Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1618 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-17
Data wydania:2001-12-11
Data wejscia w życie:2001-12-17
Data obowiązywania:2001-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1618 z 2001


Zam. 688

Korekta III: 17.12.01 — 11524 — Poz. 1618

Dziennik Ustaw Nr 144                1618        ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. §

2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) opracowanie systemu upowszechniania informacji o integracji europejskiej oraz programów i harmonogramów edukacji i promocji w kraju integracji europejskiej,

2) koordynowanie działań organów rządowych w zakresie informacji o integracji europejskiej oraz jej promocji,

3) monitorowanie, opiniowanie i analizowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych podejmowanych w kraju na rzecz integracji europejskiej,

4) inicjowanie i wspieranie współdziałania organów rządowych z organami samorządu terytorialnego, a także organizacjami pozarządowymi w zakresie informacji, edukacji i promocji w kraju integracji europejskiej,

5) wykonywanie innych zadań z zakresu informacji, edukacji i promocji integracji europejskiej powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów. § 3.

1. W toku wykonywania zadań, o których mowa w § 2, Pełnomocnik współdziała z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

2. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

3. Zadania, o których mowa w § 2, Pełnomocnik wykonuje przy pomocy Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Pełnomocnik może, w porozumieniu z Sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej, zlecać Centrum Informacji Europejskiej wykonywanie określonych zadań i czynności.                Dziennik Ustaw Nr 144                — 11525 —                Poz. 1618


4. Zasady i formy współdziałania Pełnomocnika z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi określa się w porozumieniach zawartych z tymi organami i organizacjami.

5. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, dotyczące zadań, o których mowa w § 2, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika. §

4. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz. § 5.

1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania,

2) okresowe informacje o swojej pracy.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w §

2. §

6. Obsługę organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. §

7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 3, w części — integracja europejska. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1618 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1622 z 20012001-12-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 26/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1621 z 20012001-12-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 16/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1620 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1619 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1617 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1616 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1615 z 20012001-12-17

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pełnomocnik do spraw doręczeń w Polsce

  Mieszkam od ponad roku w USA, ale w Polsce mam jeszcze ciągle rożne sprawy. Na przykład wynajmuję mieszkanie oraz być może będę rozliczał PIT za 2006. Ostatnio rozmawiałem (...)

 • Pełnomocnik a doręczenia

  W postępowaniu administracyjnym jest ustanowiony pełnomocnik. Zgodnie z art. 40 § 2 kpa w przypadku ustanowienia pełnomocnika organ administracji państwowej doręcza (...)

 • Pełnomocnik prezesa zarządu

  Czy dopuszczalne jest ustanowienie przez Prezesa Zarządu pełnomocnika, który będzie reprezentował go na posiedzeniach zarządu. Członkowie zarządu w tym przypadku nie (...)

 • Pełnomocnik do doręczeń w kraju

  Dostałem wezwanie z sądu w Polsce, w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, do ustanowienia pełnomocnika do odbioru pism procesowych na terenie Polski. Jakie przepisy regulują (...)

 • Działanie przez pełnomocnika

  Czy jeśli chciałabym wnieść pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty, to na rozprawie mógłby mnie reprezentować adwokat czy też musiałbym się stawić osobiście?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1352

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-08 poz. 3

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-06 poz. 636

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1040

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-20 poz. 1330

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.