Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1630 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-18
Data wydania:2001-11-29
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1630 z 2001


Strona 1 z 22

Dziennik Ustaw Nr 145                — 11577 —                Poz. 1630


1630

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych. Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się następujące wzory licencji na:

1) krajowy transport drogowy osób — w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) transport drogowy taksówką — w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

3) krajowy transport drogowy rzeczy — w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

4) międzynarodowy transport drogowy osób — w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

5) międzynarodowy transport drogowy rzeczy — w załączniku nr 5 do rozporządzenia. §

2. Określa się następujące wzory wypisów z licencji na:

1) krajowy transport drogowy osób — w załączniku nr 6 do rozporządzenia,

2) krajowy transport drogowy rzeczy — w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

3) międzynarodowy transport drogowy osób — w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

4) międzynarodowy transport drogowy rzeczy — w załączniku nr 9 do rozporządzenia. Minister Infrastruktury: M. Pol §

3. Wzór wykazu numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych oraz wzór wypisu z tego wykazu określają załączniki nr 10 i 11 do rozporządzenia. §

4. Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie dokumentów niezbędnych do udzielenia zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami oraz treści i wzoru zezwolenia (Dz. U. Nr 34, poz. 193 i Nr 76, poz. 504),

2) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie dokumentów niezbędnych do udzielenia zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi oraz treści i wzoru zezwolenia (Dz. U. Nr 34, poz. 194 i Nr 76, poz. 505),

3) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do udzielenia koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz treści i wzoru koncesji (Dz. U. Nr 148, poz. 991 i z 1998 r. Nr 107, poz. 680). §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1630 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1638 z 20012001-12-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 18/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1637 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1636 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1635 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1634 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1633 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1632 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1631 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1629 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy przeznaczonych dla studenta lub ucznia.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1628 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1627 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1626 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności zapewniającej bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1625 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1624 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1623 z 20012001-12-18

  Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektórych innych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego

  Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (...)

 • Licencja na transport drogowy rzeczy

  Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. Posiadam odpowiednią licencję wydaną przez ministra infrastruktury. (...)

 • Licencja na przewóz osób

  Czy każdy zarobkowy przewóz osób w kraju (samochodem do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą) wymaga licencji niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej? (...)

 • Licencja na prowadzenie transportu drogowego

  Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję?

 • Licencja na transport drogowy

  Zwracam się do Państwa z zapytaniem odnośnie sytuacji prawnej związanej z takim faktem: Mając założoną działalność gospodarcza "Holowanie, Pomoc Drogowa" musiałem (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-17 poz. 1417

  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-06 poz. 626

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.

 • Legislacja UE z 2007-06-28 nr 166 poz. 32

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/76/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonującej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-17 poz. 1461

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-07 poz. 1256

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.