Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1780 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-28
Data wydania:2001-12-19
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1780 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 153                — 12764 —                Poz. 1780


1780

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych. Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa:

1) zasady gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych,

2) sposób postępowania z próbkami i dokumentacjami geologicznymi,

3) zakres ochrony informacji oraz próbek geologicznych uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:

1) o wglądzie — należy przez to rozumieć możliwość bezpłatnego zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami i próbkami geologicznymi, bez prawa dokonywania ich reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku lub kopii w postaci elektronicznej,

2) o udostępnianiu — należy przez to rozumieć wgląd w zgromadzone dokumenty i próbki geologiczne z prawem wykonywania ich reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku lub kopii w postaci elektronicznej. § 2.

1. Próbki geologiczne dzieli się na:

1) trwałego przechowywania, do których zalicza się: a) próbki dokumentujące pełne syntetyczne profile geologiczne, zestawione w celu scharakteryzowania danej jednostki geologicznej, regionu kraju lub określonego złoża kopaliny, w szczególności pod względem stratygraficznym, litologicznym, złożowym, facjalnym i tektonicznym, b) zakwalifikowane do zbiorów naukowych,

2) czasowego przechowywania, do których zalicza się w szczególności próbki uzyskane z wierceń kartograficznych oraz przy sporządzeniu dokumentacji geologicznej złoża lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej albo dokumentacji hydrogeologicznej.

2. O zaliczeniu określonej próbki do próbek trwałego przechowywania rozstrzyga właściwy organ odpowiednio w koncesji lub decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych. § 3.

1. Próbki geologiczne przechowuje się w specjalnych pomieszczeniach zapewniających ochronę przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, zwanych dalej „magazynami próbek”.

2. Wykonawca prac geologicznych po zakończeniu prac w terenie i wykonaniu badań laboratoryjnych przekazuje próbki geologiczne do magazynu próbek. § 4.

1. Magazyn próbek geologicznych trwałego przechowywania prowadzi minister właściwy do spraw środowiska.

2. Magazyn próbek geologicznych czasowego przechowywania prowadzi wykonawca prac geologicznych. §

5. W magazynie próbek prowadzi się:

1) księgę ewidencyjną próbek geologicznych, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia,

2) księgę rejestracji udostępnianych próbek. § 6.

1. Próbki geologiczne umieszcza się w opakowaniach lub skrzynkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

2. Na opakowaniach, w których znajdują się próbki, należy czytelnie i w sposób trwały opisać metrykę próbki, podając:

1) nazwę, symbol, numer wyrobiska oraz miejsce i sposób pobrania,

2) głębokość pobrania,

3) kolejny numer,

4) nazwę wykonawcy opróbowania,

5) datę pobrania, a dla próbek kopaliny płynnej, gazowej lub wody podziemnej — również godzinę ich pobrania; dla wody podziemnej należy podać temperaturę w wyrobisku i na powierzchni.

3. Skrzynki z próbkami geologicznymi opisuje się, podając:

1) na górnej podłużnej krawędzi dane określone w ust. 2 pkt 2 i 3,

2) na ścianie czołowej dane określone w ust. 2 pkt 1—3,

3) na ścianie bocznej dane określone w ust. 2 pkt 1, 2 i

4. § 7.

1. Jeżeli przekazane do magazynu próbki geologiczne trwałego przechowywania spowodują utratę przydatności próbek dotychczas przechowywanych w magazynie, minister właściwy do spraw środowiska likwiduje dotychczas przechowywane próbki.

2. Likwidacja próbek czasowego przechowywania uzyskanych z wierceń kartograficznych oraz przy sporządzaniu dokumentacji złóż kopalin pospolitych lub dokumentacji geologiczno-inżynierskich albo dokumentacji hydrogeologicznych może nastąpić po przy-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1780 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1783 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1782 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1781 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1779 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1778 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1777 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1776 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1775 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1774 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1773 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1772 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektów fizjograficznych w województwach lubelskim i lubuskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1771 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1770 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu oraz terminów pobierania opłat cukrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1769 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawie przyznawania i wypłaty rent strukturalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1768 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1767 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1766 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1765 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1764 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1763 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1781

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1657

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1741

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej.

 • Legislacja UE z 2010-08-12 nr 211 poz. 48

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 646/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-26 poz. 1531

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Pradze dnia 19 sierpnia 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.