Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 467 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-30
Data wejscia w życie:2001-05-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 467 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 41                — 2919 —                Poz. 467


467

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa. Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §

1. Ministerstwu Skarbu Państwa nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 12, poz. 45). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2001 r. (poz. 467)

STATUT MINISTERSTWA SKARBU PA¡STWA §

1. Ministerstwo Skarbu Państwa, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Skarbu Państwa, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 1121 i z 2000 r. Nr 8, poz. 100), do spraw Skarbu Państwa. §

2. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Biuro Ministra,

3) Departament Analiz i Prognoz,

4) Departament Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych,

5) Departament Funduszy Kapitałowych,

6) Departament Nadzoru i Prywatyzacji I,

7) Departament Nadzoru i Prywatyzacji II,

8) Departament Prywatyzacji Bezpośredniej i Delegatur,

9) Departament Reprywatyzacji i Rekompensat,

8) Departament Finansów Skarbu Państwa,

10) Departament Finansów Skarbu Państwa,

11) Departament Ewidencji i Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa,

12) Departament Prawny,

13) Departament Zastępstwa Procesowego,

14) Departament Kontroli,

15) Departament Spraw Obronnych,

16) Departament Administracyjno-Budżetowy,

9) Departament Ewidencji i Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa,

10) Departament Spraw Obronnych,

11) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

12) Biuro do Spraw Udostępniania Akcji. §

4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

17) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

18) Biuro Kadr i Szkolenia,

19) Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji,

20) Biuro Informatyki,

21) Biuro do Spraw Udostępniania Akcji,

22) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych. §

3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu Skarb Państwa zapewniają w szczególności:

1) Departament Analiz i Prognoz,

2) Departament Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych,

3) Departament Funduszy Kapitałowych,

4) Departament Nadzoru i Prywatyzacji I,

5) Departament Nadzoru i Prywatyzacji II,

6) Departament Prywatyzacji Bezpośredniej i Delegatur,

7) Departament Reprywatyzacji i Rekompensat,

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 467 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 466 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 468 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 465 z 2001

  Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o Policji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2013 poz. 730

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2006 nr 1 poz. 16

  Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.