Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 460 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-11
Data wejscia w życie:2001-05-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 460 z 2001


Strona 1 z 17

Dziennik Ustaw Nr 39                — 2868 —                Poz. 460


460

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001—2002. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001—2002 (Dz. U. Nr 122, poz. 1326) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) szczegółowe cele kierunków i priorytetów ministrów właściwych oraz zakres, tryb i warunki ich realizacji na podstawie kontraktu wojewódzkiego.”;

2) w § 2: a) w pkt 10 po wyrazie „wykazu” dodaje się wyraz „rodzajów”, b) dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „11) inwestycjach wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego — rozumie się przez to inwestycje wieloletnie, o których mowa w art. 53 ustawy.”;

3) w § 5: a) w ust. 1 wyraz „zadań” zastępuje się wyrazem „działań”, b) w ust. 2 po wyrazie „wykaz” dodaje się wyraz „rodzajów”;

4) w § 6 w ust. 5 wyrazy „na dzień 31 marca odpowiednio w roku 1998, 1999, 2000” zastępuje się wyrazami „dane za lata 1998, 1999 i 2000 odpowiednio:

1) w 1998 r. na dzień 31 marca lub 31 grudnia, przyjmując wariant pozwalający na zakwalifikowanie powiatu do obszaru wsparcia,

2) w latach 1999 i 2000 na dzień 31 marca lub 31 grudnia, przyjmując wariant pozwalający na zakwalifikowanie powiatu do obszaru wsparcia, z zastrzeżeniem, że termin określenia stopy bezrobocia dla każdego z powiatów w roku 1999 musi być identyczny z terminem przyjętym w roku 2000”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7.

1. Program wsparcia w zakresie działań wynikających z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać wsparcie Rady Ministrów, jest finansowany ze środków publicznych.

2. Ârodki przewidywane na realizację Programu wsparcia na lata 2001—2002 w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wynoszą maksymalnie łącznie — 5 906 920 tys. zł, z tego:

1) w ramach środków udostępnionych w roku 2001 — 2 686 380 tys. zł,

2) w ramach środków udostępnionych w roku 2002 — 3 220 540 tys. zł.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 2, obejmują:

1) dotacje na wsparcie zadań wynikających z programów wojewódzkich, przeznaczo-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 460 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-13 poz. 963

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2003

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-13 poz. 666

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002.

 • Komunikat UE z 2007-05-25 nr 115 poz. 43

  Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu roboczego na rok 2007 programu wsparcia dla polityki dotyczącej technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (...)

 • Komunikat UE z 2009-06-05 nr 125 poz. 30

  Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu roboczego na rok 2009 programu wsparcia dla polityki dotyczącej technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (...)

 • Komunikat UE z 2010-01-21 nr 15 poz. 30

  Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu roboczego na rok 2010 programu wsparcia dla polityki dotyczącej technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.