Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1647 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-21
Data wydania:2001-12-11
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1647 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 148                — 11806 —                Poz. 1647


1647

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa. Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1999 r. Nr 50, poz. 500 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 85, poz. 925) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku wystąpienia warunków szczególnego zagrożenia Minister Obrony Narodowej może zwiększyć żołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, stawkę należności zagranicznej od 100 do 300 dolarów amerykańskich miesięcznie.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1647 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1663 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1662 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1661 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1660 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1659 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1658 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wypłacania ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1657 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1656 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1655 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1654 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1653 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1652 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1651 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1650 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów umieszczonych w przesyłkach.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1649 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1648 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1646 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-17 poz. 791

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-29 poz. 126

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-31 poz. 2848

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

 • Monitor Polski 2003 nr 34 poz. 462

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych za strefę działań wojennych

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 282

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.