Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 255 z 2001 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-19
Data wejscia w życie:2001-04-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 255 z 2001 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 22                — 1670 —                Poz. 255


dy poubojowe, wymienione w § 1 ust. 2, mieszaniny przetworzonych zwłok zwierzęcych bydła, owiec i kóz, ich części oraz odpadów poubojowych, wymienionych w § 1 ust. 2, z innymi odpadami i przetworzonymi zwłokami zwierzęcymi innych gatunków zwierząt i ich częściami powinny być spalone w urządzeniach zapewniających wytworzenie temperatury co najmniej 600°C.”,

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 i 5 na końcu dodaje się wyrazy „jeżeli w zakładzie utylizacyjnym przetwarza się zwłoki zwierzęce i ich części,”;

3) w § 9 w ust. 1 po wyrazach „Hala maszyn” dodaje się wyrazy „w zakładzie utylizacyjnym przetwarzającym zwłoki zwierzęce i ich części,”;

4) w § 13 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Przepisy ust. 4 i 5 nie dotyczą zakładów utylizacyjnych przetwarzających zwłoki zwierzęce bydła, owiec i kóz, ich części oraz odpady poubojowe, wymienione w § 1 ust. 2.”;

5) w § 16 po wyrazach „lekarza weterynarii” dodaje się wyrazy „ w zakładzie utylizacyjnym przetwarzającym zwłoki zwierzęce i ich części,”;

6) w § 18 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Przepisy ust. 1—3 nie dotyczą zakładów utylizacyjnych przetwarzających zwłoki zwierzęce bydła, owiec i kóz, ich części oraz odpady poubojowe, wymienione w § 1 ust. 2.”;

7) w § 23: a) w ust. 1 wyrazy „zwierząt, których mięso zostało uznane za niezdatne do spożycia” zastępuje się wyrazem „ssaków”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przetworzone zwłoki zwierzęce bydła, owiec i kóz, ich części, przetworzone odpa-

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W zakładzie utylizacyjnym przetwarzającym zwłoki zwierzęce bydła, owiec i kóz i ich części oraz odpady poubojowe, wymienione w § 1 ust. 2, należy dodatkowo prowadzić i przechowywać co najmniej przez 2 lata dokumentację zawierającą informacje o:

1) źródle i ilości pozyskanego surowca,

2) dobowej ilości przetwarzanego surowca,

3) dobowej ilości otrzymywanego produktu po przetworzeniu surowca,

4) ilości i przeznaczeniu otrzymywanego produktu.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 255 z 2001 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 258 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 263 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2001 r. sygn. akt K. 32/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 257 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 256 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 254 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 253 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 261 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 262 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2001 r. sygn. akt K. 21/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 259 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 250 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia dotyczącego emisji obligacji, w której wartość nominalna jednej obligacji jest nie mniejsza niż równowartość 40 000 EURO.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 260 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 252 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 251 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 249 z 2001

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 248 z 2001

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 247 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Osoby uprawnione do żądania ekshumacji

  Kto jest uprawniony do żądania ekshumacji zwłok?

 • Odór z wysypiska

  Niedawno kupiłem mieszkanie od dewelopera na osiedlu domków dwurodzinnych. Po czasie mieszkania dał o sobie znać największy mankament lokalizacji: około 2km od osiedla (...)

 • Prawo do ekshumacji zwłok

  Chcę pozwać państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w X oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w X o naruszenie dobra osobistego - prawa do ekshumacji (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Rekultywacja terenu przy braku planu

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 254

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-17 poz. 295

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-03 poz. 765

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw z 1998-12-23 poz. 23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 253

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.