Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1829 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-31
Data wydania:2001-12-20
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1829 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 156                — 12936 —                Poz. 1829


1829

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu z roku 1972, załączone do Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r., sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 15, poz. 61), stosuje się do jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji, z uwzględnieniem §

2. 2. Powołane w rozporządzeniu prawidła, ustępy, litery i punkty bez bliższego określenia oznaczają prawidła, ustępy, litery i punkty Międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z roku 1972, o których mowa w ust.

1. §

2. Zgodnie z prawidłem 1 lit. c) i e) ustala się, że:

1) jednostki pływające o długości większej niż 50 m mogą nie pokazywać drugiego światła określonego w prawidle 23 lit. a) pkt ii),

2) światło określone w prawidle 23 lit. a) pkt i) może znajdować się niezależnie od szerokości jednostki pływającej na wysokości mniejszej niż 6 m nad jej kadłubem (mniejszej niż określona w załączniku I ust. 2 lit. a) pkt i), jednak powyżej świateł burtowych określonych w załączniku I ust. 2 lit. g),

3) jednostki pływające w czasie postoju na kotwicy, które nie mogą mieć świateł określonych w prawidle 22 lit. a), w prawidle 30 lit. a) i b) oraz w załączniku I ust. 2 lit. k) — niezależnie od długości — powinny pokazywać jedno lub dwa białe światła widoczne dookoła widnokręgu, widziane z odległości co najmniej 2 mil morskich; jedno z tych świateł, jeżeli pokazywane są dwa, powinno być umieszczone na rufie jednostki pływającej, na wysokości większej niż 1 m nad kadłubem, a drugie — na dziobie, na wysokości większej niż światło na rufie; jeżeli jest pokazywane jedno światło białe, powinno być ono umieszczone na dziobie,

4) w zespole jednostek pływających znajdujących się w drodze lub stojących na kotwicy jedna z tych jednostek może pokazywać białe światło widoczne dookoła widnokręgu, umieszczone na szczycie masztu, niezależnie od innych wymaganych świateł,

5) w zespole jednostek pływających stojących na kotwicy jedna lub kilka tych jednostek może pokazywać, niezależnie od innych wymaganych świateł, jedno niebieskie światło widoczne dookoła widnokręgu, umieszczone na rei masztu,

6) jednostki pływające idące w zespole jedna za drugą, z wyjątkiem ostatniej, oprócz światła rufowego określonego w prawidle 21 lit. c) oraz w prawidle 22 lit. a), b) i c), mogą pokazywać jedno lub dwa dodatkowe światła świecące w kierunku rufy w sektorze około 10°, umieszczone w płaszczyźnie symetrii jednostki pływającej; górne światło powinno znajdować się na grotmaszcie lub na specjalnym wsporniku, a dolne — nad światłem rufowym określonym w prawidle 21 lit. c) oraz w prawidle 22 lit. a), b) i c),

7) jednostki pływające, które zabezpieczają ćwiczenia okrętów podwodnych Marynarki Wojennej, powinny dodatkowo pokazywać: a) w dzień sygnał „NE2” według Międzynarodowego Kodu Sygnałów, b) w nocy, niezależnie od innych wymaganych świateł, trzy niebieskie światła widoczne dookoła widnokręgu, umieszczone jedno pod drugim na rei masztu,

8) jednostki pływające prowadzące strzelanie, niezależnie od innych wymaganych świateł i znaków: a) w dzień podnoszą czerwoną prostokątną flagę o rozmiarach typowych flag sygnałowych Międzynarodowego Kodu Sygnałów, b) w nocy pokazują na maszcie czerwone światło widoczne dookoła widnokręgu, umieszczone ponad światłem białym określonym w prawidle 23 lit. a) pkt i),

9) jednostki pływające Straży Granicznej w czasie realizacji zadań z zakresu ochrony granicy państwowej pokazują w nocy, jako oznaki odróżniające je od innych jednostek pływających: a) dwa zielone światła widoczne dookoła widnokręgu, widziane z odległości co najmniej 2 mil morskich, umieszczone na maszcie pionowo jedno pod drugim w odległości około 1 m między nimi; dolne światło zielone powinno znajdować się nie niżej niż 0,5 m pod światłem białym określonym w prawidle 23 lit. a) pkt i); na jednostkach o długości do 12 m dopuszcza się odległości mniejsze pomiędzy tymi światłami albo b) jedno pulsujące światło zielone widoczne dookoła widnokręgu, widziane z odległości co najmniej 2 mil morskich, jeżeli ze względów konstrukcyjnych nie mogą spełnić warunków, o których mowa w lit. a),

10) jednostki pływające Policji, pełniące służbę i będące w drodze, powinny pokazywać dodatkowo jedno niebieskie światło widoczne dookoła widnokręgu, widziane z odległości co najmniej 2 mil morskich umieszczone pionowo pod światłem określonym w prawidle 23 lit. a) pkt i). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1829 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1835 z 20012001-12-31

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1834 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1833 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1832 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1831 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1830 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1828 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1827 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1826 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1825 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1824 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz towarów o przeznaczeniu wojskowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1823 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1822 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1821 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1820 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1819 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1818 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1817 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1816 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1815 z 20012001-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 546

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-08 poz. 604

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie organów inspekcyjnych dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz trybu przeprowadzania

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-22 poz. 441

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie sposobu i warunków okazywania bandery statku jednostkom pływającym Marynarki Wojennej i Straży Granicznej oraz oddawania honoru przez statki

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-15 poz. 1217

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-12 poz. 116

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.