Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 465 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o Policji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-30
Data wejscia w życie:2001-05-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 465 z 2001


Strona 1 z 5
465

U S TA W A z dnia 30 marca 2001 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o Policji. Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do imprez masowych nieodpłatnych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do

2) w art. 3: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) imprezie masowej — należy przez to rozumieć imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy.”;

Dziennik Ustaw Nr 41                — 2914 —                Poz. 465


zgody przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji i powinno w szczególności określać sposób zabezpieczenia przez Policję bezpieczeństwa i porządku publicznego, kwotę odpłatności uiszczanej na rzecz Policji przez organizatora imprezy masowej, zasady i tryb nadzoru Policji nad działalnością służb porządkowej i informacyjnej oraz kierownika do spraw bezpieczeństwa.

3. Kwotę odpłatności, o której mowa w ust. 2, ustala się przy uwzględnieniu określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 i z 2001 r. Nr 41, poz. 465) zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za udział w zabezpieczeniu podczas imprezy masowej bezpieczeństwa i porządku publicznego.”;

przeprowadzenie imprezy masowej wynosi — nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy — nie mniej niż 300,” b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) imprezie masowej o podwyższonym ryzyku — należy przez to rozumieć imprezę masową, w czasie której, jak wynika z posiadanych informacji i dotychczasowych doświadczeń dotyczących zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji; w przypadku organizacji takiej imprezy wymienione w pkt 1 liczby miejsc dla osób wynoszą odpowiednio 300 i 200,” c) w pkt 5 wyrazy „w zarządzie jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Edukacji Narodowej oraz Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki” zastępuje się wyrazami „w trwałym zarządzie jednostek podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu”;

3) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Art. 3a. Nie są imprezami masowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy, imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne.”;

4) w art. 5: a) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach „porządkową i informacyjną” dodaje się wyrazy „odpowiednio wyszkoloną i wyposażoną, wyraźnie wyróżniającą się elementami ubioru oraz powołuje kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego tymi służbami”, b) w ust. 4 wyraz „rejonowym” zastępuje się wyrazami „powiatowym (miejskim)”;

5) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: „Art. 5a.

1. Organizator imprezy masowej może zawrzeć z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Policji porozumienie o odpłatnym udziale Policji w zabezpieczeniu, podczas przeprowadzania imprezy masowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, jest zawierane po wyrażeniu

6) w art. 6 wyrazy „30 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”;

7) w art. 7: a) w ust. 1: — w pkt 1 wyraz „rejonowych” zastępuje się wyrazami „powiatowych (miejskich)”, — pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik — co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób,” — w pkt 7 po wyrazach „w imprezie masowej” dodaje się wyrazy „(kierownika do spraw bezpieczeństwa)”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i ust. 1b w brzmieniu: „1a. Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zwraca się do właści-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 465 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 466 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 467 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 468 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości a impreza masowa

  Zamierzam założyć pole do gry w paintball. Aktualnie działkę wykorzystuje częściowo do prowadzenia innej działalności gospodarczej. Płacę podatek za grunty pod (...)

 • Termin do zwolnienia policjanta ze służby

  Art. 41 ust. 3 ustawy o Policji wskazuje, iż policjanta zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby. (...)

 • Kontrola przeróbki pojazdu dostawczego wg VAT

  Firma zakupiła samochód dostawczy zarejestrowany na 2 osoby. W świetle przepisów podatkowych (vat) funkcjonuje on jako samochód ciężarowy. Z jakimi konsekwencjami trzeba (...)

 • Ochrona lokatorów w spółdzielni

  Czy jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mogę posługiwać się przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.