Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 459 z 2001 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-11
Data wejscia w życie:2001-06-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 459 z 2001 - Strona 4


Strona 4 z 7

Dziennik Ustaw Nr 39                — 2865 —                Poz. 459


mocnika właściwego do doręczeń organ podatkowy doręcza pismo jednemu z pełnomocników.”;

macji, o których mowa w art. 82 § 1, przez organy lub jednostki podległe tym ministrom, uwzględniając dane identyfikujące strony zawartej umowy oraz tryb ich przekazywania zapewniający szczególną ochronę informacji w nich zawartych.”;

36) art. 85 otrzymuje brzmienie: „Art. 85. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, w zakresie niezbędnym do kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków podatkowych oraz korzystania z uprawnień przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, grupy podmiotów obowiązanych do składania zeznań, wykazów, informacji lub deklaracji oraz ustalać zakres danych zawartych w tych dokumentach, a także terminy ich składania i rodzaje dokumentów, które powinny być do nich dołączone.”;

37) w art. 87 § 5 otrzymuje brzmienie: „§

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, uwzględniając w szczególności dane identyfikujące sprzedawcę i kupującego, wykonawcę i odbiorcę usług oraz oznaczenie wartości i rodzaju transakcji.”;

38) art. 89 otrzymuje brzmienie: „Art. 89. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) grupy podatników zwolnionych z obowiązku wystawiania rachunków, o których mowa w art. 87 § 1, w przypadkach, w których rodzaj i sposób prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu znacznie utrudnia wystawianie rachunków,

2) przypadki, w których, w zakresie niezbędnym do kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków podatkowych oraz korzystania z uprawnień przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, podatnicy są obowiązani do: a) dokumentowania rachunkami nabycia towarów lub usług, b) prowadzenia ewidencji rachunków dokumentujących nabycie towarów lub usług.”;

39) w art. 109 wyrazy „art. 64, 66” zastępuje się wyrazami „art. 64—66”;

40) w art. 145 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: „§

3. Strona, ustanawiając pełnomocników, wyznacza jednego z nich jako właściwego do doręczeń. W przypadku niewyznaczenia pełno-

41) w art. 147 § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy również osób fizycznych będących nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.”;

42) w art. 148 w § 2 w pkt 2 po wyrazach „osobie upoważnionej” dodaje się wyrazy „przez pracodawcę”;

43) art. 150 otrzymuje brzmienie: „Art. 150. §

1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 148 lub art. 149:

1) poczta przechowuje pismo przez okres 7 dni w swojej placówce pocztowej — w przypadku doręczania pisma przez pocztę,

2) pismo składa się na okres 7 dni w urzędzie gminy (miasta) — w przypadku doręczania pisma przez pracownika organu podatkowego lub przez inną upoważnioną osobę. §

2. Zawiadomienie o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1 umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.”;

44) art. 151 otrzymuje brzmienie: „Art. 151. Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności — osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt 1 i art. 150 stosuje się odpowiednio.”;

45) w art. 154 w § 3 po wyrazie „przyjętych” skreśla się przyimek „w”;

46) w art. 163 w § 1 i 2 wyrazy „O przywróceniu” zastępuje się wyrazami „W sprawie przywrócenia”;

47) w art. 165 po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu: „§

5. Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 459 z 2001 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 460 z 2001

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.