Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 1639 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-19
Data wydania:2001-12-11
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 1639 z 2001


1639

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. Ustanawia się Taryfę celną, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. § 2.

1. Do towarów objętych kontraktami zawartymi nie później niż przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się stawki celne określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3, jeżeli stawka celna określona w Taryfie celnej, o której mowa w § 1, jest wyższa albo kraj lub region pochodzenia towaru był objęty preferencjami celnymi, które zostały ograniczone lub zniesione na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że towarom tym nadano przeznaczenie celne w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami wystawionymi nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. §

3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 95, Nr 13, poz. 106, Nr 29, poz. 322 i Nr 32, poz. 364). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem ust. 5 pkt 14 części A Postanowień wstępnych Taryfy celnej, stanowiącej załącznik do niniejszego rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

(Taryfa celna stanowiąca załącznik do rozporządzenia jest oddzielnym załącznikiem do niniejszego numeru.)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 1639 z 2001 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 1642 z 20012001-12-19

    Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę.

  • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 1641 z 20012001-12-19

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

  • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 1640 z 20012001-12-19

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.