Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 260 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-08
Data wejscia w życie:2001-04-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 260 z 2001


Strona 1 z 9

Dziennik Ustaw Nr 22                — 1677 —                Poz. 260


260

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta. Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta osoby polskiego pochodzenia, która: a) przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118), zwanej dalej „ustawą”, zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej i przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z pobieraniem nauki w szkole wyższej jako stypendysta strony polskiej, na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi, albo b) przed dniem wejścia w życie ustawy nabyła obywatelstwo polskie na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353), a w dniu uzyskania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej była obywatelem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich lub jednego z państw powstałych po jego rozpadzie, albo c) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, a do 1991 r. zamieszkiwała na stałe, przez co najmniej 5 lat, na terytorium, o którym mowa w lit. a),

2) wzór wniosku o uznanie za repatrianta,

3) dokumenty wymagane w postępowaniu w sprawach o uznanie za repatrianta. § 2.

1. Postępowanie w sprawie o uznanie za repatrianta wszczyna się na wniosek osoby, o której mowa w § 1 pkt 1, złożony odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 5, art. 41 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy.

2. Wzór wniosku o uznanie za repatrianta, zwany dalej „wnioskiem”, określa załącznik do rozporządzenia. §

3. Osoba ubiegająca się o uznanie za repatrianta składa wypełniony wniosek, wraz z aktualną, wyraźną fotografią o wymiarach 5 cm x 4 cm. § 4.

1. Do wniosku należy dołączyć:

1) posiadaną decyzję konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia,

2) poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo,

3) skrócony odpis aktu urodzenia,

4) skrócony odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,

5) życiorys.

2. Osoba ubiegająca się o uznanie za repatrianta, nieposiadająca decyzji konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia, dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie, o których mowa w art. 6 ustawy. Dokumenty te wojewoda przekazuje konsulowi właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na stałe tej osoby za granicą, w celu wydania decyzji o uznaniu jej za osobę polskiego pochodzenia.

3. Osoba, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a), dołącza do wniosku dodatkowo:

1) poświadczoną urzędowo kopię karty czasowego pobytu,

2) zaświadczenie, że pobierała naukę w szkole wyższej jako stypendysta strony polskiej, oraz odpis dyplomu,

3) zaświadczenie potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania przed dniem wejścia w życie ustawy na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej,

4) dokument wydany przez właściwy organ, poświadczający brak przeszkód do nabycia obywatelstwa polskiego, wymagany przepisami umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, w przedmiocie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa.

4. Osoba, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b), dołącza do wniosku dodatkowo:

1) dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego lub jego poświadczoną kopię,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 260 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 258 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 263 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2001 r. sygn. akt K. 32/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 257 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 256 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 255 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 254 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 253 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 261 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 262 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2001 r. sygn. akt K. 21/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 259 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 250 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia dotyczącego emisji obligacji, w której wartość nominalna jednej obligacji jest nie mniejsza niż równowartość 40 000 EURO.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 252 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 251 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 249 z 2001

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 248 z 2001

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 247 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-27 poz. 1757

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-11 poz. 643

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2012 r. sygn. akt SK 17/09

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-10 poz. 1269

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1621

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

 • Komunikat UE z 2008-11-22 nr 301 poz. 46

  Sprawa T-375/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 26 czerwca 2008 r. w sprawie F-108/07, Nijs przeciwko (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.