Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 174 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-27
Data wejscia w życie:2001-03-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 174 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 16                — 937 —                Poz. 174


174

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316) zarządza się, co następuje: §

1. W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z 1997 r. Nr 126, poz. 808 i z 2000 r. Nr 12, poz. 137) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 16 otrzymuje brzmienie: „§

16. Rada Funduszu określa uchwałą formy, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej bankom, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy oraz z ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252), zwanej dalej «ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych».”;

2) § 25 otrzymuje brzmienie: „§ 25.

1. Udzielenie pomocy finansowej podmiotom objętym systemem gwarantowania następuje na podstawie uchwały Zarządu Funduszu, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Udzielenie pomocy finansowej ze środków:

1) funduszu pomocowego w wysokości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 6 000 000 EURO,

2) funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych w wysokości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 2 000 000 EURO — następuje po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Funduszu.

3. Do wyliczenia wartości EURO w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu wystąpienia Zarządu Funduszu o wyrażenie opinii, o której mowa w ust. 2.”;

3) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Fundusz tworzy następujące fundusze własne:

1) fundusz statutowy,

2) fundusz pomocowy,

3) fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych,

4) fundusz zapasowy,

5) fundusz z aktualizacji wyceny.”;

4) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu: „§ 29a.

1. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych jest tworzony do zapewnienia środków finansowych na cele określone w art. 35 ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

2. Na fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych składają się środki wraz z odsetkami pochodzące z następujących źródeł:

1) zlikwidowanego Funduszu Rozwoju Banków Spółdzielczych, o którym mowa w art. 32 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,

2) wypłacone z budżetu państwa środki z tytułu wykupu obligacji, określonych w art. 33 ust. 1, 3 i 4 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

3. Przepisy § 29 ust. 3—8 stosuje się odpowiednio.”;

5) w § 35 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Kwoty odpowiadające przedawnionym roszczeniom, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy, są wykazywane jako pozostałe przychody operacyjne Funduszu.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 174 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 184 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 179 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 178 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Biura Rzecznika Ubezpieczonych, niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 175 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 185 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2001 r. sygn. akt K. 22/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 182 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 177 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 176 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia warunków i trybu rozliczenia podlegających umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 183 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 173 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 172 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 171 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu ogłaszania o przystąpieniu do opracowywania programów udzielania pomocy oraz ich publikowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 170 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie wykazu gmin górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 181 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 180 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 169 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 168 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 167 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy - Ordynacja Podatkowa - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-28 poz. 1183

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-21 poz. 1360

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-29 poz. 1240

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.