Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1741 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-28
Data wydania:2001-12-13
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1741 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 152                — 12496 —                Poz. 1741


1741

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska,

2) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja, o której mowa w pkt 1,

3) zasady i tryb postępowania z dokumentacją, o której mowa w pkt

1. §

2. Dokumentacja geologiczna inna niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska jest sporządzana w przypadku:

1) wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych,

2) wykonania otworu wiertniczego dla rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopalin,

3) likwidacji otworu wiertniczego. § 3.

1. Dokumentacja geologiczna, o której mowa w § 2 pkt 1, obejmuje część tekstową i graficzną.

2. Część tekstowa składa się z:

1) podpisanej, przez osobę sporządzającą dokumentację, karty tytułowej, która zawiera: a) nazwę i adres podmiotu, który sfinansował wykonanie dokumentacji, b) nazwę i adres wykonującego prace geologiczne, c) tytuł dokumentacji, d) imię i nazwisko oraz podpis autora dokumentacji oraz kategorię kwalifikacji prac geologicznych i numer świadectwa uprawnień geologicznych, e) imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki wykonującej, f) datę sporządzenia dokumentacji,

2) tekstu zawierającego: a) charakterystykę geograficzną dokumentowanego obszaru, b) opis stanu zagospodarowania powierzchni terenu, c) szczegółowe omówienie wykonanych prac geologicznych i ich wyników, d) tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych oraz innych wyników uzyskanych w trakcie wykonywania prac, e) wnioski wynikające ze zrealizowanych prac,

3) wykazu wykorzystanej literatury,

4) odpisu decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych lub koncesji.

3. Część graficzna składa się z:

1) mapy sytuacyjno-wysokościowej badanego obszaru z naniesioną na niej granicą obszaru badań, lokalizacją: stanowisk pomiarowych, prac geofizycznych, otworów wiertniczych, wyrobisk górniczych, prac geochemicznych oraz miejsca pobrania próbek,

2) mapy geologicznej lub geologiczno-gospodarczej, hydrogeologicznej lub geologiczno-inżynierskiej badanego obszaru w skali od 1 : 50 000 do 1 : 10 000,

3) profili geologicznych wykonanych otworów wiertniczych, łącznie z wynikami badań geofizyki wiertniczej, wykonanych, w zależności od głębokości otworu, w skali nie mniejszej niż 1 : 2000,

4) profili geologicznych wyrobisk górniczych wraz z miejscami pobrania próbek, wykonanych w skali dostosowanej do wielkości wyrobiska i sytuacji geologicznej,

5) map specjalnych sporządzonych w zależności od rodzaju wykonanych badań.

4. Dokumentację sporządza się w 3 egzemplarzach. § 4.

1. Dokumentacja geologiczna, o której mowa w § 2 pkt 2, zawiera:

1) kartę tytułową, obejmującą: a) nazwę i adres podmiotu, który sfinansował wykonanie dokumentacji, b) odpis polecenia wykonania wiercenia, c) nazwę i adres wykonującego wiercenie, d) tytuł dokumentacji, e) nazwę i lokalizację otworu określoną w państwowym układzie współrzędnych, f) imię i nazwisko kierownika wiercenia, g) imię i nazwisko geologa dozorującego i kierującego oraz kategorię kwalifikacji prac geologicznych i numer świadectwa uprawnień geologicznych, h) cel wiercenia, i) datę rozpoczęcia i zakończenia wiercenia,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1741 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1744 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1743 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zaopatrywania dzieci narodzonych w szpitalu oraz dzieci w wieku do 7 lat przyjmowanych do szpitala w znaki tożsamości oraz zasad postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1742 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1740 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1739 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1738 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1737 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1736 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1735 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1734 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1733 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1732 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1731 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1730 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1729 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1728 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1727 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1726 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1725 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-16 poz. 240

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1781

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1656

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1775

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1780

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.