Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 284 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-22
Data wejscia w życie:2001-03-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 284 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 26                — 1904 —                Poz. 284


284

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999—2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz.1119 oraz z 2000 r. Nr 95, poz. 1041) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 122, poz. 1330) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2: a) objaśnienie do wagi P1 otrzymuje brzmienie: „P1 = 0,05 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminach, w których dochód na mieszkańca stanowi powyżej 60% do 85% średniego dochodu na mieszkańca kraju, liczonego dla celów obliczenia kwoty wyrównawczej części podstawowej subwencji ogólnej, lub = 0,10 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminach, w których dochód na jednego mieszkańca stanowi nie więcej niż 60% średniego dochodu na mieszkańca kraju liczonego dla celów obliczenia kwoty wyrównawczej części podstawowej subwencji ogólnej — N1, i,” b) w objaśnieniu do wagi P7 po wyrazach „sieci szkół” dodaje się wyrazy „podstawowych i gimnazjów”, c) w objaśnieniu do wagi P8 wyrażenie „Di<0,65” zastępuje się wyrażeniem „Di≤0,65”, wyrażenie „Di>0,95” „Di≥0,95”, zastępuje się wyrażeniem

d) w objaśnieniu do wagi P20 wyraz „0,25” zastępuje się wyrazem „0,45” oraz po wyrazach „lecznictwa uzdrowiskowego” dodaje się wyrazy „oraz dla wychowanków zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w tych placówkach”, e) w objaśnieniu do wagi P21 wyraz „0,20” zastępuje się wyrazem „0”, f) w objaśnieniu do wagi P23 wyraz „1,770” zastępuje się wyrazem „1,50”;

2) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Wynikowa kwota subwencji na zadania szkolne SOAi + SOBi na ucznia wyliczona dla danej jednostki samorządu terytorialnego nie może być mniejsza niż 104,0% ani większa niż 112,0% kwoty subwencji na ucznia na zadania szkolne wyliczonej analogicznie w roku bazowym. Ponadto kwota subwencji na zadania pozaszkolne SOCi dla powiatu i województwa samorządowego nie może być mniejsza niż 101,0% ani większa niż 112,0% analogicznej kwoty roku bazowego. Ârodki na wyrównanie jednostkom samorządu terytorialnego do 104,0% subwencji na ucznia roku bazowego pochodzą z proporcjonalnego obniżenia naliczonej subwencji dla wszystkich jednostek.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: w z. K. Kawęcki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 284 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 296 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 295 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 291 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji realizowanych na potrzeby powiatowych urzędów pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 289 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szkolenia i egzaminu dla ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zwolnienia od obowiązku wykonywania działalności agencyjnej przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 288 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 287 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i badania sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 293 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 286 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 294 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wydanie wizy repatriacyjnej, wzoru wniosku o wydanie wizy repatriacyjnej oraz dokumentów wymaganych do jej wydania.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 292 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 283 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 285 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy oraz przeprowadzania egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu aktuariusza.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 282 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 290 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 297 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-30 poz. 354

  Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-21 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-09 poz. 357

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2045

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.