Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 230 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-08
Data wejscia w życie:2001-03-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 230 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 19                — 1294 —                Poz. 230


230

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie. Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie (Dz. U. Nr 92, poz. 1053) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu: „§ 14a. Jeżeli towarom niekrajowym objętym procedurą tranzytu, która została zakończona w urzędzie celnym granicznym, nie zostało nadane inne przeznaczenie celne, § 13 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”;

2) § 18 otrzymuje brzmienie: „§

18. Do powrotnego wywozu towarów objętych gospodarczą procedurą celną stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. Nr 104, poz. 1193 i Nr 111, poz. 1285, z 2000 r. Nr 44, poz. 508 i Nr 119, poz. 1256 oraz z 2001 r. Nr 17, poz. 198) dotyczące trybu stosowania procedury wywozu, z zastrzeżeniem § 19 i § 19a.”;

3) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu: „§ 18a.

1. W wypadku gdy nadanie towarom przeznaczenia powrotnego wywozu wymaga jednoczesnego objęcia tych towarów procedurą tranzytu, do zgłoszenia celnego o objęcie tą procedurą należy dołączyć potwierdzenie złożenia zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego albo pozwolenie na zwolnienie z obowiązku jego złożenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do towarów, których objęcie procedurą tranzytu nie wymaga złożenia zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego.”;

4) § 19 otrzymuje brzmienie: „§ 19.

1. Jeżeli towary, które mają zostać powrotnie wywiezione, zostały zgłoszone do procedury celnej w formie ustnej lub w formie innej czynności niż forma pisemna lub ustna, zgłoszenie tych towarów do powrotnego wywozu, z zastrzeżeniem ust. 2, może także zostać dokonane odpowiednio w tej formie.

2. Powrotny wywóz towaru w formie innej czynności niż forma pisemna lub ustna może zostać dokonany, jeżeli pozwala na to specyfika przejścia granicznego określona w art. 28 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 18.”;

5) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu: „§ 19a.

1. W wypadku stosowania procedur uproszczonych w powrotnym wywozie, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych (Dz. U. Nr 19, poz. 229) dotyczące upraszczania czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą wywozu.

2. W wypadku ubiegania się o pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w powrotnym wywozie połączonym z procedurą tranzytu wymagane jest złożenie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 79 § 1 pkt 6 Kodeksu celnego.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2001 r. Minister Finansów: J. Bauc

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 230 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 235 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 238 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 228 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 227 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 234 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadków, w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 236 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 233 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 232 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 231 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 229 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 226 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 225 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 224 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 223 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 222 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 221 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 220 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 219 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 218 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 217 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-22 poz. 1676

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa powrotnym wywozie.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 386

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-27 poz. 1748

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1549

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-14 poz. 235

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.