b) w ust. 5 wyrazy „lit. d)” zastępuje się wyrazami „lit. g)”;                 Zam. 688                Korekta III: 17.12.01 — 11467 — Poz. 1615


„4) w przypadku dyrektorów szkół przekształcanych w licea profilowane — ustalić planowane profile kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku dyrektorów szkół przekształcanych w zasadnicze szkoły zawodowe albo technika — ustalić planowane zawody, z uwzględnieniem odpowiednio art. 39 ust. 4a i 5 ustawy wymienionej w art. 1.”;

5) w art. 10d w pkt 2 po wyrazach „profilach kształcenia” dodaje się wyraz „ogólnozawodowego”, a wyraz „zawodowych” zastępuje się wyrazami „prowadzących kształcenie zawodowe”;

6) w art. 10e w ust. 1 po wyrazie „profili” dodaje się wyrazy „kształcenia ogólnozawodowego”. Art. 4. Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2 zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie tego upoważnienia w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą, w zakresie, w jakim nie są z nią sprzeczne, nie dłużej jednak niż przez okres 8 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Dziennik Ustaw Nr 144

2) w art. 2c:

a) w ust. 1 wyrazy „szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) i b)” zastępuje się wyrazami „typy szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)—d)”, b) w ust. 2 wyraz „prowadzić” zastępuje się wyrazem „utworzyć” oraz skreśla się zdanie drugie, c) w ust. 4 wyrazy „szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)—c)” zastępuje się wyrazami „typy szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)—f)”, d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Z dniem 1 września 2005 r. organy prowadzące dotychczasowe szkoły policealne i szkoły pomaturalne przekształcą je w szkoły policealne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy wymienionej w art. 1.”;

3) w art. 6a w ust. 3 wyrazy „liceum profilowanego lub szkoły zawodowej” zastępuje się wyrazami „szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)—d) ustawy wymienionej w art. 1”;

4) w art. 10c w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1615 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1622 z 20012001-12-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 26/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1621 z 20012001-12-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 16/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1620 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1619 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1618 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1617 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1616 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.