Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 40 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-12-06
Data wejscia w życie:2001-02-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 40 z 2001


40

USTAWA z dnia 6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym. Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. Nr 114, poz. 738 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 wyrazy „może wyłączyć” zastępuje się wyrazem „wyłącza”;

2) w art. 14: a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „jak również mogą uzyskać inną formę pomocy, a zwłaszcza przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego usuwającego charakterystyczne elementy wyglądu lub operacji plastycznej.”, b) w ust. 2 po wyrazie „finansowa” dodaje się wyrazy „ , w szczególności”;

Dziennik Ustaw Nr 5                — 298 —                Poz. 40


jąc z funkcjonariuszami organów właściwych w sprawach bezpieczeństwa państwa lub ochrony granicy państwowej, dane, o których mowa w art. 14 ust. 1, do systemów informatycznych oraz kartotek, skorowidzów, ksiąg, wykazów i innych zbiorów ewidencyjnych organów państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, innych państwowych lub komunalnych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów niepaństwowych, realizujących zadania publiczne.

2. Podmioty wymienione w ust. 1 są obowiązane do udzielania pomocy funkcjonariuszom Policji oraz współdziałającym z nimi funkcjonariuszom organów właściwych w sprawach bezpieczeństwa państwa lub ochrony granicy państwowej przy wykonywaniu zadań, o których mowa w przywołanym przepisie.”;

3) w art. 16 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „1. Objęcie osoby pełnoletniej ochroną lub pomocą, o których mowa w art. 14, uzależnia się od złożenia prokuratorowi przez tę osobę pisemnego zobowiązania do:”;

4) w art. 18: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Organem właściwym do wykonywania postanowień, o których mowa w art. 16 ust. 2 i art. 17 ust. 1 i 2, jest Komendant Główny Policji, z wyjątkiem ochrony osobistej osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych, przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych.”, b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Organem właściwym do wykonywania postanowień, o których mowa w art. 16 ust. 2 i art. 17 ust. 1 i 2, w zakresie ochrony osobistej osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych, przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych, jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.”;

5) dodaje się art. 18a w brzmieniu: „Art. 18a.

1. Funkcjonariusze Policji w ramach wykonywanej ochrony mogą wprowadzać, także w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych, współdziała-

6) w art. 20 wyrazy „w razie potrzeby” zastępuje się wyrazami „w razie stwierdzenia takiej potrzeby”;

7) w art. 27 wyrazy „na okres 3 lat” zastępuje się wyrazami „i obowiązuje do dnia 1 września 2006 r.” Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 40 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 47 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 51 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 46 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 50 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 49 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 48 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 45 z 2001

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 44 z 2001

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 43 z 2001

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 42 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 41 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.