Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 320 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-16
Data wejscia w życie:2001-04-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 320 z 2001


Strona 1 z 2
320

USTAWA z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy — Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami. Art. 1. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: „Art. 6a.

1. Do zadań Inspekcji Sanitarnej należy również wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

2. Opinie, o których mowa w ust. 1, są wydawane na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową.” Art. 2. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951 i z 2000 r. Nr 48, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4: a) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie regulacji rynków rolnych.”, b) skreśla się ust. 4;

2) w art. 8 w ust. 2: a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) procedury działalności interwencyjnej, w tym dotyczące organizowania i przeprowadzania przetargów,”

Dziennik Ustaw Nr 29                — 2110 —                Poz. 320


b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) procedury wyboru przedsiębiorców w zakresie tworzenia i gospodarowania rezerwami,”. Art. 3. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art. 2. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, a w zakresie gospodarki finansowej i gospodarowania środkami, o których mowa w art. 3a ust. 1 — minister właściwy do spraw finansów publicznych.”;

2) art. 3a otrzymuje brzmienie: „Art. 3a.

1. Agencja wspomaga realizację zadań wymienionych w art. 3 ust. 1 ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, jeśli umowy międzynarodowe tak stanowią.

2. Agencja może realizować również inne zadania ze środków pochodzących ze źródeł, o których mowa w ust. 1, jeśli umowy międzynarodowe tak stanowią.

3. W ramach nadzoru, o którym mowa w art. 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych w szczególności:

1) sprawdza stan przygotowania Agencji do obsługi i gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1,

2) sprawdza przestrzeganie przez Agencję szczegółowych zasad gospodarowania środkami, o których mowa w pkt 1,

3) kontroluje i weryfikuje plany finansowe Agencji w zakresie gospodarowania środkami, o których mowa w pkt 1, oraz zgodność tych planów z zasadami udzielania pomocy z funduszy Unii Europejskiej.

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przygotowaniu Agencji do obsługi i gospodarowania środkami, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub nieprawidłowego gospodarowania przez Agencję tymi środkami minister właściwy do spraw finansów publicznych może zawiesić lub wstrzymać ich wydatkowanie.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i kierunki działań oraz sposób realizacji zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając zasady obowiązujące w Unii Europejskiej lub postanowienia właściwych umów międzynarodowych,

2) szczegółowe zasady i tryb sprawowania nadzoru, o którym mowa

w ust. 3, a w szczególności przeprowadzania kontroli finansowej Agencji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań Agencji.”;

3) po art. 3a dodaje się art. 3b w brzmieniu: „Art. 3b. Agencja realizuje zadania określone w odrębnych przepisach w szczególności dotyczące regulacji rynków rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich.” Art. 4. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802, z 2000 r. Nr 22, poz. 269, Nr 119, poz. 1250 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92) w art. 14 wprowadza się następujące zmiany: a) w § 6 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem § 6m.”, b) po § 6j dodaje się § 6k—6n w brzmieniu: „§ 6k. Rada Ministrów, ustanawiając kontyngent taryfowy, może uzależnić wydanie pozwolenia, o którym mowa w § 6, od złożenia przez wnioskodawcę kaucji w określonej wysokości, z tym że nie może ona przekraczać 100% wartości celnej towaru. § 6l. W razie wykorzystania udzielonego pozwolenia w wysokości mniejszej niż 95% ogólnej ilości lub wartości towaru objętego pozwoleniem kaucja ulega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. § 6ł. Minister właściwy do spraw gospodarki, z zastrzeżeniem § 8a, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb pobierania kaucji, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej. § 6m. W zakresie towarów rolno-spożywczych, w rozumieniu przepisów o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym, pozwolenie, o którym mowa w § 6, wydaje Prezes Agencji Rynku Rolnego. § 6n. Od decyzji, o której mowa w § 6m, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.”, c) w § 7 i 8 na końcu dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem § 8a”, d) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: „§ 8a. W zakresie towarów rolno-spożywczych, w rozumieniu przepisów o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym, rozporządzenia, o których mowa w § 6ł, 7 i 8, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych.” Art. 5. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) w art. 35: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 320 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 326 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 324 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 325 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 323 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 322 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 321 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-31 poz. 1032

  Ustawa z dnia 4 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-13 poz. 758

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-20 poz. 976

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1369

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków kontroli weterynaryjnej produktów przy ich przeładunku, wwożonych drogą morską lub powietrzną na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.