Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 240 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Akredytacji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-07
Data wejscia w życie:2001-03-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 240 z 2001


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 20                — 1330 —                Poz. 240


240

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Akredytacji. Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489) zarządza się, co następuje: §

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w Polskim Centrum Akredytacji, zwanych dalej „pracownikami”. §

2. Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. §

5. Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji może w uzasadnionych wypadkach skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy. § 6.

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę. § 7.

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat, zwany dalej „dodatkiem”, w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku wlicza się zakończone okresy poprzedniego zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W przypadku gdy praca w Polskim Centrum Akredytacji stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca. § 8.

1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa, zwana dalej „nagrodą”, w wysokości:

1) po 20 latach pracy — 75% miesięcznego wynagrodzenia,

2) po 25 latach pracy — 100% miesięcznego wynagrodzenia,

3) po 30 latach pracy — 150% miesięcznego wynagrodzenia,

4) po 35 latach pracy — 200% miesięcznego wynagrodzenia,

5) po 40 latach pracy — 300% miesięcznego wynagrodzenia.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 240 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 239 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 245 z 2001

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 7 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 244 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 243 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 242 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 241 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2745

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-15 poz. 218

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-15 poz. 355

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-30 poz. 382

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-29 poz. 1239

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.