Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1619 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-17
Data wydania:2001-12-13
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1619 z 2001


Zam. 688

Korekta III: 17.12.01 — 11525 — Poz. 1619

Dziennik Ustaw Nr 144                1619        ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej. Na podstawie art. 162 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1353) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) właściwość organów i tryb ustalania: a) okoliczności i przyczyn wypadku, któremu uległ ratownik odbywający zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej, zwany dalej „ratownikiem”, b) związku choroby ratownika ze szczególnymi właściwościami lub warunkami zasadniczej służby w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej,

2) właściwość organów do orzekania o uszczerbku na zdrowiu ratownika oraz przyznawania i wypłacania świadczeń odszkodowawczych oraz należności pośmiertnych. §

2. Do postępowania w sprawach:

1) o ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, któremu uległ ratownik,

2) o ustalenie związku choroby ratownika ze szczególnymi właściwościami lub warunkami zasadniczej służby w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej,

3) orzekania o uszczerbku na zdrowiu ratownika oraz przyznawania i wypłacania świadczeń odszkodowawczych i należności pośmiertnych — stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu o odszkodowanie w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową oraz o ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu i związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby, z zastrzeżeniem § 3—6. § 3.

1. W razie wypadku lub choroby ratownika powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami zasadniczej służby w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej, postępowanie, o którym mowa w § 2, wszczyna się z urzędu.

2. W razie pogorszenia się stanu zdrowia ratownika po zwolnieniu z zasadniczej służby w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej, postępowanie, o którym mowa w § 2, prowadzi się na jego wniosek.                 Zam. 688                Korekta III: 17.12.01 — 11526 — Poz. 1619


Dziennik Ustaw Nr 144

§ 4.

1. Obowiązki i uprawnienia w zakresie postępowania powypadkowego:

1) dowódcy jednostki wojskowej — wykonuje komendant jednostki organizacyjnej obrony cywilnej,

2) inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy — wykonuje przedstawiciel właściwej służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) lekarza wojskowego — wykonuje lekarz publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. W skład komisji powypadkowej, powoływanej przez komendanta jednostki organizacyjnej obrony cywilnej, wchodzi przedstawiciel jednostki organizacyjnej, przy której została utworzona ta jednostka, lub przedstawiciel organu, który utworzył jednostkę organizacyjną obrony cywilnej, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. W razie wypadku zbiorowego albo wypadku, wskutek którego ratownik poniósł śmierć albo doznał ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, komendant jednostki organizacyjnej obrony cywilnej zawiadamia organ, który utworzył jednostkę organizacyjną obrony cywilnej. Przedstawiciel tego organu może wchodzić w skład komisji powypadkowej jako jej członek, niezależnie od udziału w niej przedstawiciela jednostki organizacyjnej, przy której została utworzona jednostka organizacyjna obrony cywilnej. § 5.

1. Organem właściwym do ustalenia praw do świadczeń odszkodowawczych i ich wysokości oraz wypłaty tych świadczeń jest organ, który utworzył jednostkę organizacyjną obrony cywilnej.

2. Organ, który utworzył jednostkę organizacyjną obrony cywilnej, może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyznać odszkodowanie na zasadach określonych w art. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 53, poz. 342, z 1985 r. Nr 20, poz. 85, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1118). § 6.

1. W celu ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu ratownika wskutek wypadku i choroby pozostającej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w obronie cywilnej, organ, który utworzył jednostkę organizacyjną obrony cywilnej, kieruje ratownika do terenowej wojskowej komisji lekarskiej właściwej ze względu na siedzibę tego organu, za pośrednictwem miejscowo właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

2. Do ustalenia, czy przyczyną śmierci ratownika była choroba powstała w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, stosuje się tryb postępowania określony w ust.

1. §

7. W razie śmierci ratownika koszty pogrzebu pokrywa i odprawę wypłaca organ, który utworzył jednostkę organizacyjną obrony cywilnej, w której odbywał on zasadniczą służbę w obronie cywilnej. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1619 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-13 poz. 158

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-18 poz. 1857

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-15 poz. 1558

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielającym pomocy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niebędącym jej funkcjonariuszami

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-09 poz. 957

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-12 poz. 1526

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.