Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 459 z 2001 - Strona 5

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-11
Data wejscia w życie:2001-06-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 459 z 2001 - Strona 5


Strona 5 z 7

Dziennik Ustaw Nr 39                — 2866 —                Poz. 459


§

2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, wynikających z decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej.”;

1) ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie,

2) umorzenia zaległości podatkowych w przypadkach, o których mowa w art. 67 § 4.”;

48) w art. 171: a) w § 1 wyrazy „art. 66 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego” zastępuje się wyrazami „§ 2”, b) w § 2 wyrazy „art. 66 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego” zastępuje się wyrazami „§ 1”;

49) w art. 200 § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadkach przewidzianych w art. 123 § 2 i art. 165 § 5.”;

50) w art. 233 w § 1 w pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) w całości i sprawę przekazuje do ponownego rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja tego organu została wydana z naruszeniem przepisów art. 240 lub 247, albo”;

51) w art. 234 wyraz „społeczny” zastępuje się wyrazem „publiczny”;

52) w art. 248 w § 1 wyrazy „do stwierdzenia” zastępuje się wyrazami „w sprawie stwierdzania”;

53) w art. 252: a) w § 1 wyrazy „art. 247” zastępuje się wyrazami „art. 247 § 1”, b) w § 2 wyrazy „o wstrzymaniu” zastępuje się wyrazami „w sprawie wstrzymania”;

54) w art. 258: a) w § 1 w pkt 4 przecinek zastępuje się kropką i skreśla się pkt 5, b) w § 3 wyrazy „§ 1 pkt 3—5” zastępuje się wyrazami „§ 1 pkt 3 i 4”;

55) art. 259 otrzymuje brzmienie: „Art. 259. §

1. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji:

1) o odroczeniu terminu płatności podatku — w całości,

2) o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej — w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności.

56) w art. 260 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) decyzji nie można uchylić lub stwierdzić jej nieważności z przyczyn wymienionych w art. 245 § 2 lub w art. 247 § 2.”;

57) w art. 267 w § 1 skreśla się pkt 2;

58) w art. 272 w pkt 1 lit. a) skreśla się wyrazy „i oświadczeń majątkowych”;

59) w art. 295 w § 1 wyrazy „art. 184” zastępuje się wyrazami „art. 182”;

60) w art. 296 w § 1 wyrazy „tajemnicy państwowej i służbowej” zastępuje się wyrazami „informacji niejawnych”;

61) w art. 298 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w następującym brzmieniu: „3a) pracownikom wywiadu skarbowego,”;

62) w art. 299: a) § 3 otrzymuje brzmienie: „§

3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również:

1) organom celnym,

2) organom inspekcji celnej,

3) powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy,

4) jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

5) jednostkom organizacyjnym Ubezpieczeń Społecznych, Zakładu

6) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 1, art. 3e oraz w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245, z 1997 r. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2001 r. Nr 16, poz. 166).”, b) w § 4 po wyrazie „Społecznych” dodaje się wyrazy „oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego”;

63) art. 303 otrzymuje brzmienie: „Art. 303. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 98 § 3, art. 112 § 7 oraz art. 302, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości miejscowej i rzeczowej organów podatkowych oraz udziału podatnika w procedurze wydania zaświadczenia.”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 459 z 2001 - Strona 5 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 460 z 2001

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.