Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 480 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych spółkom przemysłowego potencjału obronnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-05
Data wejscia w życie:2001-05-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 480 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 43                — 3033 —                Poz. 480


480

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych spółkom przemysłowego potencjału obronnego. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932 i z 2000 r. Nr 119, poz. 1250) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, zwanych dalej „dopłatami”, udzielonych spółkom przemysłowego potencjału obronnego, zwanych dalej „spółkami”,

2) szczegółowe zasady i tryb udzielania dopłat,

3) wysokość należnej prowizji Banku Gospodarstwa Krajowego za czynności związane z obsługą bankową dopłat. § 2.

1. Dopłaty są udzielane do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych spółkom na finansowanie inwestycji mających na celu restrukturyzację przemysłowego potencjału obronnego, z zastrzeżeniem § 3.

2. Wysokość dopłat ustala się w zależności od udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w następujący sposób:

1) w przypadku gdy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki wynosi do 20% — udział dopłaty w kwocie oprocentowania kredytu wynosi 10%,

2) w przypadku gdy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki wynosi więcej niż 20% i nie więcej niż 50% — udział dopłaty w kwocie oprocentowania kredytu wynosi 25%,

3) w przypadku gdy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki wynosi więcej niż 50% — udział dopłaty w kwocie oprocentowania kredytu wynosi 50%. §

3. Dopłaty są udzielane do kredytów inwestycyjnych, których stopa procentowa nie przekracza 1,20 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski. § 4.

1. Dopłaty są udzielane po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie zgodności kredytowanej inwestycji z restrukturyzacją przemysłowego potencjału obronnego.

2. W przypadku spółek, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu stanowiska Ministra Obrony Narodowej.

3. Z wnioskiem o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, występuje spółka.

4. Wniosek o wydanie opinii powinien zawierać następujące informacje:

1) nazwę zadania inwestycyjnego,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 480 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 489 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2001 r. sygn. akt K. 19/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 482 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom udzielającym pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 481 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 486 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 485 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 487 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 479 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 478 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 484 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 477 z 2001

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 476 z 2001

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 488 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 483 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-27 poz. 1757

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2005 r. sygn. akt K 6/04

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-19 poz. 956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z tytułu dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi oraz prowizji przysługującej Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu tych rozliczeń.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-07 poz. 805

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 1996-10-24 poz. 719

  Ustawa z dnia 24 października 1996 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-15 poz. 775

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywania zapasów ryb morskich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.