Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1791 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-29
Data wydania:2001-12-17
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1791 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/5

USTAWA z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art. 1. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4: a) w ust. 2 po wyrazach „z zastrzeżeniem ust. 6” dodaje się wyrazy „i 7”, b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: „7. W okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 612 zł.

8. Dochód, o którym mowa w ust. 7, oznacza dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 oraz z 2001 r. Nr 122, poz. 1349 i Nr 128, poz. 1405) pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób w rodzinie.”;

2) w art. 4a: a) w ust. 2: - w pkt 1 wyraz „oświadczenia” zastępuje się wyrazem „zaświadczenia”, - w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) oświadczenia o liczbie osób w rodzinie.”, b) w ust. 3 wyrazy „wzór oświadczenia o dochodach rodziny” zastępuje się wyrazami „wzór oświadczenia o liczbie osób w rodzinie”. Art. 2. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110 poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104

03-02-17

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1791, z 2003 r. Nr 7, poz. 79.

©Kancelaria Sejmu

s. 2/5

oraz z 2001 r. Nr 122, poz. 1349 i Nr 128, poz. 1405) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) w ust. 1 po wyrazach „ust. 4” dodaje się wyrazy „oraz ust. 8-10”, b) po ust. 7 dodaje się ust. 8-11 w brzmieniu: „8. W okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 548 zł.

9. W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób wychowujących dzieci uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego, w okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r., zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 612 zł.

10. Na użytek ustawy przyjmuje się, że miesięczny dochód z 2 ha przeliczeniowych za rok 2001 jest równy 548 zł.

11. Dochód, o którym mowa w ust. 8 i 9, oznacza dochód określony w art. 3 pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób w rodzinie.”;

2) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zasiłek rodzinny przysługuje na osobę wymienioną w art. 4 ust. 3 bez względu na wiek, gdy jest ona niepełnosprawna w stopniu znacznym, jak również w przypadku gdy jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego na dziecko.”;

3) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zasiłek rodzinny przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w wysokości:

1) 41,20 złotych miesięcznie na małżonka oraz na pierwsze i drugie dziecko,

2) 51,00 złotych miesięcznie na trzecie dziecko,

3) 63,70 złotych na każde kolejne dziecko.”;

4) w art. 14: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) dziecku w wieku do lat 16 w przypadku uznania dziecka za niepełnosprawne,

2) osobie w wieku powyżej lat 16, jeżeli jest niepełnosprawna w stopniu znacznym, jak również w przypadku gdy jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, jeżeli

03-02-17

©Kancelaria Sejmu

s. 3/5

niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego na dziecko,

3) osobie, która ukończyła 75 lat życia.”, b) skreśla się ust. 4 i 5;

5) w art. 14a po ust. 2 dodaje się ust. 3w brzmieniu: „3. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie karnym lub poprawczym.”;

6) w art. 15b: a) w ust. 1 po wyrazach „w art. 2 ust. 1” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 4”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. W okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. zasiłek wychowawczy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 548 zł.

5. Dochód, o którym mowa w ust. 4, oznacza dochód określony w art. 3 pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób w rodzinie.”;

7) w art. 15c ust. 1-2a otrzymują brzmienie: „1. Zasiłek wychowawczy przysługuje w wysokości 308,80 zł miesięcznie.

2. 2a. Osobie uprawnionej, samotnie wychowującej dziecko, wychowawczy przysługuje w kwocie 491,00 zł miesięcznie. zasiłek

Osobie wychowującej trzecie i każde następne dziecko zasiłek wychowawczy przysługuje w kwocie 491,00 zł miesięcznie.”;

8) w art. 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Uprawnienia do zasiłku rodzinnego i wychowawczego ustala się na podstawie:

1) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych: a) osoby ubiegającej się o zasiłek, b) członków rodziny osoby wymienionej w lit. a),

2) innych zaświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Jeżeli osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o

03-02-17

©Kancelaria Sejmu

s. 4/5

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochody z tej działalności przyjmuje się w kwocie zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe obowiązującej na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Dochody te nie wymagają potwierdzenia zaświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.”, c) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , wzory oświadczeń o dochodach rodziny, wzory innych oświadczeń”;

9) art. 18 otrzymuje brzmienie: „Art. 18. Uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na podstawie jednego z następujących dokumentów:

1) orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności,

2) dokumentu stwierdzającego wiek - dla osób, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 3.”;

10) w art. 19 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym - należy przez to rozumieć również całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;

11) w art. 24a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W razie powzięcia wątpliwości przez organ uprawniony do wydania decyzji może on wezwać osobę, której przyznano zasiłek, do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub udokumentowania dochodów.”. Art. 3. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636, Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 53, poz. 633 oraz z 2001 r. Nr 99, poz. 1075) wprowadza następujące zmiany:

1) w art. 2 skreśla się pkt 4;

2) w art. 11: a) w ust. 1 wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ ust. 1a i 2”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 2, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku.”;

3) skreśla się rozdział 5;

4) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:

1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

03-02-17

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.”;

5) art. 64 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, wypłacają zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych bieżąco po stwierdzeniu uprawnień.”;

6) w art. 67 skreśla się ust.

2. Art. 4. Osobom uprawnionym do zasiłku pielęgnacyjnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zasiłek ten przysługuje na zasadach dotychczasowych do czasu utraty ważności dokumentu, na podstawie którego zasiłek pielęgnacyjny był przyznany i wypłacany, nie dłużej jednak niż do dnia 31 maja 2003 r. Art. 5. Zasiłki chorobowe i opiekuńcze, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wypłaca się w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. z wyjątkiem art. 3 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 2002 r. oraz art. 3 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 31 stycznia 2002 r.

03-02-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1791 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1811 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1810 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1809 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1808 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1807 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1806 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1805 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1804 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1803 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1802 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1801 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym, ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1800 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1799 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1798 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1797 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1796 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1795 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1794 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1793 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1792 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.