Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1800 z 2001 - Strona 14

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-29
Data wydania:2001-12-21
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1800 z 2001 - Strona 14


Strona 14 z 15

Dziennik Ustaw Nr 154                — 12811 —                Poz. 1800


lub dla nich nowo udostępnianych albo współwykorzystywanych z innymi użytkownikami.”;

2) w art. 109: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Prezesa URT powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw łączności. Prezesa URT odwołuje Prezes Rady Ministrów.”, b) w ust. 8 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw łączności”;

3) w art. 110: a) w ust. 2 wyrazy „Prezesowi Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw łączności”, b) w ust. 3 wyrazy „ministrowi właściwemu do spraw łączności” zastępuje się wyrazami „Prezesowi Rady Ministrów”;

4) w art. 112: a) w ust. 6 wyrazy „Prezesa Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw łączności”, b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Minister właściwy do spraw łączności, w drodze zarządzenia, nadaje statut URT, określając jego komórki i jednostki organizacyjne.”;

5) w art. 115 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Minister właściwy do spraw łączności określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji, biorąc w szczególności pod uwagę zakres obowiązków członków Rady.” Art. 35. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 100, poz. 1085) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 109: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska. Prezesa Agencji odwołuje Prezes Rady Ministrów.”, b) w ust. 3 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw środowiska”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Agencji.”;

2) w art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze zarządzenia, nadaje statut Agencji, określający jej organizację wewnętrzną.”

Art. 36. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 i z 2001 r. Nr 110, poz. 1189) w art. 29 wyrazy „w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „w drodze zarządzenia”. Art. 37. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych”;

2) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: „Art. 10a. Nadzór nad Prezesem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.”;

3) w art. 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prezesa powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Prezesa odwołuje Prezes Rady Ministrów.”, b) w ust. 2 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki”;

4) w art. 14 wyrazy „przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze zarządzenia”;

5) w art. 5 w ust. 2, w art. 8 w ust. 2, w art. 9 i w art. 13 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki”;

6) w art. 7 i w art. 23 w ust. 1 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki”. Art. 38. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry — 2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się art. 4;

2) w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów jako Przewodniczący,”. Art. 39. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793) w art. 15 w ust. 1 i 2 wyrazy „Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy”. Art. 40. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1800 z 2001 - Strona 14 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1811 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1810 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1809 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1808 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1807 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1806 z 20012001-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1805 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1804 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1803 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1802 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1801 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym, ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1799 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1798 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1797 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1796 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1795 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1794 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1793 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1792 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1791 z 20012001-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2025

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2002 r. sygn. akt. 9/02.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-03 poz. 900

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-10 poz. 1033

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 • Monitor Polski 2004 nr 22 poz. 386

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.