Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 301 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-01
Data wejscia w życie:2001-05-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 301 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 28                — 1982 —                Poz. 301


301

U STAWA z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy. Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1041 w § 1 skreśla się pkt 3;

2) art. 129 otrzymuje brzmienie: „Art. 129. §

1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy, z zastrzeżeniem przepisów art. 1294, 132 § 2 i 4 oraz art.

142. §

2. Praca w granicach nie przekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. §

3. W razie rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu rozliczeniowego, pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia, obliczonego jak za pracę w godzinach nadliczbowych — przy odpowiednim stosowaniu przepisu § 2 — za czas przepracowany od początku okresu rozliczeniowego do dnia rozwiązania umowy o pracę.”;

3) skreśla się art. 1291—1293;

4) w art. 1294 w § 1 wyrazy „42 godzin” zastępuje się wyrazami „40 godzin”;

5) w art. 1295 skreśla się wyrazy „1292 i”;

6) art. 1297 otrzymuje brzmienie: „Art. 1297. Sposób ustalenia rozkładów czasu pracy, o którym mowa w art. 129, 1294 i 1296, określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy.”;

7) w art. 132 w § 5 użyte dwukrotnie wyrazy „1291 § 2 i 3” zastępuje się wyrazami „art. 129 § 2 i 3”;

8) w art. 154 § 3 otrzymuje brzmienie: „§

3. Dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, nie wlicza się do urlopu.” Art. 2.

1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2001 r. przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie może przekraczać 42 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Praca w granicach nie przekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 42 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie może przekraczać 41 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Praca w granicach nie przekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 41 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

3. W celu zachowania przeciętnych tygodniowych norm czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, określonych w ust. 1 i 2, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2002 r. dobowy wymiar czasu pracy może być podwyższony, jeżeli jest to możliwe ze względu na organizację pracy, nie więcej niż do 10 godzin. Taka praca nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

4. Podwyższenie dobowego wymiaru czasu pracy przewidziane w ust. 3 nie dotyczy pracowników wymienionych w art. 1295 Kodeksu pracy; za czas niewykonywania pracy z tego powodu pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia obejmującego pełny tygodniowy wymiar czasu pracy. Art. 3. W systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 1294 § 1 Kodeksu pracy, czas pracy nie może przekraczać w 2001 r. przeciętnie 42 godzin, a w roku 2002 przeciętnie 41 godzin — na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Art. 4. W systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 132 § 2 Kodeksu pracy, w 2001 r. stosuje się odpowiednio art. 2 ust. 1 zdanie drugie, a w 2002 r. stosuje się odpowiednio art. 2 ust. 2 zdanie drugie. Art. 5. Wprowadzenie norm czasu pracy przewidzianych w ustawie nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w stałej miesięcznej wysokości. Składniki wynagrodzenia określone w inny sposób ulegają podwyższeniu w stopniu zapewniającym zachowanie przez pracownika wynagrodzenia nie niższego niż dotychczas otrzymywane. Art. 6. Jeżeli obniżenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy z 42 do 41 godzin oraz z 41 do 40 godzin następuje w trakcie okresu rozliczeniowego, pracodawca jest obowiązany rozliczyć czas pracy pracowników przepracowany do dnia obniżenia normy. Przepis art. 129 § 3 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio. Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia tej ustawy. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 301 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 318 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 319 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2001 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 315 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 314 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 312 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 317 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Włocławskiemu Wydawnictwu Diecezjalnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 316 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży - Kana.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 313 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 311 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o udzielonej pomocy.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 310 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 309 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 308 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu przeliczania pomocy publicznej udzielanej w różnych formach na równą jej wartość dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 307 z 2001

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których dofinansowanie przedsiębiorców publicznych uznane będzie za pomoc.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 306 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 305 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 304 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 303 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 302 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków informacyjnych będących podstawą sporządzenia sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy i informacji o zaległościach w regulowaniu należności i zobowiązań przedsiębiorców wobec Skarbu Państwa.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Odprawa a działalność gospodarcza pracownika

  Pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony (od 02.10.1997 r.) w dniu 26 marca 2002 r. wręczono wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem na dzień 30 czerwca br. z przyczyn (...)

 • Renta rodzinna a umowa zlecenie

  Czy osoba posiadająca rentę rodzinną po mężu może podjąć pracę jako akwizytor na umowę zlecenie, jeżeli tak to ile może zarobić brutto na miesiąc żeby nie (...)

 • Ochrona lokatorów w spółdzielni

  Czy jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mogę posługiwać się przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów (...)

 • Ustawa 203, czyli wynagrodzenie pielęgniarki

  Jestem pielęgniarką z 20-sto letnim stażem pracy. Przez ostatnie 17 lat pracuję jako pielęgniarka szkolna. Czy przysługuje mi wyrównanie z tytułu obowiązującej od (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.